W tym roku sesja absolutoryjna według nowych zasad

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI - SAS 3 / 2019

Wprowadzona od bieżącej kadencji samorządowej (2018-2023) instytucja raportu o stanie gminy modyfikuje przebieg sesji absolutoryjnej.

Wprowadzając przepis art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) ustawodawca jednoznacznie przesądził, że rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Dodatkowo postanowiono, że raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę, w której oprócz radnych głos mogą zabierać również mieszkańcy danej gminy. W konsekwencji, zanim rada gminy przejdzie do procedury absolutoryjnej, na sesji przeprowadzonej najpóźniej dnia 30 czerwca, musi zostać podjęta uchwała udzielająca lub nieudzielająca wójtowi wotum zaufania.

Więcej na ten temat w artykule „Jak przebiega sesja absolutoryjna w nowej kadencji samorządowej?”.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa