Rada miasta nie może wskazać terminu na zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 5/2021

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 19 kwietnia 2021 r., nr WNP-I.4131.67.2021.MW

Wskazanie przez radę miasta terminu na zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowi przekroczenie delegacji ustawowej.

Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego, stwierdzającego nieważność części postanowień uchwały rady miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
W § 3 uchwały rada miasta określiła tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ustalając, że: „1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgłaszać należy osobiście, mailowo lub telefonicznie do urzędu miasta w godzinach pracy urzędu. 2. Reklamacje dotyczące nieterminowego odbioru odpadów można przekazać najwcześniej następnego dnia roboczego po planowanym odbiorze”.
Za istotnie naruszające prawo uznać należy ustalenie rady miasta zawarte w § 3 ust. 2 uchwały w zakresie, w jakim rada, nie mając do tego upoważnienia, określiła termin na złożenie reklamacji dotyczącej niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Organ nadzoru wskazuje, że art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nie zawiera upoważnienia dla rady do określania terminu na złożenie reklamacji, o której mowa w ww. przepisie. Wobec powyższego uznać niewątpliwie należy, że wskazanie przez radę terminu na zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowi przekroczenie delegacji ustawowej.
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 stycznia 2021 r., sygn. akt IV SA/Wa 2302/20 Sąd, uwzględniając zarzuty wojewody dotyczące braku upoważnienia dla rady do określenia w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów terminu na złożenie reklamacji, o której mowa w art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazał, że: „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje w swojej treści upoważnienia dla rady do ustanowienia jakiegokolwiek terminu, w którym mieszkańcy mieliby informować organy gminy o wskazanych w tym przepisie sytuacjach”.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa