Energia odnawialna

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2020

15 maja 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej.

Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartego w art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284 i 568), zwanej dalej ustawą, upoważnienia, które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia:

  • szczegółowego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 a ustawy;
  • szczegółowego sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez prosumenta energii odnawialnej;
  • szczegółowego zakresu oraz sposobu udostępnienia danych pomiarowych, których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa