Spółdzielnie energetyczne

AKTUALNOŚCI | PREJEKTY - SAS 3 / 2020

15 maja 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartego w art. 38 c ust. 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, upoważnienia ustawowego, które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia:

  • szczegółowego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w art. 38 c ust. 5 ustawy;
  • szczegółowego sposobu dokonywania rozliczeń, o których mowa w art. 38 c ust. 6 ustawy, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;
  • szczegółowego zakresu oraz sposobu udostępnienia danych pomiarowych, których mowa w art. 38 c ust. 5 ustawy, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a spółdzielnią energetyczną;
  • szczegółowego podmiotowego zakresu spółdzielni energetycznej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa