Zakaz łączenia funkcji nie dotyczy wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatrudnionego w starostwie powiatowym

BIULETYN SAMORZĄDOWCA | SĄDY O SAMORZĄDACH – SAS 6 / 2021

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 października 2021 r., sygn. akt II SA/Ol 430/21

Okoliczność, że powiat realizuje (przy pomocy starostwa powiatowego) określone ustawami zadania publiczne zlecone nie oznacza, że w tym zakresie jest administracją rządową. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudniony w starostwie powiatowym (urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji w gminie) nie jest częścią administracji rządowej, a w konsekwencji zakaz łączenia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z zatrudnieniem w administracji rządowej go nie dotyczy.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, oddalającego skargę gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego, stwierdzającego, że uchwala rady tej gminy o wygaśnięciu mandatu burmistrza, jest nieważna.
Rada gminy podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu burmistrza. W jej uzasadnieniu wskazano, że burmistrz jest zatrudniony w starostwie na stanowisku naczelnika wydziału, który zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków UE oraz realizacją zadań zleconych starostwu z zakresu administracji rządowej (burmistrz przebywa na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji szefa gminy). Zdaniem rady gminy burmistrz jest zatrudniony na stanowisku należącym do administracji rządowej (realizacja zadań z zakresu tej administracji). W ocenie rady gminy burmistrza dotyczy zatem art. 27 ustawy o samorządzie gminnym, zakazujący łączenia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z zatrudnieniem w administracji rządowej.
Wojewoda warmińsko-mazurski uchylił uchwałę rady gminy. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wskazał m.in., że do uznania przynależności danego podmiotu do administracji rządowej potrzebne jest równoczesne wykonywanie zadań mających charakter administracji publicznej i umiejscowienie w tym segmencie aparatu państwowego, na czele którego stoi Rada Ministrów. Z powyższego wynika, że zadania administracji rządowej wykonują urzędy administracji, organizacyjnie i funkcjonalnie podporządkowane Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, poszczególnym ministrom albo wojewodom (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organów podległych organizacyjnie i funkcjonalnie tym podmiotom). W wyniku tych ustaleń organ nadzoru stwierdził, że burmistrz nie podpada pod art. 27 ustawy o samorządzie gminnym, a w konsekwencji rada gminy niesłusznie stwierdziła, że jego mandat wygasł.
Rada gminy zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do WSA w Olsztynie. Sąd – po rozpatrzeniu sprawy – uznał że racja leży po stronie organu nadzoru.
– Niewątpliwie, na mocy art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne, zaś jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ponadto, również z art. 4 ust. 4 u.s.p. wynika, że ustawy mogą określać niektóre sprawy, należące do zakresu działania powiatu, jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Jednakże, w art. 2 ust. 1 u.s.p. zastrzeżono, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność – wskazał WSA w Olsztynie. - Okoliczność, że powiat realizuje (przy pomocy starostwa powiatowego) określone ustawami zadania publiczne zlecone nie oznacza, że w tym zakresie jest administracją rządową – podkreślił Sąd.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa