Baner590x95 pytanie 

 

Strategia sukcesu w wyborach?

XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PR W SAMORZĄDZIE I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Po raz kolejny Kraków stanie się miejscem spotkania wysokiej klasy specjalistów z zakresu public relations z samorządowcami z całej Polski. Tym razem tematem przewodnim są wybory samorządowe, które odbędą się jesienią 2018 roku. Biorąc pod uwagę, że XIV Ogólnopolska Konferencja PR w Samorządzie i Administracji Samorządowej odbędzie się w dniach 27-29 września 2017 roku, wiele cennych informacji i wiedzę wyniesioną z tego spotkania, będzie można wykorzystać i zastosować w kampanii wyborczej.

Zobacz więcej ...

 

„Gmina Fair Play” 2017 – weryfikacja rzetelności gmin

Trwa XVI edycja konkursu „Gmina Fair Play”, realizowanego przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. W gminach, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu wkrótce zostaną przeprowadzone audyty certyfikacyjne, sprawdzające wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, uzupełnionych przez gminy podczas I etapu konkursu.

Zobacz więcej ... 

 

Ewolucja ochrony danych osobowych

w samorządach – RODO to nie wszystko

AKTUALNOŚCI / TEMAT NUMERU - SAS 4 / 2017

Od 25 maja 2018 r. zacznie być stosowane nowe europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o nadchodzących zmianach.

Przetwarzanie danych osobowych (od gromadzenia aż po usunięcie danych) przejdzie na całkowicie inny, znacznie wyższy poziom ryzyka, a jego zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych stanie się jeszcze bardziej istotna dla administratorów i procesorów. Zmianami w tym zakresie zainteresowani powinni być nie tylko przedsiębiorcy reprezentujący każdy sektor działalności gospodarczej, ale również administracja publiczna i jednostki samorządu terytorialnego („Administracja”).
Rozporządzenie przewiduje m.in. możliwość nakładania sankcji finansowych przez organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), na kwotę maksymalnie do 20 mln euro (lub 4 % światowego obrotu), oraz ich zdecydowane egzekwowanie. Sankcje zdecydowanie stały się jednym z głównych impulsów do zainteresowania się tematem ochrony danych osobowych przez podmioty, które dotychczas traktowały tą dziedzinę z mniejszą uwagą (świadomie lub nie).
Wielu administratorów danych założyło, że RODO jest jedynym nowym dokumentem regulującym przetwarzanie danych osobowych. Często przeoczają oni fakt, że rozporządzenie jest tylko ułamkiem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, które ulegną zmianie po 25 maja 2018 r.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

 

Nowe zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2017

27 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Instytut będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Zgodnie z projektem ustawy, Narodowy Instytut Wolności będzie zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które Rada Ministrów będzie przyjmować w uchwałach. Narodowy Instytut Wolności ma realizować programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego samodzielnie (np. Program Rozwoju Wolontariatu) lub w otwartym konkursie ofert zlecając realizację tych zadań organizacjom obywatelskim. Narodowy Instytut Wolności będzie także wdrażał Narodowy Program Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego. Organami Narodowego Instytutu Wolności będą: dyrektor i rada (o charakterze programowo-opiniodawczym).

 

Zmiany w programie 500 +

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2017

6 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Celem zmian będzie natomiast likwidacja zjawiska dopasowywania dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Zaproponowano zatem, aby wyłączyć stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, i w okresie trzech miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto gminy sygnalizowały przypadki składania przez rodziców dziecka, którzy nie są małżeństwem, deklaracji, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko. Przyjęto zatem propozycję dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Zmiany dotyczą także pobierania świadczenia wychowawczego przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce. W przypadku wątpliwości gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień potwierdzających spełnianie tych warunków.

 

25 lat Forum Skarbników JST Małopolski

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski – jedno z najstarszych i najliczniejszych zrzeszeń funkcjonujących przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie – obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji Instytut we współpracy ze Skarbnikiem Miasta Krakowa organizuje uroczystą jubileuszową konferencję, która odbędzie się 26 września w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Tematem konferencji będą ‘Dochody jst jako podstawowy problem dotychczasowego funkcjonowania i ewolucji samorządów terytorialnych’. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Urzędu Miasta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badacze, specjaliści i samorządowcy będą podczas konferencji rozmawiać m.in. na temat przykładów dobrych praktyk z zakresu dochodów jst w krajach UE, aktualnego stanu prawnego w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej: Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

 

Po spotkaniu ekspertów CAF w siedzibie NIST – 13 lipca 2017 r.

13 lipca 2017 r. w siedzibie NIST odbyło się spotkanie poświęcone Wspólnej Metodzie Oceny (CAF) w którym oprócz ekspertów CAF uczestniczyli m.in. Krajowy Korespondent CAF Pani Katarzyna Dudzik, Dyrektor NIST oraz pracownicy zespołu odpowiedzialnego za koordynację działań w obszarze Wspólnej Metody Oceny (CAF) wraz z dr Jarosławem Matlą.

W czasie spotkania omówiono m.in. promocję CAF. Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność upowszechniania Wspólnej Metody Oceny poprzez przedstawianie podstaw metody w ramach studiów podyplomowych. Uczestnicy zgodnie wskazali, iż dobrym rozwiązaniem będzie zamieszczenie tekstów poświęconych CAF w czasopismach prenumerowanych przez samorządy. Ważnym elementem spotkania było omówienie zmian w procedurze Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF (PSU) w szczególności znaczne jej skrócenie i uproszczenie.

Czytaj więcej: Po spotkaniu ekspertów CAF w siedzibie NIST – 13 lipca 2017 r.

 

XXIII Forum Teleinformatyki: „Infrastruktura informacyjna

państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”

28-29 WRZEŚNIA 2017 R.

Nowoczesne państwo, aby skutecznie planować i realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać po nowe metody, narzędzia i usługi, także te tworzone poza administracją publiczną. Praktyczne problemy efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem otwarcia się administracji publicznej na współdziałanie z zewnętrznymi dostawcami zasobów i usług będą wspólnym mianownikiem prezentacji programowych tegorocznego Forum.
Dwudniowe obrady to: 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny.
Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłym roku w Forum uczestniczyło 479 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.
Forum odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn. Czytaj więcej ...

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

31 lipca - na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiona została informacja o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego. O uruchomieniu Programu rząd zdecydował 27 września 2016 r. W Narodowym Programie Mieszkaniowym określono główne cele polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do 2030 r., są to m.in.:

  • zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających im nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych;
  • zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową). Samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących na najem mieszkania od gminy – obecnie na listach oczekujących jest ok. 165 tys. gospodarstw domowych;
  • poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Najważniejsze działania przewidziane w programie składają się na pakiet „Mieszkanie Plus”. Pilotaż programu Mieszkanie Plus jest aktualnie prowadzony przez spółkę BGK Nieruchomości SA. Podmioty zainteresowane współpracą (samorządy gminne, deweloperzy, podmioty posiadające grunty pod zabudowę mieszkaniową), kierują bezpośrednio ofertę współpracy do spółki. W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus przygotowywanych jest obecnie ponad 10 tys. mieszkań na wynajem, z czego ponad 1,2 tys. mieszkań jest już w budowie – w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Gdyni, Pruszkowie i Wałbrzychu.

Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Projekt wdraża do polskiego prawa dyrektywę w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Dyrektywa uniemożliwia dowolne kształtowanie przepisów projektu ustawy, gdyż jej celem było stworzenie spójnych i jednolitych rozwiązań prawnych dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wdrożenie dyrektywy wymaga zmian w innych ustawach. Zasadnicze zmiany dotyczą ustawy o usługach turystycznych. Część przepisów tej ustawy zostanie uchylona, z kolei regulacje dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego zostaną przeniesione do nowej ustawy – ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Do nowej ustawy przeniesione zostaną także – odpowiednio zmodyfikowane – przepisy dotyczące organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pośredników turystycznych. W rezultacie „ustawa o usługach turystycznych” zostanie zmieniona na „ustawę o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”, tak aby tytuł regulacji w pełni odzwierciedlał jej treść.

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAWMORZĄDU

31 lipca - Ministerstwo Zdrowia ponownie skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt proponuje odzespolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie samorządu województwa i powiatu. W konsekwencji staną się oni organami państwowej administracji niezespolonej, podległymi hierarchicznie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - Czytaj więcej ...

 

 

Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego

w sprawach dotyczących zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP), środki ochrony prawnej, czyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i skargi na jej orzeczenia do sądu okręgowego, przysługują, co do zasady, wykonawcy. Uprawnienie to zostało również przyznane organizacjom samorządu gospodarczego działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych, które uzyskają wpis na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Krąg podmiotów uprawnionych do wpisu na wspomnianą listę jest szeroki, a do dnia dzisiejszego znajduje się na niej 140 organizacji. Wydaje się, że cel wprowadzenia regulacji jest oczywisty. Organizacje takie reprezentują swoich członków i występują w ich imieniu wszędzie tam, gdzie zagrożone są ich interesy. Co warte podkreślenia, interesy członków organizacji, a nie samych organizacji.

Czytaj więcej: Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego w sprawach dotyczących zamówień publicznych

baner nowy3 bez daty

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa