Aktualności legislacyjne

PREZYDENT RP

25 maja - W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.

Czytaj więcej: Prezydent RP

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7 czerwca - zakończyło się 61. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 7 ustaw, do 4 z nich wprowadzono poprawki.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

5 czerwca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

25 maja - w Warszawie obradował Zarząd Związku Miast Polskich, m.in. nad projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych oraz nad projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Obydwa projekty są rządowe.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 maja - weszły w życie przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), które na terenie państw UE weszło w życie również 25 maja br.

Czytaj więcej: Generalny Inspektor ochrony danych osobowych

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

23 kwietnia - RPO skierował do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym wzywa rząd do zaprzestania ignorowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych (wyrok TK z 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13).

Czytaj więcej: Rzecznik Praw Obywatelskich

PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

21 maja - Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła stanowisko w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.

Czytaj więcej: Państwowa Komisja Wyborcza

 

Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018 

Samorządy terytorialne to skomplikowane organizmy. Administracja samorządowa, wykonując swoje ustawowe zadania, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych. Są to dane osobowe obywateli (w tym dane wrażliwe), dane dotyczące gospodarki, administracji itd. Dane związane z Inteligentnymi Systemami Transportowymi oraz innymi rozwiązaniami Smart City. Samorządy gospodarują również znacznym majątkiem i dysponują znacznymi sumami pieniędzy. Bezpieczeństwo informacyjne administracji samorządowej przekłada się na bezpieczeństwo obywateli, którzy z mocy prawa przekazują wiele swoich danych urzędom1. Przede wszystkim jednak organy samorządu terytorialnego sprawują powierzoną im ustawami władzę i odpowiadają za funkcjonowanie społeczeństwa i państwa.

Czytaj więcej: Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

 

18 CZERWCA 2018 R. - WARSZAWA

XXVIII edycja konkursu „Teraz Polska” zakończona

W poniedziałek, 18 czerwca o godz. 18:45 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się gala wieńcząca XXVIII edycję konkursu „Teraz Polska”. Podczas wydarzenia poznamy tegorocznych laureatów Godła „Teraz Polska” oraz konkursu „Wybitny Polak”. Czytaj więcej ...

 

19–20 CZERWCA 2018 r. - POZNAŃ

25-lecie reaktywacji Związku Gmin

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej!

Zapraszamy na XVIII Kongres Gmin Wiejskich. Czytaj więcej ...

 

26-27 CZERWCA 2018 r. - WROCŁAW

IX Kongres Regionów!

Tegoroczna, dziewiąta edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Megatrendy w miastach i regionach”. Czytaj więcej ...

 

27-29 CZERWCA 2018 R. - GDAŃSK

22. Konferencja Miasta w Internecie

Zapraszamy do udziału w największym w Polsce forum debaty na temat cyfryzacji sektora publicznego Czytaj więcej ...

 

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2018 r.

16 konferencji BGK we wszystkich miastach wojewódzkich!

Konferencje, które odbywają się w 16 regionach Polski, są miejscem wymiany doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu. Czytaj więcej ...

 

26-27 CZERWCA 2018 R. – WARSZAWA

V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy

To już ostatni moment na zgłoszenie się na V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy 26-27.06.2018 w Warszawie. Zarejestruj się! Czytaj więcej ...

 

Czy możliwe jest skuteczne wybranie

na wójta osoby skazanej na grzywnę?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 3 / 2018 

KONFLIKT PRZEPISÓW KODEKSU WYBORCZEGO
Z USTAWĄ O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH

Sprzeczne przepisy Kodeksu wyborczego i ustawy o pracownikach samorządowych mogą być problemem dla niektórych kandydujących na stanowisko wójta (burmistrza, czy prezydenta miasta). O ile bowiem pierwsza ustawa dopuszcza – z pewnymi ograniczeniami – możliwość ubiegania się o tę funkcję przez osoby skazane, o tyle druga uniemożliwia z osobą karaną nawiązać stosunek pracy w gminnym urzędzie.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 2 / 2018

Większość samorządów rozpoczęła już przygotowania zmierzające do wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO), które zacznie obowiązywać od 25 maja b.r. Nowa regulacja wprowadza nową filozofię z zakresie ochrony danych osobowych, zmuszając każdy podmiot (zarówno prywatny jak i publiczny) do weryfikacji posiadanych rozwiązań w tym zakresie.

Czytaj więcej: Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

 

Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018 

26 kwietnia 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, opracowany przez ministra cyfryzacji. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania odgrywają istotną rolę w elektronizacji obrotu prawnego, ponieważ zapewniają mechanizmy bezpiecznej identyfikacji stron w komunikacji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi.

Projektowane przepisy przewidują ułatwienia w dostępie do publicznych e-usług. Obywatele, zamiast wielu loginów będą mogli logować się, korzystając z wygodnego i bezpiecznego sposobu potwierdzenia swojej tożsamości. Na przykład poprzez profil zaufany lub inny, wybrany przez nich sposób identyfikacji, w tym wprowadzone wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji logowanie poprzez bankowość elektroniczną. Usługę wspierać będzie specjalny węzeł komunikacyjny (węzeł krajowy), realizując bezpieczną wymianę informacji między instytucjami (np. administracją, sądami) i osobami fizycznymi.

 

Nowe dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018 

2 maja 2018 r. minister cyfryzacji skierował do konsultacji projekt rozporządzenia nowelizującego przepisy określające katalog danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zmiana projektowanego rozporządzenia jest konsekwencją zmian przewidzianych w procedowanej obecnie w Sejmie RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Projekt m.in. doprecyzowuje, zgodnie z ww. projektem ustawy nową kategorię danych – dane o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów wraz z obowiązkiem przekazywania ich przez marszałków województwa oraz dostosowuje przepisy do określonego w ww. projekcie ustawy obowiązku przekazywania danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu przez stacje demontażu pojazdów.

 

M-3 w bloku z drewna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018

30 kwietnia 2018 r. minister środowiska skierował do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o lasach, która zakłada powołanie nowej spółki, zajmującej się budowaniem wielorodzinnych domów drewnianych.

Rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego może być jednym z czynników wpływających na zwiększenie dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa, zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez tzw. „niską emisję” oraz pozytywnie  wpływać na rozwój nowoczesnych technologii w kraju. W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej i pełniącego rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Ze względu na przedmiot działalności jednym z założycieli spółki będzie Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe. Oprócz Lasów Państwowych założycielami spółki będą także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa