Wynagrodzenia pracowników samorządowych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2021

2 sierpnia 2021 r. do Marszałka Sejmu wniesiony został poselski projekt ustawy o zmianie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

Potrzeba przyjęcia proponowanej ustawy wynika z potrzeby dokonania urealnienia wartości świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego. Propozycja tych zmian wynika z faktu, że zasady wynagradzania tych osób nie ulegały zmianie od lat. Natomiast w ostatnich latach nastąpił wzrost nominalnego wynagrodzenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle i handlu, jak i wzrosła znacząco płaca minimalna. Wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru nie były – od lat – waloryzowane. Co więcej, za rządów Prawa i Sprawiedliwości wynagrodzenia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz członków zarządów powiatów i województw samorządowych zostały też obniżone o ok. 20 proc.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa