Prawo budowlane

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2020

31 lipca 2020 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Głównym celem projektu jest również dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych do zapisów wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w zakresie wprowadzenia wymagania dotyczącego konieczności zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych, w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa