Ochrona zdrowia

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6 / 2019

25 listopada 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, opracowany w Ministerstwie Zdrowia.

Zaproponowana regulacja wynika z konieczności uregulowania zagadnień dotyczących stwierdzania zgonu i wydawania karty zgonu, objętych obecnie przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, które nie uwzględniają znaczenia wiarygodności danych wpływających na określenie przyczyny zgonu i poprawnego jej zidentyfikowania, jak również innych aspektów wynikających np. ze zmian zaistniałych w systemie ochrony zdrowia.

Projekt ustawy uwzględnia stworzenie warunków gwarantujących określenie przyczyny śmierci, w tym kwalifikowania przyczyny zgonu przez osobę inną niż sporządzająca kartę zgonu, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10), co między innymi umożliwi dokładne mapowanie przyczyn zgonów na danym obszarze i dywersyfikację środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. Brak jednoznacznej wiedzy o przyczynie śmierci implikuje dezynwolturę w generowaniu danych dotyczących schorzeń generujących najgroźniejszy skutek, jakim jest śmierć na danym makro- i mikroregionie kraju. W podmiotach leczniczych wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, za prawidłową kwalifikację przyczyny zgonu odpowiedzialny byłby lekarz upoważniony przez kierownika tego podmiotu. Zapewnienie wykonania obowiązku kodowania przyczyny zgonu zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) przez ministra właściwego do spraw zdrowia będzie skutkowało koniecznością zapewnienia odpowiednich szkoleń oraz monitorowania kontroli jakości wykonywanych zadań.

Przedmiotowy projekt ustawy zawiera rozwiązania odpowiadające potrzebom oraz dostosowany jest do aktualnej organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa