WYDARZENIA    

IV Płońska Konferencja Odpadowa | 28 WRZEŚNIA 2016 / Czytaj więcej ...

Już wkrótce XIII Konferencja PR w Samorządzie / TO OSTATNIE DNI ZGŁOSZEŃ / Czytaj więcej ...

XXII Forum Teleinformatyki | 29-30 WRZEŚNIA 2016 / Czytaj więcej ...

IV Smart City Forum już za namiCzytaj więcej ...

 

 

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 września - posiedzenie Rady Ministrów

 • omówienie m.in. opracowanego przez ministra środowiska projektu nowelizacji Prawa łowieckiego. Nowelizacja zakłada, że nowe uchwały o podziale Polski na przeszło 4,7 tys. obwodów łowieckich sejmiki województw mają podjąć do 31 marca 2018 r.
 • rozpatrzenie projektu nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego (opracowanego przez ministra sprawiedliwości) oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (opracowanego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi).
 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”.

Sejm

21-23 września - obrady Sejmu na 26 posiedzeniu tej kadencji. Na plenarnym posiedzeniu m.in. następujące pierwsze czytania:

 • obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk nr 784).

 • obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830).

 • poselskiego projektu ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 525).

 • komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 815)

 • poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826).

 • poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827).

 • poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 730).

 • senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 768).

21 września - rozpatrzenie przez posłów podkomisji ds. finansów samorządowych komisji samorządu terytorialnego propozycji zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych.

 • wysłuchanie przez podkomisję stałą ds. monitorowania gospodarki odpadami komisji ochrony środowiska informacji o najważniejszych problemach i zamierzeniach resortu środowiska w gospodarce odpadami.
 • rozpatrzenie zaproponowanego przez klub Nowoczesna rozszerzenia w ustawie o systemie oświaty zakazu działania w szkole partii politycznych o zakaz rozpowszechniania pism o treści politycznej.

22 wrześniapowołanie przez posłów komisji edukacji podkomisji do rozpatrzenia projektu autorstwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewidującego zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i innych ustawach (druk nr 732). Propozycja ZNP dotyczy zmiany formy finansowania nauczycielskich wynagrodzeń z subwencji ogólnej na dotację celową.

- dyskusja nad uwagami Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącymi problematyki biernego prawa wyborczego w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

- dyskusja posłów trzech komisji (: infrastruktury; samorządu terytorialnego; cyfryzacji i gospodarki) nad Raportem o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym Polski. Autorem opracowania jest Ministerstwo Rozwoju.

Sejm

14 września - zakończyło się 25 posiedzenie Sejmu. Posłowie zadecydowali m.in. o tym, że dotychczasowe zasady dotyczące tzw. janosikowego dla województw, przedłużającą na lata 2017-2019 obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego. Chodzi o zasady obliczania tzw. janosikowego - środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych. W dyskusji podkreślono konieczność przedłużenia terminu obowiązywania tych zasad – zgodnie z dotychczasowymi przepisami kończy się on 31 grudnia br. Bez tego działania województwa nie otrzymałyby subwencji regionalnej z wpłat do budżetu państwa. Większość województw straciłaby istotną część dochodów. Przedłużenie funkcjonowania obecnego systemu nie spowoduje w 2017 r. zmniejszenia dochodów żadnego z samorządów województw, w porównaniu z dochodami wyliczonymi według przepisów obowiązujących w 2014 r. Wprowadzenie nowych rozwiązań dla samorządów wszystkich szczebli ma być osadzone w docelowym systemie finansowo-gospodarczym, co pozwoli właściwie określić nowe zasady i kryteria, uwzględniając faktyczny (po reformach) potencjał dochodowy samorządów. W dalszej kolejności nowelizacja trafi pod obrady Senatu.

NA tym samym posiedzeniu Sejmu wszystkie kluby poselskie opowiedziały się także za skierowaniem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dalszych prac w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przypomnijmy, że opracowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego projekt zakłada zmianę formy finansowania nauczycielskich wynagrodzeń. ZNP chce, aby zamiast w formie części oświatowej subwencji ogólnej rząd przekazywał środki na ten cel w formie dotacji celowej. W trakcie dyskusji głos zabrała także wiceminister edukacji Teresa Wargocka, która poinformowała o negatywnym stanowisku rządu do projektu. - Przejęcie finansowania wynagrodzeń przez administrację centralną musiałby być powiązane z przejęciem kontroli nad wieloma rozstrzygnięciami podejmowanymi w zakresie oświaty. W konsekwencji oznaczało by konieczność wypracowania standardów oświatowych. Takie rozwiązanie pozbawiłoby samorząd terytorialny swobody w zakresie sposobu realizacji zadań własnych i uniemożliwiałby kształtowanie polityki uwzględniającej lokalne uwarunkowania i potrzeby" – powiedziała Teresa Wargocka.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

W Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 779 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r., który wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 proc.).

Czytaj więcej: Górne stawki stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

 

Posiedzenie KWRiST

AKTUALNOŚCI - SAS 9 / 2016

20 lipca 2016 r. odbyło się jedno z ważnych posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tym razem poświęcone projektowi rozporządzenia w sprawie ustalenia granic gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

W szczególności omawiano kwestię powiększenia granic administracyjnych miasta Opole o 12 sołectw. Komisja uzgodniła ok 20 projektów aktów prawnych, m.in. pozytywnie odnosząc się do projektu nowelizacji rozporządzenia ustalającego dzień zakończenia roku szkolnego na pierwszy piątek przypadający po 20 czerwca 2017 r.

 

Zasiłki i świadczenia

AKTUALNOŚCI - SAS 9 / 2016

26 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Zgodnie z założeniami projektu po śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. W założeniu rozwiązanie to (obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.) ma poprawić sytuację opiekunów po śmierci podopiecznych.

 

Ubezpieczenia społeczne

AKTUALNOŚCI - SAS 9 / 2016

26 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W projekcie wskazano okres, w jakim  ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Obecnie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności, jednakże ZUS i KRUS nie są ograniczone żadnym terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W nowelizacji określono, że decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano.

 

Zmiana nadzoru RIO nad finansami gmin

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 9 / 2016

W ocenie rządu regionalne izby obrachunkowe należy wyposażyć w możliwość kontrolowania samorządów także pod względem rzetelności. JST protestują, mówiąc, że to naruszy ich samodzielność finansową, gwarantowaną konstytucją. Wskazują również, że mechanizmy zapobiegające nadmiernemu zadłużaniu się gmin korzystających z niestandardowych instrumentów finansowych powinny się znaleźć w ustawie o finansach publicznych.

Spór na linii rząd – samorząd w sprawie projektu nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych trwa. Obradujący 22 sierpnia 2016 r. Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wystawił mu ocenę negatywną. Natomiast Zespół ds. Ustrojowych KWRiST nie zajął wobec projektu żadnego stanowiska. Głównie dlatego, że obecny na nim Sebastian Chwałek, wiceminister administracji i spraw wewnętrznych, zapewnił stronę samorządową, że jego resort jeszcze raz pochyli się nad uwagami samorządowców. Z tych też względów opinii na temat projektu nie wydała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na plenarnym posiedzeniu, które odbyło się 31 sierpnia br. Zadecydowała, że prace nad projektem będą toczyć się dalej w Zespole ds. Ustrojowych oraz Zespole ds. Systemu Finansów Publicznych. Mają też one wydać na jego temat wiążącą opinię.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa