Prawo oświatowe

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2021

21 lipca 2021 r. do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem nowelizacji jest danie kuratorom głosu decydującego w kilku sytuacjach, np. przy ocenie dyrektora szkoły, a także propozycja, by kurator mógł zareagować, gdy bez kontroli rodziców do szkół wchodzą organizacje pozarządowe. Strona Samorządowa KWRiST zgłosiła wniosek o wycofanie się z prac nad tym projektem, który odwraca role w funkcjonowaniu systemu oświaty na korzyść kuratora, który np. będzie miał aż 5 głosów przy wyborze na dyrektora szkoły. Z analizy wynika też, że MEiN chce zalegalizować postanowienia kuratorów, które dziś są przez sądy administracyjne podważane. Samorządowcy zwracają uwagę także na nadużycia związane z działaniami kuratorów, np. kurator małopolskiej, która zwróciła się do sądu administracyjnego o odwołanie burmistrza. Co więcej kompetencje są przekazywane kuratorom, których MEiN kontroluje średnio raz na siedem lat. Strona samorządowa domagała się także wskazania konkretnych przypadków wejścia do szkół organizacji pozarządowych bez nadzoru. Wskazywali, że wzmocnienie kuratorów w komisji konkursowej jest mocnym ograniczeniem roli JST, których głos już dziś jest w mniejszości przy wyborze dyrektorów szkół. Organ prowadzący traci więc pozycję partnera. Zgodnie z przepisami już dziś kurator może odwołać dyrektora szkoły (ale wg kryteriów), jeśli ocena jego pracy jest negatywna. W ocenie strony Samorządowej rozwiązania są pogwałceniem konstytucyjnej zasady pomocniczości.

22 czerwca 2021 r. do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Za projekt odpowiedzialny jest minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

Projekt przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół publicznych. Ponieważ obowiązujące obecnie przepisy budzą wątpliwości, czy dyrektora szkoły można pociągnąć do odpowiedzialności karnej na takich samych zasadach jak funkcjonariusza publicznego, rząd postanowił wprowadzić specjalne przepisy o odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół. Strona samorządowa wniosła, aby zaproponowana zmiana objęła także dyrektorów szkół niepublicznych, ale resort edukacji nie widzi uzasadnienia dla takiego rozwiązania.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa