III-EKS 2017 600x128-PL

 

Cena ograniczenia liczby kadencji wójtów,

burmistrzów i prezydentów

AKTUALNOŚCI / ANALIZY - SAS 10 / 2016

Postulat ograniczenia liczby kadencji (do dwóch), przez jakie można sprawować urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powraca od co najmniej kilku lat. Zgłaszają go bardzo różne siły polityczne. W zeszłej kadencji Sejmu projekt ustawy w tej sprawie złożył Ruch Palikota, w tej kadencji mówiły o tym Prawo i Sprawiedliwość oraz Nowoczesna, a całkiem niedawno Partia Razem. Idea taka pojawia się także w tekstach eksperckich, np. w „Raporcie o stanie  samorządności terytorialnej w Polsce” pod redakcją Jerzego Hausnera z 2013 r. Wydaje się więc, że taka zmiana w nieuchronny sposób czeka samorząd.

W 1990 r. gminy ukształtowano jak państwa w miniaturze, z niezależnymi od siebie organami: uchwałodawczym (quasi-parlament czyli rada) i wykonawczym (quasi-rząd czyli zarząd gminy). Oba mają odrębne, zapisane w prawie kompetencje. Rada i radni nie zostali dopuszczeni do zarządzania gminą. Taki ustrój wewnętrzny gmin (a potem pozostałych samorządów), ostro rozdzielający i wręcz przeciwstawiający sobie radę i zarząd jest polską specyfiką.
Początkowo w gminach obowiązywał system, który należałoby nazwać parlamentarno-gabinetowym. Rady powoływały zarządy i dysponowały możliwością ich odwołania w czasie kadencji i czasem z tej możliwości korzystały, np. w wyniku zmiany koalicji rządzącej gminą. W 2002 r., chcąc wzmocnić ciągłość działania samorządów, wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. System parlamentarno-gabinetowy zastąpiono więc systemem prezydenckim.
Od tego momentu w bardzo zdecydowany sposób wójt (burmistrz, prezydent) zaczyna dominować nad radą. To on „kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz” oraz jest szefem administracji gminnej. Najważniejszą kompetencją rady pozostaje uchwalanie budżetu. Poza tym wójt (burmistrz, prezydent), który nie ma intencji wprowadzania zmian (np. utworzenia lub zniesienia jakiejś miejskiej jednostki organizacyjnej lub zmiany skarbnika) mógłby właściwie obchodzić się bez rady.

Czytaj więcej: Cena ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów

 

„Przestrzeń dla partycypacji”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE GRANTOWYM

Zapraszamy do udziału w II naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, który polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz internetowy od 1 do 27 lutego br. Projekt realizuje Związek Miast Polskich wspólnie z Pracownią Badań Innowacji Społecznych "Stocznia",  Fundacją Napraw Sobie Miasto, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju.

W ramach projektu realizatorzy wesprą 26 samorządów stojących przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych: studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na etapie tworzenia założeń do ich projektów.

Czytaj więcej ...

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

14 lutego - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W praktyce klinicznej często dochodzi do sytuacji, w których do ratowania zdrowia i życia konieczne jest zastosowanie konkretnego leku lub innej technologii medycznej, które nie znajdują się jednak w wykazie świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych. Przepisy takie uniemożliwiają skuteczne leczenie rzadkich chorób. Aby to zmienić wprowadzono procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych – jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia świadczeniobiorcy (pacjenta) oraz uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku.

Obecnie nie jest też możliwe finansowanie ze środków publicznych leków sprowadzanych z zagranicy, dopuszczonych do obrotu w Polsce oraz niedostępnych na rynku, ale niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia pacjenta. Dlatego zaproponowano możliwość wydania decyzji o finansowaniu leków, które czasowo są niedostępne w Polsce, ale są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego. Rozwiązanie to pozwoli sfinansować terapię pacjentom w sytuacji, gdy lek tymczasowo jest niedostępny w Polsce, mimo posiadania ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Dotychczasowe przepisy dopuszczają przyjmowanie przez pacjentki niektórych hormonalnych środków antykoncepcyjnych bez wiedzy lekarza, czy bez kontroli ich wpływu na stan jej zdrowia. Po zmianach przepisów, hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. Rozwiązanie to umożliwi lekarzowi kontrolę nad bezpiecznym stosowaniem tych preparatów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie pacjentki.

Na tym samym posiedzeniu rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Strategia instrumentem zarządzania polityką rozwoju prowadzoną przez instytucje państwowe. Dokument przedstawia cele do realizacji w perspektywie roku 2020 i 2030, wskazuje sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze projekty. Dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu gospodarki, do których należy zaliczyć m.in. niskie koszty pracy, napływ inwestycji zagranicznych, wzrost wykształcenia, przekształcenie gospodarki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, muszą zostać uzupełnione o:

 • zwiększenie znaczenia w procesach gospodarczych wytwarzanej w kraju wiedzy i technologii,

 • rozwój i dalszą ekspansję polskich podmiotów gospodarczych,

 • budowę systemu oszczędności,

 • podwyższenie jakości funkcjonowania instytucji i ich interakcję ze społeczeństwem.

Jednocześnie należy zwrócić większą uwagę na włączanie wszystkich grup społecznych i wszystkich obszarów w procesy rozwojowe.

Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Obydwie ustawy dotyczące KAS były procedowane w parlamencie jednocześnie z ustawą o VAT i ustawą o ruchu drogowym i nie było możliwości uzgodnienia ich treści. Dotyczy to w szczególności znowelizowanej ustawy o VAT, uchwalonej 1 grudnia 2016 r., w której zawarto dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku od towarów i usług (tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających). Podobna sytuacja dotyczyła ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo, zharmonizowano niektóre przepisy ustawy o służbie cywilnej z regulacjami ustawy o KAS. Ponadto, do projektu nowelizacji ustawowej dodano regulacje usprawniające tworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i usuwające wątpliwości w stosowaniu niektórych przepisów. Chodzi np. o powołanie osób kierujących organami KAS jeszcze przed 1 marca 2017 r. oraz doprecyzowanie przepisów przejściowych dotyczących wszczętych i niezakończonych postepowań przez organy kontroli skarbowej. Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Kredyty hipoteczne

AKTUALNOŚCI - SAS 1 / 2017

29 grudnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt przewiduje kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami, a jednocześnie dostosowuje polskie prawo do postanowień unijnej dyrektywy, która zapewnić ma wysoki poziom ochrony konsumentów, zawierających umowy o kredyt związany z nieruchomościami. Projekt przewiduje przede wszystkim, że kredyty hipoteczne będą udzielane wyłącznie przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów. Projekt zakazuje tzw. sprzedaży wiązanej tj. uzależnienia zawarcia umowy kredytu hipotecznego od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego (będą to mogły być natomiast korzystniejsze warunki).

 

Zmiany w prawie oświatowym

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 1 / 2017

Likwidacja gimnazjów, powrót do ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników stał się faktem, po tym jak 9 stycznia 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę oświaty. To nie koniec zmian. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

Reformę oświaty wprowadzają dwie ustawy uchwalone przez Sejm 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe.
Jak wynika z przepisów tej ostatniej z dniem
1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się podstawówką ośmioklasową. Przekształcenie potwierdza uchwała rady gminy podjęta do 30 listopada 2017 r. Uchwała taka jest jednocześnie aktem założycielskim ośmioletniej podstawówki.
1 września 2017 r. ruszyć mają także nowe, zawodowe szkoły branżowe I stopnia.

LIKWIDACJA GIMNAZJÓW

To chyba największa zmiana, jaką opracowana przez rząd reforma wprowadza w życie. Wygaszanie tych szkół następować będzie stopniowo. Oznacza to, że na rok szkolny 2017/2018 nie będzie już organizowany nabór do klas pierwszych gimnazjów, a uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/1017 ukończą szóstą klasę szkoły podstawowej będą kontynuować naukę w klasie siódmej podstawówki.
Do szkoły podstawowej powrócą także ci uczniowie klasy I gimnazjum, którzy w bieżącym roku szkolnym nie otrzymają promocji do następnej klasy. Oznacza to, że uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie zda do klasy II będzie – od 1 września 2017 r. kontynuował naukę w klasie VII ośmioletniej podstawówki.
Wygaszanie gimnazjów ma trwać w sumie trzy lata i powinno zakończyć się 30 listopada 2019 r. W tym też terminie rady gmin mają obowiązek podjąć uchwały stwierdzające zakończenie działalności gimnazjów.
Jak wynika z ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, dotychczasowe gimnazja mogą zostać przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, albo mogą zostać włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Tak przekształcona szkoła może rozpocząć działalność już od 1 września 2017 r.
Gimnazjum może także zostać przekształcone w szkołę ponadpodstawową - albo funkcjonującą jeszcze w systemie dotychczasowym (np. trzyletnie liceum ogólnokształcące, czy czteroletnie technikum) albo już w szkołę w systemie nowym (czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum lub w branżową szkołę zawodową I stopnia). Aby przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące, technikum, czy szkołę branżową było możliwe, konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy prowadzącą to gimnazjum gminą, a powiatem odpowiedzialnym za organizowanie nauki na poziomie ponadpodstawowym.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

Nowelizacja K.P.A.

AKTUALNOŚCI - SAS 1 / 2017

6 grudnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców i kładzie się w nim szczególny nacisk na przyspieszenie procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernego formalizmu oraz upowszechnianie partnerskich relacji między administracją a obywatelami. Projekt przewiduje następujące nowe zasady postępowania administracyjnego:

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate),
 • reguła rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,
 • zasada pewności prawa,
 • zasada bezstronności i równego traktowania,
 • zasada proporcjonalności działań administracji.  

Projekt przewiduje również m.in. wprowadzenie przejrzystych zasad zaskarżania bezczynności organów i przewlekłości postępowań za pomocą tzw. ponaglenia oraz obowiązku informowania strony o niespełnieniu przez nią warunków pozwalających na uwzględnienie jej żądań, przed wydaniem decyzji odmownej, celem umożliwienia uzupełnienia braków przez stronę. Zgodnie z projektem nie będzie konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy decyzji wydawanych przez ministrów lub samorządowe kolegia odwoławcze), jak również nie będzie konieczne wzywanie do usunięcia naruszenia prawa. W obu przypadkach strona będzie mogła złożyć skargę do sądu administracyjnego bez konieczności wyczerpywania ww. środków zaskarżenia. W projekcie przewidziano szybką ścieżkę zaskarżania decyzji kasatoryjnej przez wniesienie sprzeciwu od takiej decyzji. Projekt wprowadza także instytucję milczącego załatwienia sprawy jako alternatywy dla zakończenia postępowania administracyjnego decyzją oraz szybszy tryb załatwiania spraw nieskomplikowanych (postępowanie uproszczone). Zgodnie z projektowanymi przepisami administracyjne kary pieniężne będą adekwatne (proporcjonalne) do skali zaistniałych naruszeń prawa.  Według założeń projektodawców nowe regulacje mają obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.

 

Czasopismo Aplikantów Adwokackich

Zobacz najnowszy numer Młodej Palestry

"Młoda Palestra - Czasopismo Aplikantów Adwokackich" to kwartalnik wznowiony 18 września 2015 r. z inicjatywy aplikantów adwokackich. Jest to nawiązanie do wspaniałej tradycji, którą niesie ze sobą ten tytuł, albowiem korzeniami sięga on 20-lecia międzywojennego, kiedy to ukazały się tylko dwa numery. Następnie, w 2012 r. tytuł został wskrzeszony i wydano pięć numerów. Mając wzgląd na przepiękną historię tego periodyku, aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie, zdecydowali się na wznowienie (mając nadzieję, że po raz ostatni) wydawania „Młodej Palestry” w kształcie dopasowanym do współczesnych realiów. Redaktorem naczelnym została apl. adw. Magdalena Robaszyńska, zaś jej zastępcą jest apl. adw. Piotr Babiarz. Wspiera ich grono redakcyjne składające się z aplikantów adwokackich IA w Warszawie.

Wersją podstawową czasopisma jest wersja elektroniczna, jednocześnie jednak tytuł ukazuje się w wersji papierowej nakładem 100-500 egzemplarzy. „Młoda Palestra” jest podzielona na 5 działów, które odpowiadają strukturze egzaminu adwokackiego i składa się z działu: karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz etyka i pozostałe gałęzi prawa. Czasopismo realizuje zasadę: 80/20, a więc 80% treści zamieszczanej w czasopiśmie ma charakter naukowy, zaś pozostała część dotyczy wydarzeń związanych z życiem zawodowym aplikantów; jest zatem także dział „Afisz” czy też „Gość Młodej Palestry”. W periodyku ukazują się teksty aplikantów z całej Polski, ale także publikują tu adwokaci.

„Młoda Palestra” to nie tylko czasopismo naukowe (docelowo planowane jest nadanie statusu czasopisma naukowego), ale także partner ważnych wydarzeń z życia adwokatury, takich jak konferencje naukowe, warsztaty czy też wydarzenia integracyjno-kulturalne.

Wszelkie informacje dostępne na https://www.facebook.com/mlodapalestra/
oraz pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów będą od stycznia wyższe.

W dniu 31 października opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. poz. 1018).

W obwieszczeniu określone zostały:

 • maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (w załączniku nr 1 do obwieszczenia);
 • stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (w załączniku nr 2 do obwieszczenia);
 • stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 254,04 zł (obecnie jest to 252,79 zł).

Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

 

Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych

AKTUALNOŚCI

We wrześniu samorządowcom udało się przekonać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do rezygnacji z najbardziej kontrowersyjnych zapisów projektu rozszerzających kompetencje kontrolne izb. Zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – ds. Ustrojowych oraz ds. Finansów Publicznych – odbyły we wrześniu dwa posiedzenia poświęcone projektowi nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (13 i 23 września 2016 r.).

Czytaj więcej: Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa