Nazwy gmin i miejscowości

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2020

7 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach.

Projekt wprowadza możliwość zorganizowania obrad Komisji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Obrady w tym trybie zarządza przewodniczący Komisji. Zmiana ta ma na celu usprawnienie pracy Komisji i skrócenie czasu, w jakim wydaje ona swoje opinie w zakresie wniosków o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowych nazw, a przede wszystkim umożliwienie pracy Komisji w razie braku możliwości zwołania posiedzenia w trybie stacjonarnym.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa