Uzasadnienie obniżenia wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta

SĄDY O SAMORZĄDACH

Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 25 listopada 2022 r., sygn. akt IV P 22/22

W niniejszej sprawie nie doszło do nierównego traktowania powoda w sensie przewidzianym przez Kodeks pracy, a obniżenie wynagrodzenia mieściło się w granicach ustawowych. Specyfika gminy, natury jej mieszkańców była powodowi znana. To ta społeczność wyłoniła go na wójta, a ten podjął ryzyko współpracy z takimi właśnie wyborcami, których sposób myślenia i postrzegania pracy wójta doprowadził do obniżenia mu wynagrodzenia.

Tak wynika z wyroku Sądy Rejonowego w Świdnicy, oddalającego powództwo wójta gminy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania. We wniesionym pozwie wójt gminy domagał się odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania oraz niezgodnego z prawem obniżania wynagrodzenia powoda przez radę gminy. Powód w pozwie wskazał, iż w związku z podjęciem przez radę gminy uchwały, bezprawnie obniżono mu wynagrodzenie. Wskazał również, iż podstawą takiej decyzji w jego ocenie były przekonania polityczne, co stanowiło przejaw dyskryminacji bezpośredniej.
Strona pozwana wniosła o oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych. Ponadto strona pozwana wskazała, iż kluczowe znaczenie w niniejszej sprawie miał fakt, iż przywołana przez powoda uchwała nie została uchylona, ani nie stwierdzono jej nieważności w trybie administracyjnym, ani w trybie nadzoru w ramach uprawnień własnych organu nadzoru nie została również zaskarżona przez organ nadzoru do sądu administracyjnego. Strona pozwana podkreśliła, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy kształtowanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, wobec czego według strony pozwanej uchwała była zgodna z prawem, bowiem pozwana wskazała, iż ewentualna zmiana wynagrodzenia mogła nastąpić w granicach obowiązujących przepisami prawa stawek minimalnych i maksymalnych oraz wynagrodzeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Po rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Świdnicy powództwo oddalił. Sąd Rejonowy wskazał, że z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, iż obniżenie wynagrodzenia powodowi nie wiązało się z żadną jego osobistą cechą, z powodem jako osobą, jego przekonaniami politycznymi, płcią, rasą, religią czy jakąkolwiek cechą charakteru, ideologią czy światopoglądem. Obniżenie to dotyczyło powoda jako wójta i było związane ze sposobem zarządzania (polityką) wobec gminy. A zatem nie można przyjąć, iż zaszły okoliczności objęte ochroną kodeksu pracy. Wynagrodzenie obniżył powodowi podmiot uprawniony na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Rada gminy jest bowiem uprawniona do oceny jakości pracy świadczonej przez wójta na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z 2008 r. o pracownikach samorządowych. W tym zakresie kontrola sądu pracy jest ograniczona do funkcji gwarancyjnej przepisów płacowych, a więc do oceny, czy ustalone na nowo wynagrodzenie mieści się w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym przypadku stawek minimalnych i maksymalnych i wysokości wynagrodzeń, wynikających z rozporządzenia rady ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, wydanego w oparciu o art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych oraz do kontroli, czy nie doszło do dyskryminacji oraz nierównego traktowania pracowników w zatrudnieniu.
Sąd Rejonowy w Świdnicy wskazał ponadto w uzasadnieniu swojego orzeczenia, że specyfika gminy, natury jej mieszkańców była powodowi znana, to ta społeczność wyłoniła go na wójta, a ten podjął ryzyko współpracy z takimi właśnie wyborcami, których sposób myślenia i postrzegania pracy wójta doprowadził do obniżenia mu wynagrodzenia. Przy czym jednoznacznie wszyscy świadkowie podkreślili, iż nie była to ocena wójta jako osoby. Co do świadków wskazanych w uzasadnieniu SO, jako mających potwierdzać względy polityczne obniżenia wynagrodzenia powoda, ustalono, iż przez politykę wszyscy zeznający rozumieli sposób zarządzania gminą. Wszyscy też potwierdzili, że obniżenie nie miało charakteru osobistego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa