Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

25 kwietnia - odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na posiedzeniu szefowa Krajowego Biura Wyborczego przedstawiła – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - informację o aktualnym stanie przygotowań do jesiennych wyborów samorządowych. Na 25 kwietnia br. jest 3234 urzędników wyborczych – na potrzebnych 4556. Największy problem z ich znalezieniem jest w dużych miastach, z uwagi na warunki ustawowe, które określają, że urzędnik nie może pracować w gminie, w której ma organizować wybory. Dlatego szefowa KBW zaapelowała do gmin okalających metropolie o pomoc w znalezieniu urzędników wyborczych. Mogliby nimi zostać pracownicy mniejszych urzędów gmin, dla których obiecała szkolenia, by mogli sprostać trudnemu zadaniu zorganizowania wyborów w dużym mieście. Szefowa KBW poinformowała, że gminy dostaną środki na sfinansowanie pracy urzędników w ramach dotacji na zadania wyborcze i to samorządowcy zdecydują, jak je wydać. Rozliczyć trzeba będzie tylko środki na wynagrodzenia, bo tego wymaga ustawa; resztę przekazanych pieniędzy samorządowcy wydadzą według rozeznania potrzeb.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

26 kwietnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Projekt ma umożliwić zbudowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, który zapewni niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych – przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług. Krajowy system cyberbezpieczeństwa będzie obejmował operatorów usług kluczowych (m.in. z sektorów: energetycznego, transportowego, bankowości i infrastruktury rynków finansowych, zaopatrzenia w wodę, zdrowotnego), dostawców usług cyfrowych, zespoły CSIRT poziomu krajowego (Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa (odpowiedzialne za nadzór nad operatorami usług kluczowych) oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa (służący komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej w tej dziedzinie). Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wejdą podmioty publiczne. Podmiot publiczny będzie zobowiązany do obsługi incydentu (pozostawiono mu jednak swobodę wyboru sposobu realizacji tego obowiązku). Rozwiązanie to uwzględnia istniejące, ale też ciągle rozbudowywane wewnętrzne struktury, odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w poszczególnych resortach.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

24 kwietnia - Rada miasta Piła podjęła uchwałę o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180). Chodzi o nowelizację, która odebrała gminom kompetencję w zakresie zatwierdzania taryf opłat za wodę i ścieki i przekazała ją regulatorowi funkcjonującemu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego – Wody Polskie. Rada miasta Piły uzasadnia, że domaga się stwierdzenia niezgodności przepisów z Konstytucją m.in. z powodu pominięcia zasady rozpatrywania projektu ustawy w trzech czytaniach sejmowych, z powodu naruszenia zasad poprawnej legislacji, z powodu złamania zasad dialogu społecznego i ze względu na naruszenie procedur. – Przepisy wykraczają poza granice ingerencji ustawodawcy w samodzielność gminy – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

23-25 MAJA 2018 r.!

Przyszłość samorządu w rękach młodych

Zapraszamy Państwa do Dusznik-Zdroju na czwartą edycję Kongresu Młodego Samorządu. Partnerem Głównym IV Kongresu Młodego Samorządu został Totalizator Sportowy. Kongres młodych i aktywnych samorządowców odbędzie się w dniach 23-25.05.2018 r. w Teatrze Zdrojowym im. F. Chopina oraz na Duszniki Arena, a jego głównymi tematami będą m.in. e-mobilność, smog, współpraca samorządów z Lasami Państwowymi oraz rozwój aktywności fizycznej. Czytaj więcej ...

 

RELACJA!

III Krajowy Kongres Sekretarzy w Gdyni

14-15 maja w Gdyni odbyło się doroczne spotkanie Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski. To było dobre i efektywne spotkanie, pełne zaangażowania w aktualne i ważne zagadnienia dla administracji samorządowej. Czytaj więcej ...

 

 

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2018 r.

16 konferencji BGK we wszystkich miastach wojewódzkich!

Konferencje, które odbywają się w 16 regionach Polski, są miejscem wymiany doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu.Każda konferencja jest niepowtarzalnym wydarzeniem uwzględniającym specyfikę i potrzeby konkretnego regionu, lokalnych władz, przedsiębiorców i społeczności. Czytaj więcej ...

 

VIII edycja konferencji Innowacyjna Gmina

Współczesne miasta to skomplikowany, niepowtarzalny łańcuch powiązań i wzajemnych zależności. Innowacyjne technologie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody, niezawodna energetyka, elektromobilność, nowoczesne usługi dla mieszkańców – to tylko niektóre wyzwania, które stoją dzisiaj przed włodarzami polskich miast. Tematom tym chcemy poświęcić tegoroczną konferencję Innowacyjna Gmina, która odbędzie się już 12 czerwca br.

Czytaj więcej: VIII edycja konferencji Innowacyjna Gmina

 

19–20 CZERWCA 2018 r. - POZNAŃ

25-lecie reaktywacji Związku Gmin

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej!

Zapraszamy na XVIII Kongres Gmin Wiejskich. Czytaj więcej ...

 

26-27 CZERWCA 2018 r. - WROCŁAW

Ruszyła sprzedaż biletów na IX Kongres Regionów!

Tegoroczna, dziewiąta edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Megatrendy w miastach i regionach”. Czytaj więcej ...

 

27-29 CZERWCA 2018 R. - GDAŃSK

22. Konferencja Miasta w Internecie

Zapraszamy do udziału w największym w Polsce forum debaty na temat cyfryzacji sektora publicznego Czytaj więcej ...

 

UWAGA!

V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy

To już ostatni moment na zgłoszenie się na V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy 26-27.06.2018 w Warszawie. Zarejestruj się! Czytaj więcej ...

 

10 i 11 kwietnia w Warszawie odbyło się

XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Obecni na tym wydarzeniu delegaci przyjęli 8 stanowisk w sprawach dotyczących samorządu powiatowego.

Czytaj więcej: 10 i 11 kwietnia w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

 

Bez przełomu w kwestii jawności

życia publicznego w nowej ustawie

AKTUALNOŚCI / ANALIZY - KOMENTARZE - SAS 2 / 2018

Projekt ustawy o jawności życia publicznego dotyczy materii szerszej niż zapowiada sam tytuł. Jej zakres obejmuje „zasady i tryb dostępu do informacji o sprawach publicznych” oraz „zasady jawności w procesie stanowienia prawa”. Reguluje także kwestie lobbingu, unikania konfliktu interesów, składania i upubliczniania deklaracji majątkowych oraz działań antykorupcyjnych, w tym ustanawia status „sygnalisty” – osoby zgłaszającej możliwość popełnienia przestępstwa przez „podmiot, z którym związana jest umową o pracę, stosunkiem służbowym lub innym stosunkiem umownym”.

Czytaj więcej: Bez przełomu w kwestii jawności życia publicznego w nowej ustawie


Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

AKTUALNOŚCI / TEMAT NUMERU - SAS 2/2018

Większość samorządów rozpoczęła już przygotowania zmierzające do wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO), które zacznie obowiązywać od 25 maja b.r. Nowa regulacja wprowadza nową filozofię z zakresie ochrony danych osobowych, zmuszając każdy podmiot (zarówno prywatny jak i publiczny) do weryfikacji posiadanych rozwiązań w tym zakresie.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ...

 

Akta stanu cywilnego

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2018

1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Był to projekt rządowy.

Uchwalona nowelizacja przewiduje, że od 1 czerwca 2018 r. możliwe będzie zgłoszenie urodzenia dziecka także w formie dokumentu elektronicznego. Zgłoszenie ma również zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia dziecka w USC, osobie zgłaszającej ten fakt zostanie przesłany – w postaci papierowej lub elektronicznej – odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym mu numerze PESEL i zaświadczenie o jego zameldowaniu, o ile wystąpią takie przesłanki.

 

Wynagrodzenia pracowników JST

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2018

15 lutego 2018 r. do konsultacji międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Projekt powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych pozostaje w związku z wejściem w życie ustawy z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1930). Zgodnie z art. 3 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 17 86, z późn. zm.), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 znowelizowanej ustawy, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. 19 maja 2018 r.). Projekt pomija stanowiska doradców i asystentów, których możliwość zatrudniania została uchylona ww. ustawą, natomiast wiele dotychczasowych regulacji zostało utrzymanych. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie nowych rozwiązań, m.in. możliwości prowizyjnego wynagradzania pracowników samorządowych. Zmienią się także zasady wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej czy jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę.

 

Gminy dopłacą do ogrzewania mieszkań

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2018

14 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Celem projektu ustawy jest stworzenie podstawy prawnej, umożliwiającej samorządom udzielenie pomocy mieszkańcom, którzy ponoszą wysokie koszty ogrzewania mieszkań. Mieszkania z ogrzewaniem elektrycznym, są najczęściej położone w ścisłych centrach miast, nierzadko usytuowane w zabytkowych kamienicach, których efektywność energetyczna okazuje się być zdecydowanie poniżej standardów. Z licznych skarg obywateli, napływających do samorządowców i parlamentarzystów wynika, że koszty ogrzewania elektrycznego mieszkań w sezonie grzewczym sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

 

Udział samorządów w dochodach z opłat

za gospodarowanie wodami w nowym Prawie wodnym

AKTUALNOŚCI / ANALIZY / SAS 6 / 2017

Analiza ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne owocuje kolejnymi spostrzeżeniami dotyczącymi zmian w systemie gospodarki wodami. Istotne z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego przepisy tej ustawy dotyczące statusu pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki wodnej już obowiązują. Z kolei regulacje związane z instrumentami ekonomicznymi wejdą w życie z początkiem 2018 r. Uzasadnia to pytanie o pozycję samorządu w udziale we wpływach z opłat na gruncie nowego Prawa wodnego.

Czytaj więcej: Udział samorządów w dochodach z opłat za gospodarowanie wodami w nowym Prawie wodnym

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

Więcej artykułów…

  1. Zobacz również:
  2. reklama
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa