III-EKS 2017 600x128-PL

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KOMISJE SEJMU

16 marca - odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Rabce-Zdroju. Podczas posiedzenia Komisja rozpatrzyła informację Ministra Środowiska o skuteczności i wiarygodności badań na temat czystości powietrza na terenie uzdrowisk na przykładzie Rabki-Zdroju, którą przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Paweł Sałek. Posłowie zapoznali się także z Informacją na temat systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, którą przedstawili: główny inspektor ochrony środowiska – Marek Haliniak, małopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska – Paweł Ciećko oraz dyrektor Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ – Tomasz Frączkowski. Wysłuchali też Informacji na temat finasowania programów z zakresu ochrony powietrza przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą przedstawił wiceprezes Zarządu NFOŚiGW – Artur Michalski.

SENAT

16 marca - zakończyło się 37 posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie bez poprawek uchwalili ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Był to projekt rządowy. Ustawa określa tryb tworzenia i zasady funkcjonowania związku. W jego skład wejdą gminy w województwie śląskim i Katowice. Do zadań związku będzie należało m.in. kształtowanie polityki rozwoju, ładu przestrzennego oraz planowanie, integracja i rozwój publicznego transportu zbiorowego. Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu.

Senatorowie bez poprawek przyjęli także ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (projekt rządowy). Nowa droga wodna ma umożliwić swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, dzięki czemu będzie można utworzyć 5. duży polski port na Bałtyku. Ustawa określa zasady przygotowywania, realizacji i finansowania budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

Natomiast do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Senat wprowadził 2 poprawki o charakterze porządkującym i redakcyjnym. Nowela zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.

ORGANIZACJE SAMORZĄDOWE

16 marca - w Warszawie odbyło się największe w ciągu ostatnich lat Forum Samorządowe. Jego współorganizatorami były ogólnopolskie organizacje samorządowe: Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Podczas Forum Samorządowego odbyła się otwarta debata w obronie konstytucyjnych zasad samorządności, zostały omówione propozycje i inicjatywy, a także dalsze działania lokalne i regionalne w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych. W trakcie Forum organizacje samorządowe jednoznacznie wystąpiły przeciwko odebraniu: obywatelom - prawa do decydowania o tym, kto i jak długo będzie w ich imieniu sprawował lokalne funkcje publiczne, Warszawie i gminom sąsiednim - samodzielności oraz prawa do swobodnego kształtowania współpracy w tym obszarze, społecznościom powiatowym - urzędów pracy i organów nadzoru budowlanego, a województwom - wpływu na realizację regionalnej polityki ochrony środowiska. W przyjętym podczas Forum Samorządowego apelu samorządowcy wyrazili sprzeciw wobec "wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym". Zaapelowali o „obronę samorządności terytorialnej w Polsce”. "Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości – zagwarantowanego w konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej” – głosi apel. Jego sygnatariusze podkreślili, że pozostaje to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzi do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień. Przedstawiciele samorządów zaapelowali, by w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji RP oraz wiążące Polskę prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Organizacje samorządowe przyjęły także Kartę Samorządności (siedemnastopunktowy dokument zawierające najważniejsze filary ustrojowe, na których opierać się powinien ustrój samorządu terytorialnego w Polsce), a także utworzyły Samorządowy Komitet Protestacyjny, który będzie się zajmował także koordynacją działań rad gmin, powiatów i sejmików województw podejmowanych w obronie samorządności.

RADA MINISTRÓW

14 marca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został m.in. projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Regionalne izby obrachunkowe będą mogły szybciej i sprawniej reagować w sytuacjach pogarszającego się stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zaproponowano m.in., aby RIO kontrolowały osoby prawne (np. komunalne spółki wodociągowe), na które wpływ mają jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do sprawniejszego przeciwdziałania ryzykom niewypłacalności samorządów, które transferują zadłużenie do innych podmiotów, np. spółek. Na podobieństwo rozwiązań przyjętych w Najwyższej Izbie Kontroli regionalne izby obrachunkowe będą musiały powiadamiać – w związku z prowadzoną działalnością nadzorczo-kontrolną – organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Projekt zakłada także, że rozstrzygnięciom nadzorczym podejmowanym w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego) oraz wydawanym w sytuacji powtarzającego się naruszenia prawa przez organ wykonawczy (rozwiązanie lub jego odwołanie) – będzie mógł być nadawany – pod określonymi warunkami – rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy jednostka samorządu terytorialnego – w związku ze złym stanem finansowym lub obstrukcją jednego z organów – nie jest zdolna do wykonywania zadań publicznych. Ponadto nowelizacja przewiduje także:

  • objęcie procedurą nadzorczą uchwał zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany;

  • stworzenia instrumentu pozwalającego prezesowi izby na możliwość poinformowania właściwego organu sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tę jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu (jest to rozwiązanie niezbędne w szczególności w sytuacjach powtarzającego się, uporczywego niewykonywania wniosków pokontrolnych);

  • powoływania komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na prezesów izb – przy prezesie Rady Ministrów, nie zaś jak dotychczas – w ramach regionalnej izby obrachunkowej; rozwiązanie to pozwoli na bezstronny wybór najlepszego kandydata na prezesa.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął także projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt określa nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Wprowadzone przepisy dostosowują krajowe prawo do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. W efekcie wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Nowe przepisy o dostępie cudzoziemców do pracy sezonowej będą dotyczyły obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG. Zgodnie z dyrektywą, możliwe jest jednak utrzymanie – w ograniczonym zakresie – preferencyjnych rozwiązań dla obywateli wybranych państw, z czego Polska skorzysta. Utrzymane zostaną preferencje dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Projekt nowelizacji ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz w związku z rejestracją oświadczenia. Opłata w obu przypadkach wyniesie 30 zł.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Pracownicy tymczasowi

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

24 stycznia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Celem zmian jest przede wszystkim podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców, jak również podniesienie skuteczności kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym, dzięki czemu PIP będzie oceniała rodzaj pracy powierzonej pracownikowi tymczasowemu, a nie stanowisko pracy zajmowane przez zwolnionego pracownika. Umożliwiono także agencji pracy tymczasowej ustalenie prawidłowego wynagrodzenia pracownika tymczasowego. Projektuje się także, że agencja będzie musiała informować na piśmie osobę, której ma być powierzona praca o treści uzgodnień między agencją a pracodawcą przed zawarciem z nią umowy.
Zmiany zakładają wprowadzenie dwóch rodzajów agencji zatrudnienia, tj. świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego oraz świadczące usługi pracy tymczasowej.  Nowe regulacje mają obowiązywać co do zasady od 1 czerwca 2017 r.

 

Kadencyjność w samorządach?

AKTUALNOŚCI / TEMAT NUMERU - SAS2/2017

Pomysł ograniczenia liczby kadencji wójtów burmistrzów i prezydentów miast ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Pierwsi widzą w nim możliwość odświeżenia i przewietrzenia władz lokalnych. Drudzy dostrzegają w nim przede wszystkim chęć upartyjnienia gmin. Propozycja budzi także poważne wątpliwości konstytucyjne.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

 

Cena ograniczenia liczby kadencji wójtów,

burmistrzów i prezydentów

AKTUALNOŚCI / ANALIZY - SAS 10 / 2016

Postulat ograniczenia liczby kadencji (do dwóch), przez jakie można sprawować urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powraca od co najmniej kilku lat. Zgłaszają go bardzo różne siły polityczne. W zeszłej kadencji Sejmu projekt ustawy w tej sprawie złożył Ruch Palikota, w tej kadencji mówiły o tym Prawo i Sprawiedliwość oraz Nowoczesna, a całkiem niedawno Partia Razem. Idea taka pojawia się także w tekstach eksperckich, np. w „Raporcie o stanie  samorządności terytorialnej w Polsce” pod redakcją Jerzego Hausnera z 2013 r. Wydaje się więc, że taka zmiana w nieuchronny sposób czeka samorząd.

W 1990 r. gminy ukształtowano jak państwa w miniaturze, z niezależnymi od siebie organami: uchwałodawczym (quasi-parlament czyli rada) i wykonawczym (quasi-rząd czyli zarząd gminy). Oba mają odrębne, zapisane w prawie kompetencje. Rada i radni nie zostali dopuszczeni do zarządzania gminą. Taki ustrój wewnętrzny gmin (a potem pozostałych samorządów), ostro rozdzielający i wręcz przeciwstawiający sobie radę i zarząd jest polską specyfiką.
Początkowo w gminach obowiązywał system, który należałoby nazwać parlamentarno-gabinetowym. Rady powoływały zarządy i dysponowały możliwością ich odwołania w czasie kadencji i czasem z tej możliwości korzystały, np. w wyniku zmiany koalicji rządzącej gminą. W 2002 r., chcąc wzmocnić ciągłość działania samorządów, wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. System parlamentarno-gabinetowy zastąpiono więc systemem prezydenckim.
Od tego momentu w bardzo zdecydowany sposób wójt (burmistrz, prezydent) zaczyna dominować nad radą. To on „kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz” oraz jest szefem administracji gminnej. Najważniejszą kompetencją rady pozostaje uchwalanie budżetu. Poza tym wójt (burmistrz, prezydent), który nie ma intencji wprowadzania zmian (np. utworzenia lub zniesienia jakiejś miejskiej jednostki organizacyjnej lub zmiany skarbnika) mógłby właściwie obchodzić się bez rady.

Czytaj więcej: Cena ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów

rep2

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa