Rada gminy/miasta przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta powinna zachować kolejność działań określonych w ustawie

SĄDY O SAMORZĄDACH - BS 1/2022

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 23 czerwca 2021 r., nr XIV.76.K.2021

Powiązanie przez ustawodawcę instytucji rozpatrywania raportu o stanie gminy z podejmowaniem przez radę gminy uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oznacza, iż rada powinna zachować kolejność działań określonych w wymienionym przepisie, tj. w pierwszej kolejności rozpatrzeć raport o stanie gminy i przeprowadzić nad nim debatę, następnie podjąć uchwałę w sprawie wotum zaufania, a dopiero potem procedować uchwałę w sprawie absolutorium.

Tak wynika z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdzającej, że uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok została podjęta z nieistotnym naruszeniem przepisu art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem „Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.”.
Z protokołu obrad sesji rady gminy, na której uchwała została podjęta, wynika, że rada gminy nie zachowała kolejności czynności przewidzianych cytowanym przepisem. Wprowadzona w 2018 r. instytucja raportu o stanie gminy ma na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania władzy samorządowej poprzez możliwość zabrania głosu w debacie nad raportem. Jednoznaczne powiązanie przez ustawodawcę instytucji rozpatrywania raportu o stanie gminy z podejmowaniem przez radę gminy uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oznacza, iż rada powinna zachować kolejność działań określonych w wymienionym przepisie, tj. w pierwszej kolejności rozpatrzeć raport o stanie gminy i przeprowadzić nad nim debatę, następnie podjąć uchwałę w sprawie wotum zaufania, a dopiero potem procedować uchwałę w sprawie absolutorium. Z ustaleń poczynionych przez Kolegium Izby wynika, iż mieszkańcy gminy nie skorzystali z przysługującego im prawa zabrania głosu w debacie, a decyzja o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy została podjęta przez organ stanowiący przy braku głosów przeciw.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa