Baner590x95 pytanie 

 

Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki

samorządu terytorialnego jako element

realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

RELACJA Z KONFERENCJA - UNIEJÓW, 18 WRZEŚNIA 2017 R.

18 września 2017 r. w Uniejowie miała miejsce zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego konferencja pt. „Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników w tym przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele środowiska naukowego i lekarskiego oraz lokalni przedsiębiorcy.

Otwarcia wydarzenia i przywitania wszystkich gości dokonali kolejno: Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA dr Aurelia Ostrowska, przedstawiciel Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorza Schreibera – Pan Dawid Mazurkiewicz, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, Zastępca Burmistrza Miasta Uniejowa Piotr Majer, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek.

Czytaj więcej: Relacja z konferencja „Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu...

 

XV jubileuszowa edycja

Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Już po raz trzeci odbędzie się w najnowocześniejszym w Polsce Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Piętnasta edycja Forum obejmie aż 15 równoległych konferencji oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące. Program obejmie ponad 90 paneli i debat, które będą składać się na takie ścieżki tematyczne, jak: „Kongres Skarbników Polskich Samorządów”, „Zjazd Sekretarzy”, „Forum Przewodniczących Rad”, „Miasto Przyszłości”, „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie”, „Samorządowe Forum Zdrowia”, „Reforma Oświaty a samorząd”, „Audyt wewnętrzny w JST”, „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich”, „Jakość życia seniorów”. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się 5 nowych konferencji takich jak: „Strategie zrównoważonej mobilności w miastach”, „Mieszkalnictwo i rewitalizacja”, „Kongres kierowników USC”, „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Każda z 15 dwudniowych konferencji będzie podzielona na bloki programowe dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dotykających samorządy.

Czytaj więcej: XV jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

 

Zapraszamy na I Kongres Polityki Miejskiej w Krakowie

- w ramach XV Kongresu Miast Polskich

16 i 17 października w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej. Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z BGK. Odbywa się w 100. rocznicę powstania ZMP.

kongres-grafika1

Czytaj więcej ...

 

V Polski Kongres Przedsiębiorczości – Lubuskie 2017

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 26-27 października spotka się ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Motywem przewodnim piątej edycji Kongresu będzie Państwo XXI wieku – Gospodarka oparta na wiedzy. Podczas wydarzenia będziemy gościć osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.

Czytaj więcej ...

 

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XVIII

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zaprasza do udzi­ału w XVIII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Od 18 lat Konkur­sowi przyświecają cele propagowa­nia wiedzy w dziedzinie ZZL, iden­ty­fikacji skutecznych rozwiązań i upowszech­ni­a­nia tzw. dobrych prak­tyk oraz tworzenia stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi. Inic­jatywa ta jest wyrazem uzna­nia strate­gicznej roli kap­i­tału ludzkiego w orga­ni­za­cji i doce­nienia szczegól­nych wysiłków kadry zarządza­jącej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wyko­rzysty­wanych metod i narzędzi zarządza­nia zasobami ludzkimi, dos­tosowanych do uwarunk­owań funkcjonowa­nia konkret­nej firmy, stwarza bardzo dobre pod­stawy dla osią­ga­nia sukcesów. Od lat Konkur­sowi patronują przed­staw­iciele władz i najważniejszych insty­tucji w Polsce. Do uczest­nictwa w Konkur­sie zapraszamy duże, śred­nie i małe firmy. Dwie odrębne kat­e­gorie konkur­sowe umożli­wiają prezen­tację swych dokonań fir­mom różnej wielkości.

Czytaj więcej ...

 

„Gmina Fair Play” 2017 – weryfikacja rzetelności gmin

Trwa XVI edycja konkursu „Gmina Fair Play”, realizowanego przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. W gminach, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu wkrótce zostaną przeprowadzone audyty certyfikacyjne, sprawdzające wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, uzupełnionych przez gminy podczas I etapu konkursu.

Zobacz więcej ... 

 

25 lat Forum Skarbników JST Małopolski

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski – jedno z najstarszych i najliczniejszych zrzeszeń funkcjonujących przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie – obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji Instytut we współpracy ze Skarbnikiem Miasta Krakowa organizuje uroczystą jubileuszową konferencję, która odbędzie się 26 września w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Tematem konferencji będą ‘Dochody jst jako podstawowy problem dotychczasowego funkcjonowania i ewolucji samorządów terytorialnych’. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Urzędu Miasta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badacze, specjaliści i samorządowcy będą podczas konferencji rozmawiać m.in. na temat przykładów dobrych praktyk z zakresu dochodów jst w krajach UE, aktualnego stanu prawnego w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej: Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

 

XXIII Forum Teleinformatyki: „Infrastruktura informacyjna

państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”

28-29 WRZEŚNIA 2017 R.

Nowoczesne państwo, aby skutecznie planować i realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać po nowe metody, narzędzia i usługi, także te tworzone poza administracją publiczną. Praktyczne problemy efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem otwarcia się administracji publicznej na współdziałanie z zewnętrznymi dostawcami zasobów i usług będą wspólnym mianownikiem prezentacji programowych tegorocznego Forum.
Dwudniowe obrady to: 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny.
Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłym roku w Forum uczestniczyło 479 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.
Forum odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn. Czytaj więcej ...

 

Strategia sukcesu w wyborach?

XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PR W SAMORZĄDZIE I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Po raz kolejny Kraków stanie się miejscem spotkania wysokiej klasy specjalistów z zakresu public relations z samorządowcami z całej Polski. Tym razem tematem przewodnim są wybory samorządowe, które odbędą się jesienią 2018 roku. Biorąc pod uwagę, że XIV Ogólnopolska Konferencja PR w Samorządzie i Administracji Samorządowej odbędzie się w dniach 27-29 września 2017 roku, wiele cennych informacji i wiedzę wyniesioną z tego spotkania, będzie można wykorzystać i zastosować w kampanii wyborczej.

Zobacz więcej ...

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SEJM

15 września - zakończyło się 47 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili 18 ustaw. Jedną z nich jest nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych przewidująca likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Stanowiska doradców i asystentów zostaną zlikwidowane wraz z wejściem ustawy w życie, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Zanim to jednak nastąpi ustawę – w kształcie przyjętym przez Sejm – muszą zaaprobować senatorowie i podpisać Prezydent RP. Jeżeli tak się stanie to umowy z doradcami (asystentami) wygasną po 14 dniach od wejścia nowelizacji w życie. Kolejna ustawa - nowelizacja Kodeks wykroczeń - ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, która będzie umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokowała telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego, podlegać będzie karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Natomiast ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Jej wejście w życie ma ułatwić zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego). Dodatkowe środki mają być także przeznaczone na doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakup tzw. dentobusów - pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego. Posłowie uchwalili także zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Sejm uchwalił także nowelizację ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawę o pomocy społecznej. Wprowadza ona możliwość zwolnienia członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie.

KOMISJE SEJMU

13 września - komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Kontroli Państwowej rozpatrzyły sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705). W 2016 r. dochody ogółem samorządów wynosiły 213.668.930 tys. zł, w tym 3,1 proc. pozyskano z UE, tj. 6.553.820 tys. zł, wydatki ogółem wynosiły 206.034.558 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne – 24.407.527 tys. zł, z czego 6,9 proc., tj. 1.683.479 tys. zł, ze środków pozyskanych z UE. W 2016 r. samorządy osiągnęły nadwyżkę budżetową w kwocie 7.634.372 tys. zł.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

 

Ewolucja ochrony danych osobowych

w samorządach – RODO to nie wszystko

AKTUALNOŚCI / TEMAT NUMERU - SAS 4 / 2017

Od 25 maja 2018 r. zacznie być stosowane nowe europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o nadchodzących zmianach.

Przetwarzanie danych osobowych (od gromadzenia aż po usunięcie danych) przejdzie na całkowicie inny, znacznie wyższy poziom ryzyka, a jego zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych stanie się jeszcze bardziej istotna dla administratorów i procesorów. Zmianami w tym zakresie zainteresowani powinni być nie tylko przedsiębiorcy reprezentujący każdy sektor działalności gospodarczej, ale również administracja publiczna i jednostki samorządu terytorialnego („Administracja”).
Rozporządzenie przewiduje m.in. możliwość nakładania sankcji finansowych przez organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), na kwotę maksymalnie do 20 mln euro (lub 4 % światowego obrotu), oraz ich zdecydowane egzekwowanie. Sankcje zdecydowanie stały się jednym z głównych impulsów do zainteresowania się tematem ochrony danych osobowych przez podmioty, które dotychczas traktowały tą dziedzinę z mniejszą uwagą (świadomie lub nie).
Wielu administratorów danych założyło, że RODO jest jedynym nowym dokumentem regulującym przetwarzanie danych osobowych. Często przeoczają oni fakt, że rozporządzenie jest tylko ułamkiem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, które ulegną zmianie po 25 maja 2018 r.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

 

Weto Prezydenta RP  do ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2017

12 lipca 2017 r. Prezydent RP zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Nowelizacja wprowadziła szereg zmian w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego i uprawnień kontrolnych izb. Poszerzono m.in. zakres działalności kontrolnej przez objęcie nią osób prawnych, na które wpływ wywierają np. jst, czy związki międzygminne czyli przede wszystkim spółek komunalnych z udziałem jst (których samorząd nie jest wyłącznym właścicielem). Bardzo istotną zmianą było także wprowadzenie w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa przepisu umożliwiającego nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom nadzorczym podejmowanym w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (zarząd komisaryczny) oraz wydawanych w sytuacji powtarzającego się naruszania prawa przez organ wykonawczy (rozwiązanie organu lub jego odwołanie). Zastosowanie tego środka uzależnione będzie od oceny okoliczności danej sprawy dokonywanej przez Prezesa Rady Ministrów, natomiast jego weryfikacja podlegać będzie kontroli sądowej. W uzasadnieniu tej zmiany ustawodawca wskazał na dotychczasowe orzecznictwo sądowe, które nakazywało łączyć wykonalność rozstrzygnięć nadzorczych z ich prawomocnością, co czyniło akty nadzoru nieskutecznymi. Autorzy nowelizacji podkreślili, że wprowadzenie rygoru natychmiastowej wykonalności aktów nadzoru Prezesa Rady Ministrów nie pozbawia jednostek samorządu sądowej ochrony, albowiem wojewódzkie sądy administracyjne mogą wstrzymać wykonanie rozstrzygnięcia nadzorczego na podstawie art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czytaj więcej: Weto Prezydenta RP do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

 

Nowe zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2017

27 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Instytut będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Zgodnie z projektem ustawy, Narodowy Instytut Wolności będzie zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które Rada Ministrów będzie przyjmować w uchwałach. Narodowy Instytut Wolności ma realizować programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego samodzielnie (np. Program Rozwoju Wolontariatu) lub w otwartym konkursie ofert zlecając realizację tych zadań organizacjom obywatelskim. Narodowy Instytut Wolności będzie także wdrażał Narodowy Program Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego. Organami Narodowego Instytutu Wolności będą: dyrektor i rada (o charakterze programowo-opiniodawczym).

 

Zmiany w programie 500 +

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2017

6 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Celem zmian będzie natomiast likwidacja zjawiska dopasowywania dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Zaproponowano zatem, aby wyłączyć stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, i w okresie trzech miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto gminy sygnalizowały przypadki składania przez rodziców dziecka, którzy nie są małżeństwem, deklaracji, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko. Przyjęto zatem propozycję dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Zmiany dotyczą także pobierania świadczenia wychowawczego przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce. W przypadku wątpliwości gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień potwierdzających spełnianie tych warunków.

 

Po spotkaniu ekspertów CAF w siedzibie NIST – 13 lipca 2017 r.

13 lipca 2017 r. w siedzibie NIST odbyło się spotkanie poświęcone Wspólnej Metodzie Oceny (CAF) w którym oprócz ekspertów CAF uczestniczyli m.in. Krajowy Korespondent CAF Pani Katarzyna Dudzik, Dyrektor NIST oraz pracownicy zespołu odpowiedzialnego za koordynację działań w obszarze Wspólnej Metody Oceny (CAF) wraz z dr Jarosławem Matlą.

W czasie spotkania omówiono m.in. promocję CAF. Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność upowszechniania Wspólnej Metody Oceny poprzez przedstawianie podstaw metody w ramach studiów podyplomowych. Uczestnicy zgodnie wskazali, iż dobrym rozwiązaniem będzie zamieszczenie tekstów poświęconych CAF w czasopismach prenumerowanych przez samorządy. Ważnym elementem spotkania było omówienie zmian w procedurze Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF (PSU) w szczególności znaczne jej skrócenie i uproszczenie.

Czytaj więcej: Po spotkaniu ekspertów CAF w siedzibie NIST – 13 lipca 2017 r.

 

Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego

w sprawach dotyczących zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP), środki ochrony prawnej, czyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i skargi na jej orzeczenia do sądu okręgowego, przysługują, co do zasady, wykonawcy. Uprawnienie to zostało również przyznane organizacjom samorządu gospodarczego działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych, które uzyskają wpis na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Krąg podmiotów uprawnionych do wpisu na wspomnianą listę jest szeroki, a do dnia dzisiejszego znajduje się na niej 140 organizacji. Wydaje się, że cel wprowadzenia regulacji jest oczywisty. Organizacje takie reprezentują swoich członków i występują w ich imieniu wszędzie tam, gdzie zagrożone są ich interesy. Co warte podkreślenia, interesy członków organizacji, a nie samych organizacji.

Czytaj więcej: Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego w sprawach dotyczących zamówień publicznych

baner25 wrzenia

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa