Ustalanie wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta należy do wyłącznej właściwości rady gminy/miasta i następuje w formie uchwały wydawanej na podstawie przepisów u.p.s. oraz rozporządzenia

SĄDY O SAMORZĄDACH - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2021

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2020 r., sygn. akt II OSK 372/20

Rada gminy nie posiada kompetencji do określenia wynagrodzenia pracowników samorządowych pochodzących z wyboru w sprzeczności z regulacjami ustawy o pracownikach samorządowych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygając spór pomiędzy radą miasta a wojewodą, którego przedmiotem była podjęta przez radę miasta uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta. W uchwale tej rada miasta ustaliła wynagrodzenie prezydenta na poziomie 6200 zł. Organ nadzoru uchwałę zakwestionował wskazując w rozstrzygnięciu nadzorczym, że rada miasta była zobowiązana do określenia wysokości wynagrodzenia z zastosowaniem wskazanego w przepisach rozporządzenia z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przepisy rozporządzenia uzależniają zaś wysokość wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) od wielkości gminy (liczba ludności). W konsekwencji rada miasta powinna ustalić wynagrodzenie prezydenta miasta w przedziale 3 800 zł – 5 000 zł.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody rada miasta zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ten wyrokiem z 2 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Gl 658/19) skargę rady miasta oddalił. Sąd wskazał, że pomimo tego, że kwestia wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru nie stanowi przedmiotu samodzielnej regulacji ustawowej, to na mocy art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) kompetencja do określenia ww. zasad przyznana została Radzie Ministrów, która dokonuje tego w drodze rozporządzenia. Konsekwencją powyższego jest okoliczność, że rada gminy nie jest upoważniona do ustanawiania zasad wynagradzania pracowników samorządowych odmiennych bądź szczególnych w stosunku do regulacji rozporządzenia. Sąd przyjął więc ostatecznie, że wojewoda słusznie uznał podjętą przez skarżącą uchwałę za nieważną, jako pozostającą w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.
Skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia wniosła gmina, zarzucając mu naruszenie art. 37 ust. 3 w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4 u.p.s., poprzez: „błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie co skutkowało błędnym uznaniem, że przepisy rozporządzenia stanowią podstawę dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego za pracę Prezydenta Miasta [...] i nie pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy wskazującymi, iż górny limit wynagrodzenia osoby wybranej do pełnienia funkcji prezydenta miasta nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”. Gmina wniosła jednocześnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną, wojewoda wniósł o jej oddalenie.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjną rady miasta wskazał, że rada gminy nie posiada zatem kompetencji do określenia wynagrodzenia pracowników samorządowych pochodzących z wyboru w sprzeczności z regulacjami u.p.s. oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ustalanie wysokości wynagrodzenia wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta należy do wyłącznej właściwości rady gminy, a następuje w formie uchwały wydawanej na podstawie przepisów u.p.s. oraz rozporządzenia. Przepisy te są bowiem nie tylko źródłem prawa pracy, ale źródłem prawa powszechnie obowiązującego w RP. Natomiast za nieuzasadnione NSA uznał argumenty skarżącej o sprzeczności regulacji rozporządzenia z przepisami u.p.s. Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 3 u.p.s.: „Maksymalne wynagrodzenie […] nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”. Powyższe oznacza, że wynagrodzenie pracowników pochodzących z wyboru nie może przekraczać ww. kwoty. Ustalenie jej przez Radę Ministrów na poziomie niższym niż wskazany pozostaje w zgodzie z przepisami ustawy. Jak wskazał NSA: „określając w rozporządzeniu wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia prezydentów miast Rada Ministrów musi uczynić to w taki sposób, by wysokość wynagrodzenia ustalana przez radę miasta nie mogła określić wynagrodzenia w kwocie wyższej niż kwota wyliczona w sposób określony w art. 37 ust. 3 u.p.s.”.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa