Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

4 stycznia 2018 r. - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym (PPP). Głównym problemem związanym z PPP jest niewielki zakres zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych. Uwolnienie potencjału kapitału prywatnego zależy m.in. od usunięcia barier prawnych oraz wprowadzenia przepisów dopuszczających powszechnie przyjęte na świecie rozwiązania dotyczące PPP. Problemy wynikają także m.in. z powodu podejmowania decyzji o realizacji projektów bez ich wcześniejszego właściwego przeanalizowania i odpowiedniego przygotowania.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:

  • minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP);

  • wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek promotora);

  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP;

  • wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;

  • umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;

  • dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku;

Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego systemu powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze (chodzi np. o huragan lub powódź). Na telefony wszystkich abonentów przebywających na określonym terenie zostanie wysłany krótki SMS z informacją o zagrożeniu. Informacja ma pochodzić od dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który będzie mógł żądać od operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania komunikatu alarmowego do wszystkich abonentów na określonym przez RCB obszarze. 
Ustawa ma także ułatwić samorządom świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.
Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w terminach późniejszych.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Jerzego Regulskiego

RELACJA

W dniu 11 stycznia 2018 r. miało miejsce wręczenie Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Uroczystość odbyła się podczas Otwartego Posiedzenia Plenarnego Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN w Pałacu Staszica w Warszawie. Czytaj więcej ...

 

Samorządowa Marka Roku

Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami. Udział w Programie to promocja najlepszych, ukazująca jakość i solidność, jednocześnie przyczyniająca się do dalszego ich rozwoju.

Czytaj więcej: Samorządowa marka roku

 

WAŻNE DLA GMIN

Opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi

pozostającymi w zarządzie nadleśnictw 

Jednym ze szczególnych zadań wójta, burmistrza czy prezydenta miasta jest gromadzenie dochodów własnych, których znaczną część stanowią środki pochodzące z podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości, ze względu na stawki podatkowe, jest jednym z najbardziej efektywnych źródeł dochodów spośród podatków lokalnych. O ile w dużych ośrodkach miejskich samorządowe służby podatkowe nie mają problemu ze „zlokalizowaniem” nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania tym podatkiem, o tyle gminy wiejskie czy miejsko-wiejskie mają w tym zakresie znacznie mniejsze możliwości.

Czytaj więcej: Opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictw

 

Odpady

AKTUALNOŚCI / SAS 6 / 2017

7 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska, który dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów.

Wspomniana dyrektywa daje państwom członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej. Założeniem jest uwzględnienie lokalnych warunków klimatycznych dla działania instalacji i ilości energii, którą można technicznie wykorzystać lub wyprodukować w postaci energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary technologicznej. Zmiana odnosi się także do przepisów dotyczących bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przewidziano m.in. konieczność posiadania przez kierowcę potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów, wygenerowanego z BDO (w trakcie wykonywania transportu odpadów). Nie będzie także możliwe tworzenie zbiorczej karty przekazania odpadów.

 

Prawo przedsiębiorców

AKTUALNOŚCI / SAS 6 / 2017

14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo przedsiębiorców.

Założeniem nowych przepisów jest stworzenie korzystnych i stabilnych warunków do wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców. Projektodawcy proponują m.in. ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz urzędów stanowiących wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo gospodarcze. Ponadto proponuje się stworzenie bardziej przyjaznej i partnerskiej relacji między administracją a przedsiębiorcami m.in. poprzez wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasady rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisów. Projekt zakłada także wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej i tzw. „ulgi na start”, polegającej na tym, że początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Proponuje się także zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami oraz likwidację zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej. Projekt zakłada także powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Udział samorządów w dochodach z opłat

za gospodarowanie wodami w nowym Prawie wodnym

AKTUALNOŚCI / ANALIZY / SAS 6 / 2017

Analiza ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne owocuje kolejnymi spostrzeżeniami dotyczącymi zmian w systemie gospodarki wodami. Istotne z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego przepisy tej ustawy dotyczące statusu pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki wodnej już obowiązują. Z kolei regulacje związane z instrumentami ekonomicznymi wejdą w życie z początkiem 2018 r. Uzasadnia to pytanie o pozycję samorządu w udziale we wpływach z opłat na gruncie nowego Prawa wodnego.

Czytaj więcej: Udział samorządów w dochodach z opłat za gospodarowanie wodami w nowym Prawie wodnym

 

Laureaci Rankingu Gmin Małopolski nagrodzeni

7 grudnia na Zamku Królewskim w Niepołomicach wręczono nagrody laureatom 8. edycji Rankingu Gmin Małopolski. Zwycięskie gminy to Wielka Wieś, Niepołomice i Zakopane. Wyróżniono również liderów powiatowych. Nagrody wręczyli m.in. Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. Uroczystość odbyła się w ramach spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, działającego przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Czytaj więcej: LAUREACI RANKINGU GMIN MAŁOPOLSKI NAGRODZENI

 

Forum Nowoczesnego Samorządu 2017

Forum Nowoczesnego Samorządu 2017 było kolejnym już spotkaniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej i sektora bankowego oraz niezależnych ekspertów.

Obrady rozpoczął Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Przypomniał on, iż współdziałanie włodarzy lokalnych z bankami przyniosło wymierny efekt w postaci licznych inwestycji. Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał szereg obszarów, w których banki mogą wspierać lokalne społeczności. Jednym z nich są bazy informacji gospodarczej sektora bankowego. Kooperacja między JST a sektorem finansowym powinna mieć charakter długofalowy.- Myślmy o tym co będzie za 20, 25 czy 30 lat – dodał dr Pietraszkiewicz. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów Andżelika Możdżanowska podkreśliła, iż budowanie partnerstwa i zrozumienia na linii rząd–samorządy-sektor finansowy ma dla rządu znaczenie priorytetowe, a kontynuacja współpracy przyniesie dalsze korzyści dla wszystkich interesariuszy. Czytaj więcej ...

 

Wielka Gala - Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki

Już po raz siódmy wręczone zostały nagrody dla Laureatów Programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Do zaszczytnego grona nagrodzonych dołączyli Laureaci Programu „Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu”.

24 listopada w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Krzysztof Ibisz. Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości. Czytaj więcej ...

 

Raport o sektorze rządowym "Administracja 3.0"

Forum Od-nowa opublikowało raport o sektorze rządowym "Administracja 3.0".

Dokument przygotowała dr Justyna Glusman, Agata Dąmbska, Rafał Antczak, Wojciech Białożyt i Zbigniew Derdziuk, przy wsparciu Fundacji Przyjazny Kraj.
W raporcie "Administracja 3.0" zostało zawartych 36 konkretnych rekomendacji systemowych, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian, w sześciu obszarach funkcjonowania państwa:

1. Rada Ministrów
2. Reorganizacja systemowa Ministerstwa Finansów
3. Administracja i instytucje
4. Pracownicy sektora rządowego
5. Poprawa rządowego procesu legislacyjnego
6. Transparentność

Raport znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "raporty" lub na stronie www:
http://www.forum-odnowa.pl/index.php/teksty/17-administracja-publiczna/138-raport-o-sektorze-rzadowym-qadministracja-30q

 

Ranking Gmin Małopolski 2017

Znamy już wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2017!
Tegoroczni zwycięzcy to Wielka Wieś, Niepołomice i Zakopane.

Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorzy – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie – mają nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Ranking Gmin Małopolski realizowany jest od 2010 roku. W jego ramach ocenie poddawane są wszystkie małopolskie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu (tj. Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). W oparciu o 11 wskaźników wyłaniani są liderzy globalni oraz powiatowi. W odpowiedzi na postulaty samorządowców oraz ekspertów, w tym roku organizatorzy dokonali uzupełnienia i aktualizacji zestawu wskaźników, w oparciu o które tworzony jest Ranking.

Czytaj więcej: RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2017

 

Kryształy PR 2017 rozdane!

Poznaliśmy samorządy i instytucje z najlepszymi promocyjnymi projektami roku.  W zabytkowym Zakładzie Uzdatniania Wody na Bielanach w Krakowie już po raz szósty wręczono Kryształy PR-u – nagrody za najlepsze kampanie promocyjne w samorządzie i administracji państwowej. Gala Kryształy PR-u odbyła się w ramach XIV Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej, która organizowana jest przez Grupę PRC oraz Miasto Kraków.

W tym roku na konkurs przesłanych zostało niemal 200 zgłoszeń, których poziom był bardzo wyrównany. - Doświadczenie zdobywane przez samorządy, ich kreatywność w podejściu do podejmowanych tematów i coraz większa dbałość o całokształt wykonania sprawiają, że obrady Jury są coraz trudniejsze. W tym roku dało się odczuć niezwykle wysoki poziom nadesłanych prac, które z edycji na edycję stają się coraz lepsze – podkreślał jeden z przedstawicieli jury Sebastian Chachołek – Prezes Zarządu Grupy PRC, komentator i ekspert z zakresu PR, doradca i konsultant z zakresu marketingu politycznego.

Czytaj więcej: Kryształy PR 2017 rozdane!

 

Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki

samorządu terytorialnego jako element

realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

RELACJA Z KONFERENCJI - UNIEJÓW, 18 WRZEŚNIA 2017 R.

18 września 2017 r. w Uniejowie miała miejsce zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego konferencja pt. „Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników w tym przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele środowiska naukowego i lekarskiego oraz lokalni przedsiębiorcy.

Otwarcia wydarzenia i przywitania wszystkich gości dokonali kolejno: Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA dr Aurelia Ostrowska, przedstawiciel Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorza Schreibera – Pan Dawid Mazurkiewicz, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, Zastępca Burmistrza Miasta Uniejowa Piotr Majer, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek.

Czytaj więcej: Relacja z konferencja „Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu...

 

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XVIII

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zaprasza do udzi­ału w XVIII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Od 18 lat Konkur­sowi przyświecają cele propagowa­nia wiedzy w dziedzinie ZZL, iden­ty­fikacji skutecznych rozwiązań i upowszech­ni­a­nia tzw. dobrych prak­tyk oraz tworzenia stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi. Inic­jatywa ta jest wyrazem uzna­nia strate­gicznej roli kap­i­tału ludzkiego w orga­ni­za­cji i doce­nienia szczegól­nych wysiłków kadry zarządza­jącej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wyko­rzysty­wanych metod i narzędzi zarządza­nia zasobami ludzkimi, dos­tosowanych do uwarunk­owań funkcjonowa­nia konkret­nej firmy, stwarza bardzo dobre pod­stawy dla osią­ga­nia sukcesów. Od lat Konkur­sowi patronują przed­staw­iciele władz i najważniejszych insty­tucji w Polsce. Do uczest­nictwa w Konkur­sie zapraszamy duże, śred­nie i małe firmy. Dwie odrębne kat­e­gorie konkur­sowe umożli­wiają prezen­tację swych dokonań fir­mom różnej wielkości.

Czytaj więcej ...

 

„Gmina Fair Play” 2017 – weryfikacja rzetelności gmin

Trwa XVI edycja konkursu „Gmina Fair Play”, realizowanego przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. W gminach, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu wkrótce zostaną przeprowadzone audyty certyfikacyjne, sprawdzające wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, uzupełnionych przez gminy podczas I etapu konkursu.

Zobacz więcej ... 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

 

Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego

w sprawach dotyczących zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP), środki ochrony prawnej, czyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i skargi na jej orzeczenia do sądu okręgowego, przysługują, co do zasady, wykonawcy. Uprawnienie to zostało również przyznane organizacjom samorządu gospodarczego działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych, które uzyskają wpis na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Krąg podmiotów uprawnionych do wpisu na wspomnianą listę jest szeroki, a do dnia dzisiejszego znajduje się na niej 140 organizacji. Wydaje się, że cel wprowadzenia regulacji jest oczywisty. Organizacje takie reprezentują swoich członków i występują w ich imieniu wszędzie tam, gdzie zagrożone są ich interesy. Co warte podkreślenia, interesy członków organizacji, a nie samych organizacji.

Czytaj więcej: Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego w sprawach dotyczących zamówień publicznych

baner 15122017

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa