Tworzenie i ogłaszanie tekstów jednolitych prawa miejscowego przez radę gminy/miasta

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 6 / 2021

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z 27 października 2021 r., nr NK-I.4131.156.2021.AHor

Rada gminy może tworzyć teksty jednolite aktów prawa miejscowego w oparciu o przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Teksty jednolite aktów normatywnych, inne niż ustawa, ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubuskiego, stwierdzającego nieważność uchwały rady gminy w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Organ nadzoru uznał bowiem, że uchwała w części istotnie narusza prawo.
W § 1 uchwały rada gminy postanowiła, że „W Załączniku nr 2 pt.: Katalog wydatków kwalifikowanych uwzględnianych przy rozliczeniu stypendium do uchwały (…) z 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz.U. Województwa Lubuskiego z 13 listopada 2019 roku, poz. 2983) wprowadza się następujące zmiany (...)”.
Wojewoda lubuski zauważył jednak, że do badanej uchwały rada dołączyła załącznik stanowiący ujednoliconą wersję katalogu wydatków kwalifikowanych uwzględnianych przy rozliczeniu stypendium.
– W treści kwestionowanej uchwały rada miejska nie wskazała, że uchwała zawiera jakikolwiek załącznik, a co więcej zmieniając przedmiotową uchwałą Załącznik nr 2 Katalog wydatków kwalifikowanych uwzględnianych przy rozliczeniu stypendium do uchwały (…) z 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy w § 2 badanej uchwały wskazała, że regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy w pozostałej części pozostaje bez zmian. Rada miejska nie nadała więc załącznikowi do uchwały (…) żadnej mocy normatywnej, a tym samym nie można uznać, że stanowi on element badanej uchwały. W związku z tym dołączenie go do uchwały przesłanej do Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego oraz do Wojewody Lubuskiego jako organu nadzoru było bezprawne – wskazał organ nadzoru uzasadniając stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy.
Wojewoda lubuski dodał ponadto, że teksty jednolite aktów prawa miejscowego rada gminy może tworzyć w oparciu o art. 16 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). – Zgodnie z jego ust. 3 teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Stosownie zaś do ust. 4 tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono – przypomniał wojewoda lubuski.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa