Baner590x95 pytanie 

Po spotkaniu ekspertów CAF w siedzibie NIST – 13 lipca 2017 r.

13 lipca 2017 r. w siedzibie NIST odbyło się spotkanie poświęcone Wspólnej Metodzie Oceny (CAF) w którym oprócz ekspertów CAF uczestniczyli m.in. Krajowy Korespondent CAF Pani Katarzyna Dudzik, Dyrektor NIST oraz pracownicy zespołu odpowiedzialnego za koordynację działań w obszarze Wspólnej Metody Oceny (CAF) wraz z dr Jarosławem Matlą.

W czasie spotkania omówiono m.in. promocję CAF. Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność upowszechniania Wspólnej Metody Oceny poprzez przedstawianie podstaw metody w ramach studiów podyplomowych. Uczestnicy zgodnie wskazali, iż dobrym rozwiązaniem będzie zamieszczenie tekstów poświęconych CAF w czasopismach prenumerowanych przez samorządy. Ważnym elementem spotkania było omówienie zmian w procedurze Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF (PSU) w szczególności znaczne jej skrócenie i uproszczenie.

Czytaj więcej: Po spotkaniu ekspertów CAF w siedzibie NIST – 13 lipca 2017 r.

 

XXIII Forum Teleinformatyki: „Infrastruktura informacyjna

państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”

28-29 WRZEŚNIA 2017 R.

Nowoczesne państwo, aby skutecznie planować i realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać po nowe metody, narzędzia i usługi, także te tworzone poza administracją publiczną. Praktyczne problemy efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem otwarcia się administracji publicznej na współdziałanie z zewnętrznymi dostawcami zasobów i usług będą wspólnym mianownikiem prezentacji programowych tegorocznego Forum.
Dwudniowe obrady to: 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny.
Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłym roku w Forum uczestniczyło 479 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.
Forum odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn. Czytaj więcej ...

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SENAT

22 lipca - zakończyło się 45, sześciodniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie rozpatrzyli 23 ustawy wprowadzając poprawki do 8 z nich. Jedną z ustaw przyjętych bez poprawek była ustawa o Sądzie Najwyższym uchwalona przez Sejm 20 lipca br. Ustawa przewiduje m.in. wygaszenie kadencji sędziów obecnie zasiadających w Sądzie Najwyższym.

Na tym samym posiedzeniu senatorowie bez poprawek przyjęli także ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przewiduje wygaszenie kadencji dotychczasowych członków rady. Nowi członkowie rady – sędziowie zostaną wybrani na wspólną 4-letnią kadencję. Kandydatów sędziów na członków KRS marszałkowi Sejmu ma zgłaszać prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. A także ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza zmiany w zasadach powoływania i odwoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, zwiększając uprawnienia ministra sprawiedliwości w tym zakresie.

Ponadto Senat bez poprawek przyjął m.in. ustawy:

  • o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, której celem jest likwidacja barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego (m.in. podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego o umiarkowanym czynszu, bezwzględny warunek przeznaczenia minimum 50% lokali dla osób wychowujących co najmniej 1 własne lub przysposobione dziecko);

  • o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, która zwiększa kompetencje generalnego konserwatora zabytków w zakresie kształtowania obsady personalnej terenowych organów ochrony zabytków. Rozszerza zakres środków nadzoru i koordynacji przysługujących naczelnemu organowi ochrony zabytków w stosunku do organów, dla których pełni funkcję nadrzędną, co ma służyć poprawie efektywności działania wojewódzkich służb konserwatorskich. Nowelizacja powołuje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków;

  • o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie usprawnień i uproszczeń oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. Nowela przewiduje powołanie rzeczników funduszy europejskich czy wprowadzenie pomocy zwrotnej jako kolejnej obok dotacji i instrumentów finansowych formy wsparcia w ramach polityki spójności;

  • o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która realizuje rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, przyjętym przez Radę Ministrów 4 kwietnia 2017 r. M.in. wprowadza ona zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mają ułatwić zakładanie i prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Ważne zmiany w KPA

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 3/2017

7 kwietnia 2017 r. Sejm przyjął przedstawione przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw i obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP. Nowelizacja ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r. Jako powody nowelizacji ustawodawca wskazał przede wszystkim przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym m.in. „piętrowość” procedur administracyjnych, rozumianą jako konieczność zaskarżenia decyzji w trybie administracyjnym przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, zbyt częste wydawanie przez organy administracji decyzji kasatoryjnych, tj. uchylających decyzję i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji oraz nadmierny formalizm i rygorystycznie postrzegana władczość.

Czytaj więcej: Ważne zmiany w KPA (2)

 

Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego

w sprawach dotyczących zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP), środki ochrony prawnej, czyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i skargi na jej orzeczenia do sądu okręgowego, przysługują, co do zasady, wykonawcy. Uprawnienie to zostało również przyznane organizacjom samorządu gospodarczego działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych, które uzyskają wpis na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Krąg podmiotów uprawnionych do wpisu na wspomnianą listę jest szeroki, a do dnia dzisiejszego znajduje się na niej 140 organizacji. Wydaje się, że cel wprowadzenia regulacji jest oczywisty. Organizacje takie reprezentują swoich członków i występują w ich imieniu wszędzie tam, gdzie zagrożone są ich interesy. Co warte podkreślenia, interesy członków organizacji, a nie samych organizacji.

Czytaj więcej: Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego w sprawach dotyczących zamówień publicznych

 

Większa ochrona zwierząt

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

11 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny, w którym przewidziano zaostrzenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi.

Według założeń projektodawców górna granica kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi zwiększy się z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – z 3 do 5 lat. Ponadto, w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom sąd zawsze będzie orzekał nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości
od 1 do 100 tys. zł, które to środki będą przekazywane organizacjom pozarządowym na cele związane z ochroną zwierząt. Nowe przepisy mają także ograniczyć orzekanie kar w zawieszeniu.

 

Zakaz handlu w niedziele

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

21 marca 2017 r. Rada Ministrów zarekomendowała prowadzenie dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870).

Propozycja obywatelska zakłada, że zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Handel mógłby odbywać się wyłącznie w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Natomiast w wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę handel mógłby odbywać się do godz. 14. Projekt przewiduje też odpowiedzialność karną za złamanie zakazu handlu – chodzi tu o grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Praca dla cudzoziemców

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, w którym określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę, co oznacza szybsze procedowanie niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

 

Nowe kompetencje dla Regionalnych Izb Obrachunkowych

AKTUALNOŚCI - SAS 3/2017

14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, który ma za zadanie ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin.

Zaproponowano m.in., aby regionalne izby obrachunkowe kontrolowały osoby prawne, na które wpływ mają jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. Dodatkowo regionalne izby obrachunkowe będą musiały powiadamiać organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Zmiany dotyczą również m.in. objęcia procedurą nadzorczą uchwał zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz informowania przez prezesa izby właściwego organu sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tę jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu. Nowością jest także możliwość nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom nadzorczym, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie jest zdolna do wykonywania zadań publicznych.

 

 

II Krajowy Kongres Sekretarzy w Krakowie

Sekretarze samorządów terytorialnych z całej Polski spotkali się 29 i 30 maja w Krakowie. Organizatorem II Krajowego Kongresu Sekretarzy była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z regionalnymi Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Gospodarzem tegorocznego Kongresu było Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Celem tego dorocznego spotkania jest integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania
w samorządach terytorialnych. Kongres, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowany został we współpracy z Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego przy Radzie Europy. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Cyfryzacji, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Czytaj więcej: II Krajowy Kongres Sekretarzy w Krakowie

 

II edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Patron Nagrody był wybitnym mężem stanu, inicjatorem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, współautorem reform samorządowych, które od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu RP, wprowadzał w życie. Profesor Jerzy Regulski był również jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcje prof. Regulski tworzył z grupą współpracowników, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli. Dlatego Nagroda jego imienia łączy te dwie dziedziny jego wielkich dokonań – troskę o ład przestrzenny oraz uhonorowanie twórców, których polem działania są polskie samorządy.

Czytaj więcej: II edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

 

Wielka Gala „Polska przedsiębiorczość 2017”

19 maja 2017 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, podczas której poznaliśmy Laureatów IX edycji Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”, realizowanego w ramach Samorządowej Marki Roku, jak również Laureatów projektów skierowanych do przedsiębiorców.

Nagrodzone samorządy uhonorowano tytułami Gmina Roku, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości oraz Gmina Atrakcyjna Turystycznie.
Wielką Galę otworzył Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych gości. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów, jak również osobistości świata polityki i kręgów biznesu. Galę w znakomity sposób poprowadzili Iwona Radziszewska i Piotr Gąsowski.
Nagrody dla najlepszych samorządowców wręczył Pan Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2012-1015 - obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz Pan Lesław Wiatrowski - Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl
więcej na www.samorzady.org.pl

Czytaj więcej: WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2017”

baner nowy2 bez daty

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa