SPIS TREŚCI - SAS 5 / 2021

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Wynagrodzenia
Polski Ład
Kapitał opiekuńczy
Prawo budowlane

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Rada miasta nie może wskazać terminu na zgłoszenie niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ANALIZY I KOMENTARZE

Najnowsza nowelizacja ustawy śmieciowej – omówienie najważniejszych zmian
System indywidualnego rozliczania obowiązku segregowania odpadów w budynkach wielolokalowych
Elektroniczna altana śmietnikowa

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Regulamin organizacyjny jako akt prawny o charakterze wewnętrznym
Konieczność uchwalenia nowych statutów młodzieżowych rad gmin, powiatów, samorządów województw

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Kolejna nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Po nowelizacji KPA nieruchomości nabyte przez gminy
w trybie tzw. komunalizacji praktycznie nie będą mogły być im odbierane

FINANSE SAMORZĄDU

NSA nie rozstrzygnął wątpliwości w interpretacji pojęć „budowli” i „budynku”, pojawiających się
przy stosowaniu przepisów prawa regulujących opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
Od nowego roku ważna zmiana w wysokości stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych
Wypłata wynagrodzenia dla pracownika samorządowego za czas pełnienia terytorialnej służby wojskowej

PRAWO PRACY

Pracownik domu kultury obejmuje stanowisko urzędnicze
Czy urlop na żądanie jest prawem pracownika i obowiązkiem pracodawcy?
Wliczanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zwiększa się zaangażowanie Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej w procedury udzielania zamówień publicznych

Opcja w nowym Prawie zamówień publicznych
Nadzór autorski należy uwzględnić w umowie o sporządzenie dokumentacji projektowej
Zmiana ilości zamawianego asortymentu jest zgodna z Prawem zamówień publicznych
Zawarcie umowy barterowej musi poprzedzić procedura udzielenia zamówienia publicznego


DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Coraz mniej czasu na zmiany w zakresie funkcjonowania młodzieżowych rad i sejmików
Gminy korzystające z tzw. metody „od wody” muszą do końca
tego roku zmienić uchwałę w sprawie stawki opłaty śmieciowej

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Wyniki budżetów JST za I półrocze 2021 r.
– choć lepiej niż przed rokiem, to powrót do poziomu sprzed dwóch lat

Dochody niższe i inaczej dzielone – wpływ Polskiego Ładu na finanse komunalne JST
Zmiany w systemie wyrównywania dochodów samorządów
Samorząd terytorialny a kontrolna funkcja mediów
Ulga podatkowa dla członków związku zawodowego

SĄDY O SAMORZĄDACH

Ustalanie wynagrodzenia wójta, burmistrza,
prezydenta miasta należy do wyłącznej właściwości

rady gminy/miasta i następuje w formie uchwały wydawanej
na podstawie przepisów u.p.s. oraz rozporządzenia

Uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta, burmistrza,
prezydenta miasta musi posiadać uzasadnienie

Z GMIN I POWIATÓW

Debata o finansach gmin i miast
Relacja z Forum Miasteczek Polskich
Stanowisko ZGWRP w sprawie zmiany ustawy o dochodach JST

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Zachowania niewerbalne jako nieodzowny składnik wizerunku

 

DODATEK ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Lokatorom gwarantuje się ochronę ich praw

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Tryb i zasady przyznawania nagród uczniom należą do kompetencji rady gminy
Udostępnianie danych pracownika JST, stanowiących informację publiczną,
nie oznacza wyłączenia ochrony jego prywatności 

Rada gminy w uchwale o gminnym programie opieki nad zwierzętami
powinna wskazać wysokość oraz sposób wydatkowania środków

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Uchwała w sprawie lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
ma jednorazowe zastosowanie i nie stanowi aktu prawa miejscowego

Zasady przydzielania lokali socjalnych nie mogą zawężać granic tego ustawowego obowiązku gminy
Uchwała w sprawie diet radnych  nie jest aktem prawa miejscowego
Rada miasta w uchwale w sprawie regulaminu udzielania pomocy
dla uczniów powinna zawrzeć wszystkie konieczne elementy

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada gminy nie może wprowadzić ograniczeń stosowania zwolnienia
od podatku od nieruchomości, naruszających zasady równości podatników

O warunkach i trybie finansowania zadania własnego, polegającego
na tworzeniu warunków dla rozwoju sportu, decyduje organ stanowiący JST

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa