SPIS TREŚCI SAS 5/2020

PROJEKTY

Wsparcie z Funduszu Szerokopasmowego
Fundusz Dróg Samorządowych
Dowody osobiste
Gospodarka nieruchomościami
Pomoc regionalna 2014–2020

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Konsekwencje braku głosowania nad uchwałą,
która została opublikowana w dzienniku urzędowym wojewody

Uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia gminnego
Programu Wspierania Rodziny nie jest aktem prawa miejscowego

ANALIZY I KOMENTARZE

Monitoring wizyjny w jednostkach samorządu terytorialnego – zagadnienia ogólne
Gminny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zmiany
Odbiór odpadów komunalnych w gminach – przetarg czy własna spółka
Praca zdalna w administracji samorządowej na przykładzie Centrów Usług Wspólnych

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Jak opieczętować legitymację służbową pracownika urzędu gminy?
Czy związek międzygminny może zamówić wspólną prenumeratę czasopisma samorządowego?
Wygląd tablic na budynkach jednostek organizacyjnych gminy
Wygaszanie przez urząd gminy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Czy jest możliwa zmiana lub uchylenie wydanego zaświadczenia?
Obligatoryjne przesłanki rozprawy administracyjnej
Czy spółka prawa handlowego może wybrać adres do doręczeń w postępowaniu administracyjnym?

FINANSE SAMORZĄDU

Opodatkowanie pomocy finansowej z budżetu gminy na działalność statutową dla kół gospodyń wiejskich
Ważna zmiana stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych

PRAWO PRACY

Obowiązki pracodawcy samorządowego względem organizacji związkowej
Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Samorząd nie może dokonywać zakupu materiałów
do emisji w Internecie bez stosowania Prawa zamówień publicznych

Przetarg na wybór inwestora zastępczego
Interpretacja pojęcia „przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze”
Profil zaufany ePUAP nie zastępuje podpisu elektronicznego
Szczególne zasady odstąpienia od umowy

 

DODATEK - BIULETYN SAMORZĄDOWCA

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Przepisy dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych
Obowiązek wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w samorządach
Dostosowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do 31 grudnia 2020 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Analiza sytuacji finansowej gmin i powiatów – kryzys najbardziej dotknął miasta
Absolutorium i wotum zaufania dla zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta?
Transfery pomiędzy budżetami jednostek samorządu terytorialnego
Bogata metropolia i niestabilny region – podział woj. mazowieckiego
Nowelizacja zasad prowadzenia polityki rozwoju
Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia na potrzeby wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK
Wytyczne CBA kluczem do wdrożenia systemu Compliance w samorządzie

SĄDY O SAMORZĄDACH

Radny, świadczący płatne usługi na rzecz gminy,
nie jest w pełni niezależny od wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Uchwała rady gminy, mająca na celu dokonanie zmian w uchwale budżetowej,
narusza kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Relacja z 20/III Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie
„DOBROSTAN – lokalne uwarunkowania realizacji programów polityki zdrowotnej”

Z GMIN I POWIATÓW

Przebudowa Liceum w Piastowie w formule PPP

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Tytulatura oficjalna i służbowa wykorzystywana w pracy samorządów

 


DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Zakaz działań sprzecznych z obowiązkami służbowymi nie odnosi się do umów o zakazie konkurencji
Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy tylko na umowie terminowej

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Przesłanki warunkujące możliwość przywrócenia terminu czynności procesowej
Przepisy uchwały rady gminy, określające godziny
pracy placówek handlowych, mogą wyłącznie wykonywać ustawę
Odwołanie dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym
nie może nastąpić z powodu negatywnej oceny jego pracy

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Kompetencja rady gminy do ustalania reguł korzystania
z obiektów publicznych nie upoważnia do wprowadzenia

do aktu prawa miejscowego przepisów dot. odpowiedzialności karnej i cywilnej
Konieczność opiniowania przez związki zawodowe
uchwał określających wymiar godzin zajęć nauczycieli

Regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie musi spełniać wymogi aktu prawa miejscowego

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Uregulowania uchwały rady gminy powinny być na tyle precyzyjne, aby nie budziły wątpliwości
Właściciele nieruchomości nie są uprawnieni do składania oświadczeń o selektywnym zbieraniu odpadów
Termin na podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa