SPIS TREŚCI SAS 8 / 2015

AKTUALNOŚCI

Ułatwienia w działalności gospodarczej
Prezydent RP przekazał samorządowcom projekt ustawy o podatku komunalnym
Ustawa o rewitalizacji
Nowa ustawa o zgromadzeniach

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Odwołanie dyrektora szkoły w roku szkolnym w wyjątkowych przypadkach

ORZECZNICTWO

Odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Kolejny etap reformy
Jak rozwiązać konflikt między władzą uchwałodawczą i wykonawczą w JST?
Model województw po 2020 roku
Finanse komunalne jednak bez zmian

KOMENTARZE

Sejmowe prace nad wprowadzeniem zwolnień od „opłaty śmieciowej” 
Nowe zasady przekazywania dróg publicznych
Ustawa o rewitalizacji uchwalona przez sejm

Z SAMORZĄDU

Energia jutra - platforma edukacyjna OZE

TEMAT MIESIĄCA

Dłuższa nieobecność podstawą do nieuiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Gmina zapewnia lokal zamienny
Ustanowienie parku kulturowego
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie 
a odpowiedzialność podatkowa w podatku od środków transportowych

Skutki prawne podziału samorządowej instytucji kultury

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt
Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

FINANSE SAMORZĄDU

Wniosek podatnika o umorzenie zaległości
Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego
Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłat na poczet zaległości podatkowych

POWIATY

Starosta nakłada obowiązek opracowania dokumentacji geodezyjnej
Odstępstwo od warunków technicznych w Prawie budowlanym
Wyłączenie starostów w sprawach odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

PRAWO PRACY

Wymagania wobec kandydata na stanowisko sekretarza gminy
Odprawa pośmiertna
Pracodawca w stanie likwidacji a obowiązek odpisów na ZFŚS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ceny materiałów eksploatacyjnych są jawne
Powszechność wykonawców nie uzasadnia zapytania o cenę
Zlecenie kilku projektów nie jest zamówieniem powtarzającym się okresowo
Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego
Zamówienia udzielane w częściach

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa