header

 

   WYDARZENIA    

Zapraszamy do udziału w  II edycji konferencji Miasto 2.0 – Smart City / Czytaj więcej ...

 

Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych

AKTUALNOŚCI

We wrześniu samorządowcom udało się przekonać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do rezygnacji z najbardziej kontrowersyjnych zapisów projektu rozszerzających kompetencje kontrolne izb. Zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – ds. Ustrojowych oraz ds. Finansów Publicznych – odbyły we wrześniu dwa posiedzenia poświęcone projektowi nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (13 i 23 września 2016 r.).

Czytaj więcej: Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SEJM

19-21 października - 28 posiedzenie Sejmu. W porządku obrad m.in.:

 • Pierwsze czytanie ustawy budżetowej na 2017 r.

 • Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (dotyczy m.in.: wskazania wojewody zamiast starosty jako organ właściwy do przyznania świadczenia pieniężnego; ustanowienia ministra właściwego ds. wewnętrznych jako organu wyższego stopnia w tych sprawach; określenia trybu odnotowywania faktu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz decyzji w stosownym rejestrze lub ewidencji; wprowadzenia przepisów pozwalających na wyeliminowanie sytuacji wielokrotnego wnioskowania o przyznanie świadczenia pieniężnego przez tę samą osobę).

KOMISJE SEJMOWE

20 października czytanie po raz pierwszy przez sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 910). Projekt dotyczy podwyższenia subwencji na dziecko 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego do wysokości 4300 zł.

- posiedzenie Komisji Zdrowia - pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który dotyczy uregulowania zastosowania marihuany w celach medycznych (druk sejmowy nr 812).

19 października – zapoznanie się Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) z informacjami:

 • Ministra spraw wewnętrznych i administracji o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających ze zmian granic gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Opole, będących następstwem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.

 • Przedstawicieli gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Opole na temat skutków finansowych, wynikających ze zmiany granic tychże gmin.

 

RADA MINISTRÓW

18 października – omówienie przez Radę Ministrów na cotygodniowym posiedzeniu m.in. projektu „nowego” Prawa wodnego, opracowanego przez Ministerstwo Środowiska, oraz projektu nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

 

SENAT

18 październikarozpatrzenie przez senackie komisje: Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 293, druki sejmowe nr 750, 861 i 861-A).

- pierwsze czytanie przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk senacki nr 188). Celem projektu - przyznanie nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

- kontynuowanie przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 261). Projektowana ustawa przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój totalitarny.

W MINIONYM TYGODNIU

SEJM

12 października - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przebywała na posiedzeniu wyjazdowym w województwie zachodniopomorskim.

 • Komisja obradująca w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku zapoznała się z informacją na temat zakresu odpowiedzialności i wpływu jednostek samorządu terytorialnego na zagospodarowanie jezior znajdujących się w granicach miast. Informację przedstawili starosta szczecinecki – Krzysztof Lis oraz burmistrz Szczecinka – Jerzy Hardie-Douglas. Głównym problem w zarządzaniu jeziorami jest brak jednego właściciela, tzn. do jednego podmiotu należy woda jeziora, a do innego należy grunt pod jeziorem. Rozwiązaniem problemu byłaby komunalizacja jezior w granicach miast przez samorządy terytorialne.

 • Komisja obradująca w sali muzealnej budynku kulturalno-oświatowego w Bornem Sulinowie wysłuchała informacji na temat zagospodarowania mienia po jednostkach Armii Radzieckiej – Sukcesy i problemy w świetle obowiązujących przepisów. Informację przedstawili burmistrz miasta i gminy Borne Sulinowo – Renata Pietkiewicz-Chmyłowska oraz przewodniczący Rady Miasta – Dariusz Czerniawski. W informacji omówiono problem braku środków na rewitalizację terenów po jednostkach Armii Radzieckiej. Wskazano na potrzebę przygotowania specjalnego programu rewitalizacji, finansowanego z budżetu państwa. Zwrócono uwagę, że do tej pory na znacznej części obszaru gminy znajdują się niewypały. Brak jest także środków finansowych na sprawdzenie gruntów pod kątem zanieczyszczeń chemicznych.

 • Komisja obradująca w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju zapoznała się z informacją na temat problemów w funkcjonowaniu gmin uzdrowiskowych. Informację przestawiła burmistrz miasta Połczyn Zdrój – Barbara Nowak. Głównym problemem Gminy Połczyn Zdrój jest fakt, że 70 proc. jej terenu znajduje się w strefie Natura 2000, co ogranicza możliwości rozwoju – głównie inwestycje. Ponadto status gminy uzdrowiskowej także zawęża możliwości związane z działalnością gospodarczą. Gmina uzdrowiskowa pobiera opłatę uzdrowiskową (w drodze uchwały rady gminy) i otrzymuje z budżetu państwa dotację uzdrowiskową, ale są to środki niewystarczające, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające ze statusu gminy uzdrowiskowej.

ORGANIZACJE SAMORZĄDOWE

ZWIĄZEK WOJEWÓDZTW RP

12 października - odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP. Tematem wiodącym posiedzenia był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samorządowcy mieli wiele krytycznych uwag wobec rozwiązań, zaproponowanych w rozporządzeniu.

6 i 7 października - w województwie świętokrzyskim obradował zarząd Związku Gmin Wiejskich RP. Zarząd zajął się sprawami bieżącymi takimi jak:

 • Przygotowanie opinii dotyczącej ustaw Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające prawo oświatowe.

 • Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt.

 • Zaopiniowanie projektu dokumentu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 • Podjęcie uchwały o przyjęcie w poczet członków Związku gmin Naruszewo i Pogorzela, oraz wystąpienie gminy Stare Pole.

 • Omówienie przyjętych drogą obiegową opinii ZGW RP między posiedzeniami Zarządu oraz innych bieżących działań legislacyjnych .

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

W Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 779 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r., który wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 proc.).

Czytaj więcej: Górne stawki stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

 

Krajowa administracja skarbowa

AKTUALNOŚCI - SAS 10 / 2016

13 września 2016 r. Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który zakłada powołanie tej administracji w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

W ocenie projektodawców wprowadzenie nowej, skonsolidowanej administracji ograniczy skalę oszustw podatkowych oraz zwiększy skuteczność poboru należności podatkowych i celnych. Ponadto rozwiązanie to umożliwi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do pozyskiwanych dochodów budżetowych. W ocenie twórców projektu zwiększy się też dobrowolność wypełniania obowiązków podatkowych i wzrośnie standard obsługi podatnika. Według zapowiedzi ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

 

Nowe Prawo wodne

Czy samorządy zapłacą więcej za wodę?

TEMAT MIESIĄCA - SAS 10/2016

Rząd kończy prace nad opracowanym przez Ministerstwo Środowiska projektem nowego Prawa wodnego. Jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa wodociągowe alarmują, że podwyżki cen wody dla ludności mogą sięgnąć nawet 40%. Wyższe opłaty za wodę zapłacą także przedsiębiorcy i wszystkie inne podmioty korzystające z wody.

Jak bowiem możemy się dowiedzieć z uzasadnienia projekt nowego Prawa wodnego rząd ma wdrożyć do polskiego prawa art. 9 unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ten wprowadza natomiast zasadę, zgodnie z którą  wszyscy korzystający z wody mają za to płacić. Jak przekonuje resort środowiska, bez implementacji tego artykułu nie będzie się można starać o fundusze unijne, np. na infrastrukturę przeciwpowodziową. Oznacza to jednocześnie, że opłatami za wodę zostaną objęci zarówno rolnicy, energetyka, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do swojej produkcji.
Innym efektem wdrożenia do polskiego porządku prawnego art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej jest wprowadzenie szeregu opłat dodatkowych, w tym za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych.

 • Podatek za deszczówkę, a także zwiększanie opłat za pobór wody pitnej znajdzie odzwierciedlenie w rachunkach wszystkich mieszkańców Polski, którzy korzystają z publicznej sieci wodociągowej albo sieci kanalizacyjnej – czytamy w uchwalonym 2 sierpnia 2016 r. stanowisku Konwentu Marszałków.

Sprawie finansowych konsekwencji wejścia w życie nowego Prawa wodnego poświęcona była też debata, która odbyła się na ostatnim, październikowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Była też dyskutowana na wrześniowym posiedzeniu KWRiST.

 • Chcielibyśmy poznać, jakie są szacowane przez ministerstwo środowiska skutki nowych opłat. – mówił Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej. Natomiast prezydent Lublina Krzysztof Żuk wskazywał, że samorządowcy są w stanie szczegółowo wyliczyć, jakimi kosztami gminy będą musiały obciążyć swoich mieszkańców. Takie wyliczenia już powstają, a wynika z nich jednoznacznie, że będzie drożej.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa