Kary za brak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 1/2019

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 stycznia 2019 r., III SA/Kr 1122/18

Okolicznościami istotnymi w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia są ustalenia: faktu zajęcia pasa drogowego przez dany obiekt, podmiotu, który dokonał zajęcia, braku stosownego zezwolenia oraz powierzchni zajętego pasa i liczby dni zajmowania pasa bez zezwolenia.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który zapadł w sprawie o następującym stanie faktycznym.
Prezydent miasta orzekł o nałożeniu na skarżącą L. – prowadzącą sklep, kary pieniężnej 836 zł za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi, pasa drogowego, poprzez umieszczenie od 16 stycznia 2017  r. do 1 kwietnia 2017 r. reklamy. Organ wyjaśnił, że kontrola przeprowadzona 16 stycznia 2017 r. wykazała zajęcie pasa drogowego przez szyld reklamowy dwustronny o wymiarach 0,70 m x 0,50 m (o powierzchni całkowitej: 0,7 m2) zamontowany prostopadle do fasady budynku) bez zezwolenia zarządcy drogi, co udokumentowano sporządzonym protokołem oględzin oraz fotografiami. Ustalono, że właścicielem szyldu reklamowego była skarżąca, gdyż reklama została umieszczona w pobliżu lokalu, w którym prowadziła działalność gospodarczą, o której to reklama informowała.
L. zaskarżyła decyzję prezydenta miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało decyzję organu I instancji w mocy. W ocenie Kolegium z załączonej do akt mapy ewidencyjnej, bezsprzecznie wynikało, że reklama znajduje się w pasie drogowym. Kolegium podkreśliło, że odpowiedzialność za zajęcie pasa drogowego ma charakter obiektywny, a kara nie podlega miarkowaniu. Zatem w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej, w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, organ administracji nie mógł zaniechać nałożenia kary
L. decyzję organu II instancji zaskarżyła do WSA w Krakowie. Sąd uznał jednak, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie ponieważ organ wykazał, że reklama została umieszczona bez zezwolenia w pasie drogowym drogi położonej na działce stanowiącej własność gminy. W uzasadnieniu swojego orzeczenia WSA w Krakowie wskazał, że okolicznościami istotnymi w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia są ustalenia: faktu zajęcia pasa drogowego przez dany obiekt, podmiotu który dokonał zajęcia, braku stosownego zezwolenia oraz powierzchni zajętego pasa i liczby dni zajmowania pasa bez zezwolenia.
– Wszystkie te okoliczności znalazły się w uzasadnieniu wydanej decyzji, a na dodatek okoliczności te zgodne są ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Obrys działki drogowej przylega bezpośrednio do granicy budynku. Do elewacji budynku została przytwierdzona, pod kątem prostym, reklama (tzw. semafor), co w praktyce powoduje, że reklama ta znajduje się w przestrzeni nad pasem drogowym – argumentował skład orzekający w sprawie.
Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podkreślił, że z definicji pasa drogowego zawartej w art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych wynika, że pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym zlokalizowane są: droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Z podstawowej wykładni językowej wynika więc, że granice przestrzenne pasa drogowego wyznaczają linie graniczne gruntu oraz przestrzeń nad tym gruntem i pod nim.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa