Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

WARSZAWA - 3 SIERPNIA 2018 ROKU

Związek Powiatów Polskich z rosnącym niepokojem obserwuje kolejne skrajnie nieodpowiedzialne działania Ministra Zdrowia, które w swojej konsekwencji mogą doprowadzić do dalszego zadłużania się podmiotów leczniczych, w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwienia prowadzenia działalności leczniczej, a w konsekwencji do pogorszenia jakości i dostępności świadczeń dla pacjentów.  Czytaj więcej ...

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie dookreślenia ustroju terytorialnego państwa w Konstytucji RP

WARSZAWA, 27 CZERWCA 2018 ROKU

Upływ przeszło 20 lat od chwili uchwalenia obowiązującej obecnie Konstytucji skłania do refleksji nad koniecznym zakresem jej zmian – stanowiących z jednej strony odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed Polską, zaś z drugiej strony – uwzględnieniem dorobku ustrojowego minionych lat. Z tej przyczyny z bardzo dużą życzliwością przyjęliśmy inicjatywę Prezydenta RP przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji konstytucyjnej. Czytaj więcej ...

Cała prawda o pożarach

WARSZAWA - 21.06.2018 r.

Informacja prasowa z konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i Radę Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych współdziałających ze Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP.
Cała prawda o pożarach   Dlaczego płoną magazyny    Informacja prasowa_KIGO_RIPOK
Słownik pojęć   Szarastrefa w gospodarce odpadami

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego?

Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwraca się do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie w trybie art. 191 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 188 pkt. 3 Konstytucji RP, do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, ustawą o pracownikach samorządowych oraz ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Czytaj więcej: Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego?

Obniżki w samorządach niezgodne z prawem – analiza prawna i kroki do podjęcia przez JST

15 maja br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym przewidziała obniżkę limitów wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania z dniem 1 lipca 2018 roku. Uczyniła to bez właściwych konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, jak również bez żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Czytaj więcej: Obniżki w samorządach niezgodne z prawem – analiza prawna i kroki do podjęcia przez JST

Stanowicko Związku Powiatów Polskich

WARSZAWA, 5 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE INWESTYCJI DROGOWYCH

We współczesnych państwach samorząd lokalny jest odpowiedzialny za zaspokajanie przeważającej części zbiorowych potrzeb obywateli. Sprawne zmierzenie się z tym wyzwaniem przez poszczególne gminy, czy powiaty wymaga sięgania po nowoczesne metody zarządzania, w tym również w zakresie organizacji i realizacji zadań. Związek Powiatów Polskich od dawna postuluje odejście od szczegółowego opisywania w ustawach sposobu realizacji zadań, a tym samym zwiększenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Stanowicko Związku Powiatów Polskich

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie na ogół przebiegało właściwie. Natomiast nieprawidłowo system dotacyjny działał w obszarze finansowania wydatków ponoszonych przez jednostki samorządowe bezpośrednio (w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych). Powodem nieprawidłowości były tu przede wszystkim niespójne oraz niejasne regulacje, dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji.

Czytaj więcej ...

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci, nazywane zwykle świetlicami środowiskowymi, mają pomagać w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. W ocenie NIK świadczą pomoc adekwatną do potrzeb dzieci i mimo skromnych warunków prawidłowo realizują swoje zadania: ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i solidarności. Jednak placówki te funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacznie ogranicza ich dostępność.

Czytaj więcej ...

NIK o realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Program wspierający napływ inwestycji zagranicznych do Polski miał przyczynić się do wzrostu innowacyjności i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Trudno jednak ocenić, czy cele te są realizowane, bowiem inwestorzy (beneficjenci Programu) zostali zobowiązani jedynie do utworzenia ustalonej w umowach liczby miejsc pracy i poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych. Nie musieli natomiast wykazywać na przykład, czy transferują nowoczesną technologię lub umożliwiają dostęp do niej polskim przedsiębiorcom.

Czytaj więcej ...

NIK o wydatkowaniu funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Skontrolowani przez NIK zarządzający programami operacyjnymi prawidłowo przygotowali i realizowali działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane w ramach tych programów projekty powiatowych urzędów pracy przyniosły oczekiwane rezultaty: bezrobotni po zakończeniu ich udziału w projektach podejmowali pracę lub rozpoczynali działalność gospodarczą. Działania te, w ocenie NIK, przyczyniały się do osiągania celów unijnej Strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia zatrudnienia.

Czytaj więcej ...

NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

Samorządy powinny zwracać szczególną uwagę na dopasowanie skali i charakteru planowanych inwestycji do rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Równie ważne jest odpowiednie planowanie i rzetelne zarządzanie. W przeciwnym wypadku nowe, często wielomilionowe inwestycje nie mają szans przynosić oczekiwanych korzyści lokalnym społecznościom – wskazuje NIK, która sprawdziła, jak cztery gminy Opolszczyzny zarządzały inwestycjami współfinansowanymi ze środków europejskich.

NIK przeprowadziła kontrolę zarządzania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim, w ramach której sprawdzono, jak cztery gminy Opolszczyzny: Baborów, Byczyna, Opole i Polska Cerekiew gospodarowały nowopowstałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, których budowa została sfinansowana przy współudziale środków Unii Europejskiej.
Ustalenia kontroli wskazują, że samorządy nie zawsze potrafiły właściwie wykorzystać nowe projekty i inwestycje z korzyścią dla lokalnych społeczności. Wynikało to zarówno z błędów popełnianych na etapie przygotowania działań inwestycyjnych, jak i z zaniechań, do których dopuszczono już po oddaniu obiektów do użytkowania. W skrajnym przypadku działania podejmowane przez władze Gminy Byczyna nie doprowadziły do utworzenia Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach, pomimo wydatkowania na ten cel kwoty ponad 2,6 mln zł.

Czytaj więcej: NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzenią, jako dobrem publicznym. Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. Skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów.

Czytaj więcej: NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Związek przeciwko niszczeniu idei samorządności

W Zgromadzeniu Ogólnym delegatów do Związku Miast Polskich 21-22 marca br. w Serocku wzięło udział ponad 250 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich. Spotkanie odbywało się nie tylko w atmosferze obchodów 600-lecia praw miejskich Serocka oraz 100-lecia współpracy i partnerstwa miast, którą zapoczątkował w 1917 roku powstały na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim Związek Miast Królestwa Polskiego, zarejestrowany następnie jako Związek Miast Polskich. Towarzyszył mu duży niepokój o dalszy los samorządów w Polsce.

Czytaj więcej: Związek przeciwko niszczeniu idei samorządności

SMART CITY - założenia i perspektywy.

28 marca 2017 roku w Hotelu Airport Okęcie odbyła się X edycja kongresu:

Nadrzędnym celem wydarzenia było propagowanie idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był dla Państwa interesujący. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Czytaj więcej ...

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych

W żadnej ze skontrolowanych szkół nie stworzono uczniom optymalnych warunków technicznych do nauki. Zdarzało się, że dzieci uczyły się w ciasnych salach, przedmioty wymagające koncentracji planowano na ostatnich lekcjach lub grupowano je w kilkugodzinne bloki, a przerwy międzylekcyjne były zdecydowanie za krótkie. NIK zwraca również uwagę, że uczniowie wciąż narażeni są na dźwiganie ciężkich tornistrów i często nie mają możliwości zostawienia książek i zeszytów w szkole. Zastrzeżenia kontrolerów budzi także zły stan techniczno-sanitarny obiektów szkolnych oraz fakt, że w ponad połowie szkół nie zabezpieczono w komputerach dostępu uczniów do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

Czytaj więcej ...

NIK o potrzebie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych

Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiła Prezesa NIK na debatę o potrzebie zwiększenia przejrzystości i ograniczenia nadużyć w zamówieniach publicznych. Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas dyskusji 10 propozycji zmian w prawie, które NIK zdefiniowała w wyniku przeprowadzonych kontroli. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych wynosi co roku ponad sto miliardów złotych. To jednocześnie jedna z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami sfer funkcjonowania państwa. Wskazują na to - obok informacji Komisji Europejskiej czy CBA - raporty Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej: NIK o potrzebie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych

W OBRONIE SAMORZĄDNOŚCI - Forum samorządowe w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie

W dniu 21 lutego na spotkaniu strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego doprecyzowane zostały dalsze działania strony samorządowej związane z obroną idei samorządności. Potwierdzamy organizację Forum Samorządowego w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, przyjęto koncepcję podjęcia inicjatywy na rzecz powołania Obywatelskiego Komitetu Referendalnego „Samorządność”, powołano zespół celem skoordynowania  działań  w obszarze obrony idei samorządności.

Czytaj więcej: W OBRONIE SAMORZĄDNOŚCI - Forum samorządowe w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie

NIK chroni dane osobowe obywateli

NIK używa danych osobowych z wielką ostrożnością, a ich przetwarzanie obwarowane jest w Izbie wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami – podkreślał prezes Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji zorganizowanej przez GIODO.

Czytaj więcej: NIK chroni dane osobowe obywateli

NIK o bezpieczeństwie na przejściach i przejazdach kolejowo - drogowych

Zarządcy linii kolejowych i zarządcy dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponad połowa skontrolowanych przejazdów nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym. Przeszło 70 proc. z nich nie było odpowiednio oznakowanych znakami drogowymi i wskaźnikami kolejowymi. Wiele do życzenia pozostawiają także drogi dojazdowe do przejazdów – połowa z nich miała złą nawierzchnię, a przydrożne drzewa i krzewy ograniczały możliwości zauważenia nadjeżdżających pociągów. Nieprawidłowości te dodatkowo zwiększają ryzyko wypadków na przejazdach, choć i tak już stanowią one wysoki odsetek ogółu zdarzeń na kolei (ok. 35 proc.), a liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych z roku na rok rośnie.

Zobacz więcej ...

Zaproszenie do partnerstwa - AGENDA MIEJSKA

Wydział Polityki Miejskiej, Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju zaprasza miasta do składania aplikacji do udziału w ostatnich czterech partnerstwach Agendy Miejskiej UE, których uruchomienie jest planowane w ramach prezydencji maltańskiej w Radzie UE (I połowa 2017 r.). Tematy partnerstw to:

  • Climate adaptation.

  • Energy transition.

  • Innovative and responsible public procurement.

  • Sustainable use of land and Nature-Based solutions.

W celu zgłoszenia chęci udziału w partnerstwie, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej fiszki (w języku angielskim) oraz odesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 17 stycznia br.

Do każdego partnerstwa zostanie wybrany jeden polski przedstawiciel reprezentujący władze lokalne, którego kandydatura zostanie zarekomendowana prezydencji oraz Komisji Europejskiej. Mając na uwadze rekomendacje z dotychczasowych partnerstw, starający się o członkostwo w partnerstwie powinni być ekspertami w danej dziedzinie oraz liczyć się z koniecznością poświęcenia odpowiedniej ilości czasu i pracy na te działania. Dodatkowym atutem będzie zapewnienie przez potencjalnych partnerów możliwości współpracy i sieciowania z innymi podmiotami zainteresowanymi tym tematem (np. w ramach istniejących sieci, związku czy stowarzyszenia). Wszyscy wnioskodawcy proszeni są o przedstawienie swojego profilu (maksymalnie 2 str.) zgodnie z załączonym szablonem fiszki.

Czytaj więcej: Zaproszenie do partnerstwa - AGENDA MIEJSKA

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa