baner skrypt

 fb

wwwpasek

 

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

4 stycznia 2017 r. Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przewiduje wprowadzenie tzw. sieci szpitali. Podczas posiedzenia Ministerstwo Zdrowia omówiło uwagi zgłoszone przez stronę samorządową do projektu ustawy oraz rozporządzenia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów. Przedmiotem opinii Zespołu był tylko projekt ustawy. Projekt rozporządzenia został omówiony ale wróci jeszcze na zespół po przyjęciu ustawy przez Sejm.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

4 stycznia 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pytanie do Kancelarii Prezydenta RP, czy Prezydent zawetuje ustawę dotyczącą reformy systemu edukacji?

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne wnioski, listy otwarte oraz petycje, w których obywatele wyrażają obawy związane z przygotowywaną reformą oświaty. W listopadzie 2016 r. RPO przedstawił Minister Edukacji Narodowej wątpliwości dotyczące proponowanych zmian oraz modyfikacji organizacji i funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Mimo istotnych obaw, wyrażanych przez część społeczeństwa co do zakresu i tempa planowanych zmian, a także braku konsultacji społecznych, 14 grudnia 2016 r. uchwalone zostały przepisy wprowadzające reformę systemu oświaty.

W związku z tym, do RPO zaczęły napływać kolejne pisma od obywateli, w których proszą m.in. o wystąpienie do Prezydenta o skorzystanie z tzw. prawa weta. W ostatnich dniach z taką prośbą zwróciła się m.in. grupa członków Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej.

W związku z tym, zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do szefowej Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Sadurskiej z prośbą o informację, czy Prezydent zamierza skorzystać z prawa do przekazania Sejmowi ustaw wprowadzających reformę systemu edukacji do ponownego rozpatrzenia w trybie, o którym mowa w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP.

RADA MINISTRÓW

3 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. Rozporządzenie stanowi jeden z elementów reformy zarządzania majątkiem państwowym. Wynika z ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którą Rada Ministrów może przekazać wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej. Zarządzanie nad poszczególnymi spółkami zostało przekazane m.in.: ministrowi energii, ministrowi gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ministrowi infrastruktury i budownictwa, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, ministrowi obrony narodowej, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, ministrowi rozwoju i finansów, ministrowi sportu i turystyki oraz ministrowi zdrowia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Na tym samym posiedzeniu rząd omówił nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt proponuje objęcie własnością górniczą gazów szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich oraz bursztynu. W przypadku bursztynu, oznacza to poddanie go procedurze koncesyjnej na poszukiwanie oraz rozpoznawanie i zmianę kompetencji organu wydającego koncesję na wydobywanie bursztynu- z marszałka województwa/starosty na ministra właściwego do spraw środowiska. Obecnie praktyką jest prowadzenie wydobycia w ramach pozwolenia na poszukiwanie. Przedsiębiorcy me występują o koncesje na wydobywanie. Przykładowo w woj. pomorskim obowiązywała 1 koncesja i 100 pozwoleń (stan na 30 czerwca 2015 r.). Ponadto proponowane zapisy wprowadzają przepisy szczególne dotyczące bursztynu, które przewidują, że każde nielegalne poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie tej kopaliny będzie karane, niezależnie od rozmiaru wyrządzonej szkody w mieniu lub środowisku. Kwalifikacja czynu zostanie zmieniona z wykroczenia na przestępstwo, a także zostaną znacznie zwiększone kary finansowe adekwatnie do wartości strat ponoszonych przez Skarb Państwa oraz zniszczeń środowiska spowodowanych nielegalnym wydobywaniem bursztynu. Proponowana stawka opłat podwyższonych dla nielegalnego wydobycia bursztynu to 400 tys. zł. za każdy rozpoczęty kilometr terenu objętego działalnością (z tym, że każdy rozpoczęty kilometr liczy się jako cały). W przypadku gazów szlachetnych oraz pierwiastków ziem rzadkich regulacja wyłącznie wzmacnia prawnie obecną praktykę (wydobywanie ww. jako kopalin towarzyszących w ramach wydawanych koncesji).

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Organizowanie zgromadzeń cyklicznych

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 12/2016

PRZED I PO NOWELIZACJI

Ustawa Prawo o zgromadzeniach podlegała szeregu zmianom. Dotyczyły one nie tylko dostosowania przepisów do wymogów wynikających z konstytucyjnej zasady wolności wyrażania poglądów oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ale także wprowadzenia pewnych ograniczeń wynikających z wymogów bezpieczeństwa.

EWOLUCJA PRZEPISÓW

Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń przechodziły w ostatnich latach ewolucję. Proponowane i wprowadzane zmiany dążyły do zachowania kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem uczestników i ochroną mienia publicznego a zachowaniem konstytucyjnej wolności zgromadzeń. Jedna z pierwszych propozycji wynikała z zakłócenia porządku publicznego w trakcie obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada 2013 r. w Warszawie i dotyczyła ograniczenia uczestnictwa w zgromadzeniu osób, których nie można zidentyfikować ze względu na zakrytą twarz, ubiór lub zmianę wyglądu. Projektowany zakaz nie będzie jednak bezwzględny, a możliwość udziału w zgromadzeniu osób ukrywających tożsamość została uzależniona od celu zgromadzenia.
Warto wskazać, że Prezydent RP wcześniej już proponował zakaz stosowania ubioru uniemożliwiającego identyfikację przez uczestników zgromadzenia w projekcie z listopada 2011 r., jednakże nie uzyskał on aprobaty w procesie legislacyjnym. Jako powód braku akceptacji wskazywano treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2004 r. (sygn. akt Kp 1/04), w którym wyrażono pogląd, że bezwzględny zakaz w zgromadzeniach ww. osób naruszałby Konstytucję RP. W obecnym projekcie Prezydent RP wskazuje jednak, że zakaz nie ma charakteru bezwzględnego lecz byłby uwarunkowany okolicznościami.
Następnie 24 lipca 2015 r. uchwalono nowa ustawę – Prawo o zgromadzeniach, która zastąpiła wielokrotnie nowelizowaną już Ustawę Prawo o zgromadzeniach z 5 lipca 1990 r. Celem nowej ustawy było kompleksowe i spójne uregulowanie zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń, jak również wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 maja 2007 r. 

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

 

 

Komisja do spraw reprywatyzacji

AKTUALNOŚCI - SAS 12 / 2016

24 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa

Projekt dotyczy ewentualnych patologii, które powstały przez lata przy reprywatyzacji warszawskiej, a jego celem jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Projekt zakłada powstanie komisji, w skład której będzie wchodził przewodniczący i ośmiu członków. Przewodniczącym będzie sekretarz stanu w MS albo MSWiA, powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości. Dodatkowo przy komisji ma działać społeczna rada, jako organ opiniodawczo-doradczy. Komisja będzie wydawać decyzje administracyjne i postanowienia i będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, uchylić decyzję reprywatyzacyjną i  podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

 

Zgromadzenia

AKTUALNOŚCI - SAS 12 / 2016

2 grudnia 2016 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo o zgromadzeniach. Wprowadzono nową kategorię zgromadzeń, a mianowicie zgromadzenia cykliczne

Organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń i wówczas podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji. Organizator składa wniosek, do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzenia, a wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzenia, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń. Zgodnie z nowelizacją organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

 

Zasiłki

AKTUALNOŚCI - SAS 12 / 2016

4 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który stanowi wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r., kwestionującego zgodność z konstytucją przepisu, na podstawie którego zasiłek stały był przyznawany dopiero od momentu zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej z pełną dokumentacją, czyli z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Proponowane rozwiązanie zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. osobie, która wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie złożyła wniosek o zasiłek stały – świadczenie to będzie przyznawane wstecz, po uzyskaniu orzeczenia, od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek stały, do którego trzeba będzie dołączyć potwierdzenie o jego złożeniu.

 

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów będą od stycznia wyższe.

W dniu 31 października opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. poz. 1018).

W obwieszczeniu określone zostały:

  • maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (w załączniku nr 1 do obwieszczenia);
  • stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (w załączniku nr 2 do obwieszczenia);
  • stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 254,04 zł (obecnie jest to 252,79 zł).

Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

 

Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych

AKTUALNOŚCI

We wrześniu samorządowcom udało się przekonać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do rezygnacji z najbardziej kontrowersyjnych zapisów projektu rozszerzających kompetencje kontrolne izb. Zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – ds. Ustrojowych oraz ds. Finansów Publicznych – odbyły we wrześniu dwa posiedzenia poświęcone projektowi nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (13 i 23 września 2016 r.).

Czytaj więcej: Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa