Strategie finansowe projektów rozwojowych

BGK dla JST. KONFERENCJA.

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na XIII ogólnopolską konferencję organizowaną dla jednostek samorządu terytorialnego. Celem tegorocznej edycji będzie wymiana doświadczeń na temat wyzwań samorządowych, planów rozwoju opartych na efektywnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb strategiach finansowania przedsięwzięć. Główne sesje wydarzenia, z udziałem członków rządu RP, poświęcone będą problemowi smogu, mieszkalnictwa i energetyki.

Czytaj więcej ...

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

21 kwietnia br. w Ostrowcu Świętokrzyskim obradował Zarząd Związku Miast Polskich. Na posiedzeniu samorządowcy przyjęłi pakiet projektów ustaw stabilizujących finanse JST, nad którymi pracują od początku roku zajmujący się finansami specjaliści z miast członkowskich ZMP. Zmiany dotyczą projektów ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym, o kosztach sądowych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynacja podatkowa. Mają one na celu m.in.: zmianę przepisów zakazujących samorządom umieszczania środków pochodzących z rządowych dotacji i subwencji, na lokatach (skala strat wynikających z tego zakazu jedynie przez same JST oraz uczelnie publiczne w latach 2010-2015 wyniosła blisko 700 mln zł), doprecyzowanie zapisów dotyczących rozliczeń środków UE oraz pojęć wolnych środków i nadwyżki budżetowej w JST czy zlikwidowania rezerwy kryzysowej w zamian za zwiększoną rezerwę ogólną. Zapisy zaproponowane przez samorządowców mają również poprawić możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych przez JST, znieść obowiązek płacenia „samemu sobie” podatków i opłat, zwolnić gminy z obowiązku uiszczania opłat sądowych (nie dotyczy działalności gospodarczej) czy wprowadzić procedury umożliwiającej kontrolę przekazywanych gminom wpływów z podatków od spadków i darowizn czy od czynności cywilnoprawnych.

Zarząd ZMP przyjął także dwa stanowiska.

Pierwsze dotyczące projektowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów zmian w ustawie o finansach publicznych (nr wykazu prac legislacyjnych rządu UD 229). – Resortowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych zawiera propozycje zmian, które należy ocenić pozytywnie. Należy do nich regulacja w zakresie art. 242,wyłączająca wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu bieżącego jst oraz część regulacji z art. 243 umożliwiających samorządom przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia. Jednak analiza innych proponowanych zapisów budzi poważne wątpliwości, które powodują, że projekt, jako całość, opiniujemy negatywnie. W szczególności dotyczy to regulacji z art. 243 wyłączającej dochody ze sprzedaży majątku z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, która ograniczy możliwości rozwojowe wielu jednostek samorządu terytorialnego – czytamy w stanowisku. Jednocześnie Zarząd ZMP zaproponował własny projekt ustawy dotyczący poprawienia relacji określonej w art. 243, tak aby otrzymane wyniki w sposób miarodajny określały możliwości JST do zaciągania zobowiązań dłużnych link do projektu:

http://zmp.poznan.pl/uploads/attachment/file/1247/projekt_zmiany_w_art._243_ufp.pdf

Drugie dotyczące postulowanych przez ZMP zmian w podatku od nieruchomości. Przyjęte przez zarząd postulaty niezbędnych zmian w podatku od nieruchomości dotyczą:

  • wprowadzenia jednoznacznych definicji przedmiotów opodatkowania w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, bez odnoszenia się do innych aktów prawnych,

  • zwiększenia autonomii gmin w ustalaniu stawek opodatkowania (art. 168 Konstytucji),

  • zwiększenia możliwości strefowania podatku od nieruchomości gruntowych, zarówno na obszarze gminy jak i w skali kraju,

  • wprowadzenia zasady, że grunty są opodatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w prawie miejscowym, tzn. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

  • odejścia od dzisiejszych, nieracjonalnych i odbiegających od dobrej praktyki światowej szczegółowych regulacji dotyczących trybu ustalania wymiaru podatku, doręczania decyzji oraz zasad płatności, które podnoszą wielokrotnie koszty administrowania tym podatkiem.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Samorządowe fundusze pod rządowym nadzorem

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy – Prawo ochrony przyrody, która zmienia zasady powoływania władz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Opracowany przez posłów projekt ma na celu zmniejszyć koszty funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. A także przyspieszyć i uprościć procedury powoływania władz tych samorządowych osób prawnych. W tym celu projekt zakłada, że czterech członków pięcioosobowej rady nadzorczej WFOŚiGW będzie wyznaczał wojewoda, a tylko jednego sejmik województwa. Tak wybrana rada nadzorcza powoływać będzie zarząd funduszu.
Obecnie to sejmiki wojewódzkie wybierają siedmioosobowe rady nadzorcze WFOŚiGW, a te z kolei powołują zarządy.
W ocenie samorządów celem projektu jest odebranie samorządom województw kolejnych kompetencji, po odebraniu im ośrodków doradztwa rolniczego.

 

Regionalne Izby Obrachunkowe

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

Rząd kontynuuje prace nad projektem ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Projekt opracowywany przez MSWiA zapewne niedługo zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów, ma już bowiem za sobą opiniowanie w Komisji Prawniczej. Przeszedł także przez Komitet Stały Rady Ministrów.
Najważniejsze zmiany, które wprowadza projekt dotyczą nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada bowiem, że decyzja Prezesa Rady Ministrów o zawieszeniu organów gminy byłaby opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję. Obecnie wprowadzenie zarządu komisarycznego następuje z chwilą uprawomocnienia się decyzji Prezesa Rady Ministrów, a gmina ma możliwość zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego. Rygor natychmiastowej wykonalności spowoduje, że komisarz będzie mógł wejść do gminy od razu po wydaniu przez premiera stosownej decyzji.
Rygor natychmiastowej wykonalności ma być stosowany tylko w dwóch przypadkach. Jeśli gmina nie wprowadzi działań naprawczych mimo negatywnej opinii RIO i nie uchwali wieloletniej prognozy finansowej oraz gdy rada gminy spotyka się najwyżej raz na sześć miesięcy.

 

Dyrektorzy sądów

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

24 lutego 2017 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy – w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

Znowelizowane przepisy mają na celu precyzyjne oddzielenie zadań orzeczniczych wykonywanych przez prezesów sądów od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektorów sądów.

 

Zmiany w Krajowej Administracji Skarbowej

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Zmiana ma na celu dostosowanie ww. przepisów do znowelizowanych ustaw: o podatku od towarów i usług oraz Prawo o ruchu drogowym, które były procedowane w tym samym czasie w parlamencie. W szczególności dotyczy to znowelizowanej ustawy o VAT, uchwalonej 1 grudnia 2016 r., w której zawarto dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku od towarów i usług (tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających). Jednocześnie w nowelizacji dodano regulacje usprawniające tworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, przede wszystkim w zakresie powołania osób kierujących organami KAS jeszcze przed 1 marca 2017 r. Doprecyzowano też przepisy przejściowe dotyczące wszczętych i niezakończonych postępowań przez organy kontroli skarbowej. Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem ogłoszenia. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP 24 lutego 2017 r.

 

Kredyty hipoteczne

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

24 lutego 2017 r. Sejm RP przyjął ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która określa zasady i tryb zawierania takich umów, prawa i obowiązki kredytodawców, pośredników i konsumentów oraz skutki uchybienia tym obowiązkom, a także sposób sprawowania nadzoru nad pośrednikami i agentami.

Stosownie do zmian kredyty hipoteczne będą mogły być udzielane wyłącznie przez instytucje kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (czyli banki i „skok-i”), oraz w walucie, w której klienci uzyskują większość dochodów. Jednocześnie zakazane będzie uzależnianie udzielenia kredytu od zakupu innego produktu finansowego. KNF będzie prowadziła rejestr pośredników kredytowych.

 

 

Pracownicy tymczasowi

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

24 stycznia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Celem zmian jest przede wszystkim podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców, jak również podniesienie skuteczności kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym, dzięki czemu PIP będzie oceniała rodzaj pracy powierzonej pracownikowi tymczasowemu, a nie stanowisko pracy zajmowane przez zwolnionego pracownika. Umożliwiono także agencji pracy tymczasowej ustalenie prawidłowego wynagrodzenia pracownika tymczasowego. Projektuje się także, że agencja będzie musiała informować na piśmie osobę, której ma być powierzona praca o treści uzgodnień między agencją a pracodawcą przed zawarciem z nią umowy.
Zmiany zakładają wprowadzenie dwóch rodzajów agencji zatrudnienia, tj. świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego oraz świadczące usługi pracy tymczasowej.  Nowe regulacje mają obowiązywać co do zasady od 1 czerwca 2017 r.

 

Kadencyjność w samorządach?

AKTUALNOŚCI / TEMAT NUMERU - SAS2/2017

Pomysł ograniczenia liczby kadencji wójtów burmistrzów i prezydentów miast ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Pierwsi widzą w nim możliwość odświeżenia i przewietrzenia władz lokalnych. Drudzy dostrzegają w nim przede wszystkim chęć upartyjnienia gmin. Propozycja budzi także poważne wątpliwości konstytucyjne.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

 

Cena ograniczenia liczby kadencji wójtów,

burmistrzów i prezydentów

AKTUALNOŚCI / ANALIZY - SAS 10 / 2016

Postulat ograniczenia liczby kadencji (do dwóch), przez jakie można sprawować urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powraca od co najmniej kilku lat. Zgłaszają go bardzo różne siły polityczne. W zeszłej kadencji Sejmu projekt ustawy w tej sprawie złożył Ruch Palikota, w tej kadencji mówiły o tym Prawo i Sprawiedliwość oraz Nowoczesna, a całkiem niedawno Partia Razem. Idea taka pojawia się także w tekstach eksperckich, np. w „Raporcie o stanie  samorządności terytorialnej w Polsce” pod redakcją Jerzego Hausnera z 2013 r. Wydaje się więc, że taka zmiana w nieuchronny sposób czeka samorząd.

W 1990 r. gminy ukształtowano jak państwa w miniaturze, z niezależnymi od siebie organami: uchwałodawczym (quasi-parlament czyli rada) i wykonawczym (quasi-rząd czyli zarząd gminy). Oba mają odrębne, zapisane w prawie kompetencje. Rada i radni nie zostali dopuszczeni do zarządzania gminą. Taki ustrój wewnętrzny gmin (a potem pozostałych samorządów), ostro rozdzielający i wręcz przeciwstawiający sobie radę i zarząd jest polską specyfiką.
Początkowo w gminach obowiązywał system, który należałoby nazwać parlamentarno-gabinetowym. Rady powoływały zarządy i dysponowały możliwością ich odwołania w czasie kadencji i czasem z tej możliwości korzystały, np. w wyniku zmiany koalicji rządzącej gminą. W 2002 r., chcąc wzmocnić ciągłość działania samorządów, wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. System parlamentarno-gabinetowy zastąpiono więc systemem prezydenckim.
Od tego momentu w bardzo zdecydowany sposób wójt (burmistrz, prezydent) zaczyna dominować nad radą. To on „kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz” oraz jest szefem administracji gminnej. Najważniejszą kompetencją rady pozostaje uchwalanie budżetu. Poza tym wójt (burmistrz, prezydent), który nie ma intencji wprowadzania zmian (np. utworzenia lub zniesienia jakiejś miejskiej jednostki organizacyjnej lub zmiany skarbnika) mógłby właściwie obchodzić się bez rady.

Czytaj więcej: Cena ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa