SPIS TREŚCI - SAS 1 / 2021

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Działy administracji rządowej
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Cyfryzacja usług publicznych
Służba zagraniczna
Obrót instrumentami finansowymi

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Opinia kuratora oświaty środkiem nadzoru nad działalnością gminy

ANALIZY I KOMENTARZE

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Procedura administracyjna w kolejnym „covidowym” zawieszeniu
Ustawa o doręczeniach elektronicznych uchwalona
Głosowanie tajne na sesji zdalnej

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czym powinna kierować się rada gminy/miasta
przy rozpatrywaniu petycji w sprawie szczepień przeciw COVID-19?

Czy konieczna jest pisemna zgoda na przystąpienie
do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi?

Czy gmina zobowiązana jest do udostępnienia skanu oświadczenia radnego powiatu na wniosek mieszkańca
Podawanie danych osobowych jubilatów w biuletynie samorządowym gminy a RODO
Alternatywne sposoby zaopatrywania budynków mieszkalnych w dostęp do źródla wody

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zawiadomienie strony o uchybieniu terminu przewidzianego przepisami prawa administracyjnego
Interes prawny w świetle dostępu do informacji publicznej

FINANSE SAMORZĄDU

Czy można przenieść obowiązek podatkowy z wydzierżawiającego na dzierżawcę? 
Kryteria niezbędne do nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego

PRAWO PRACY

Praca zdalna w okresie izolacji w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na pół etatu w II półroczu 2020 r. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych
Istotne zmiany w procedurze konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych
Ważna zmiana w zakresie znaczenia kryterium cenowego 
Wyjaśnienia treści oferty w nowym stanie prawnym
Trwający stan epidemii umożliwia zmianę umowy o zamówienie publiczne 
Przedmiotowe środki dowodowe muszą być załączone do oferty 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 1 / 2021

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – wprowadzenie CEEB
SIM-y zastąpią TBS-y
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z punktu widzenia gmin

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) a obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Propozycje zmian w systemie dochodów komunalnych
Niekorzystne procesy w finansach komunalnych – raport ZMP
Skutki epidemii COVID-19 w miastach – UK a Polska
W jakich sytuacjach wypłacane zatrudnionemu środki nie podlegają wpłatom do PPK?
Czy stosowanie zamówień publicznych w PPK ma sens?

SĄDY O SAMORZĄDACH

Dopuszczalne jest postanowienie w statucie gminy/miasta
o zdalnym trybie obradowania, co nie wyklucza tradycyjnej procedury

Prezydent miasta nie może pozostawić wniosku bez rozpoznania
tylko z uwagi na brak pewności co do obowiązywania studium

Z GMIN I POWIATÓW

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020
Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2020 rok

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Dress code – zasady dotyczące ubioru i najczęściej popełniane błędy

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 1 / 2021

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Odpowiedzialność gminy za brak kontroli nad stanem chodnika, na którym doszło do wypadku
Nie ma podstawy prawnej umożliwiającej przekazanie przez burmistrza
danych wyborców Poczcie Polskiej przed obowiązywaniem ustawy

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Rada gminy powinna uzasadnić w uchwale decyzję o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania
Radny nie może kierować spółdzielnią socjalną w gminie, w której sprawuje mandat

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy nie może subdelegować swojej kompetencji
do ustalania opłat za przejazdy na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Regulamin utrzymania czystości i porządku nie może przekraczać upoważnienia, 
wynikającego z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Uchwała nowelizująca rady miejskiej nie może wprowadzać zmian
w obowiązującej uchwale dot. opłaty targowej w sposób dorozumiany
Rada gminy ma obowiązek wyznaczyć opłatę podwyższoną 
za brak selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa