Powołanie komisji konkursowej i ustalenie jej składu oraz trybu pracy należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta

SĄDY O SAMORZĄDACH - DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2022 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 maja 2022 r., nr 0102-171/22

Skoro rada gminy nie jest pracodawcą osób zatrudnionych w urzędzie gminy, to nie ma jakichkolwiek uprawnień do nakładania obowiązków na pracowników tego urzędu. Zatem, to do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy powołanie komisji konkursowej, ustalenie jej składu, trybu pracy oraz przypisanie jej określonych zadań wynikających z przepisów prawa.

Tak wynika z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, stwierdzającej nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Rada miejska, jako podstawę prawną podjęcia powyższej uchwały, wskazała m.in. art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że cyt. „Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.”. Z art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynika, iż zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań, niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust 1. Natomiast zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
Analizując stan faktyczny sprawy, Kolegium Izby stwierdziło, że rada miejska w badanej uchwale nie wskazała zadań należących do właściwości samorządu gminnego, a niewymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które mogą zostać zlecone organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Tym samym rada nie wypełniła dyspozycji wynikającej z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, co skutkowało istotnym naruszeniem ww. artykułu ustawy o finansach publicznych.
Kolegium Izby w Olsztynie podniosło w rozstrzygnięciu nadzorczym, że przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż adresowana jest do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów oraz ma charakter generalny i abstrakcyjny. Oznacza to, że regulacje w niej zawarte powinny w sposób ścisły wyczerpywać delegację nałożoną przez ustawodawcę. W związku z tym, postanowienia uchwały powinny być spójne, precyzyjne i czytelne, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Podejmując uchwałę w oparciu o art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, rada miejska winna to uczynić w sposób wyczerpujący i precyzyjny, niepozostawiający wątpliwości co do katalogu zadań należących do właściwości samorządu gminnego, a niewymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które mogą zostać zlecone do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
RIO w Olsztynie zwróciło także uwagę, że z § 4 ust. 1 i 2 uchwały wynika, że w celu oceny złożonych w konkursie ofert burmistrz miasta powołuje komisję konkursową. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o wskazane w ogłoszeniu kryteria oceny, a następnie przedkłada burmistrzowi propozycje odnośnie wyboru ofert wraz z pisemnym uzasadnieniem. Natomiast w § 6 ww. uchwały postanowiono, że cyt.: „Wyboru ofert dokonuje Burmistrz Miasta, na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.” W ocenie organu nadzoru takie uregulowanie jest sprzeczne z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym. Nałożenie na burmistrza miasta przez radę miejską obowiązku w zakresie powołania komisji konkursowej, przedłożenia burmistrzowi przez komisję konkursową propozycji odnośnie wyboru ofert wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz uzależnienie wyboru oferty przez burmistrza od rekomendacji komisji konkursowej, stanowi naruszenie art. 33 ust. 3 w związku z art. 30 ust. 2 i art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Skoro rada miejska nie jest pracodawcą względem osób zatrudnionych w urzędzie miejskim, stąd też nie ma jakichkolwiek uprawnień do nakładania obowiązków na pracowników tego urzędu. Zatem to burmistrz miasta, powołując komisję konkursową, ustala jej skład, tryb pracy oraz przypisuje jej określone zadania wynikające z przepisów prawa i badanej uchwały. Ustalając treść § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 badanej uchwały, rada miejska przekroczyła zakres przysługujących jej kompetencji ustawowych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa