Uchwała rady miasta podjęta w głosowaniu korespondencyjnym jest nieważna

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 6 / 2020

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 5 czerwca 2020 r., nr NP.II.4131.1.546.2020

Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Ustawodawca wprowadził możliwość odstąpienia od tej zasady, ale wyłącznie z przyczyn technicznych. Określony w ustawie o samorządzie gminnym tryb podejmowania uchwał przez organy gminy, opierający się na jawnym głosowaniu reprezentantów lokalnej społeczności, stanowi jeden z elementów gwarancji demokratycznego państwa prawnego i ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego, stwierdzającego nieważność uchwały rady gminy miejskiej z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto. Uchwałę tę radni podjęli w głosowaniu korespondencyjnym. I to właśnie zadecydowało o stwierdzeniu jej nieważności przez organ nadzoru.
Od 31 marca 2020 r. istnieje możliwość obradowania i głosowania w sposób zdalny przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Przewidział to wprost ustawodawca w art. 15zzx ww. ustawy. Jest to regulacja o charakterze wyjątkowym, czasowym, mająca zastosowanie wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Regulacja ta nie wyłącza przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Przeciwnie, sesja zwołana w tym trybie nie może odbywać się z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z naruszeniem zasady jawności. W obowiązującym stanie prawnym nie ma bowiem przepisu, który przyznawałby prawo do ograniczenia wskazanej zasady w działalności organu gminy w okresie COVID-19.
Zwołana w trybie korespondencyjnym sesja organu stanowiącego gminy nie będzie gwarantowała mieszkańcom danej jednostki samorządu terytorialnego prawa wstępu na nią. Posiedzenie będzie się odbywało bowiem z wyłączeniem jawności, do którego to wyłączenia, nie ma ustawowego upoważnienia.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa