Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6/2022

24 listopada 2024 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane w tej nowelizacji zmiany mają poprawić funkcjonowanie systemu przeciwdziałania takiej przemocy na szczeblu centralnym oraz samorządowym. Definicja przemocy domowej zostanie rozszerzona o przemoc ekonomiczną. Nowym rodzajem przemocy będzie także opis zachowań, które mogą wzbudzić poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia – podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. cyberprzemoc). Przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób: byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej. Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach. 

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa