INSPEKCJA SANITARNA

1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 lutego 2020 r., poz. 322).

Czytaj więcej: INSPEKCJA SANITARNA

DOWODY OSOBISTE. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2020 r., pod poz. 332 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Ustawa określa:

Czytaj więcej: DOWODY OSOBISTE. TEKST JEDNOLITY

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2020 r., pod poz. 326 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Czytaj więcej: OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3. TEKST JEDNOLITY

PRAWO WODNE. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lutego 2020 r., pod poz. 310 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Czytaj więcej: PRAWO WODNE. TEKST JEDNOLITY

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. TEKST JEDNOLITY.

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2020 r., pod poz. 293 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czytaj więcej: PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. TEKST JEDNOLITY.

OCHRONA ZABYTKÓW. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2020 r. pod poz. 282 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Czytaj więcej: OCHRONA ZABYTKÓW. TEKST JEDNOLITY

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA DLA BUDŻETU ROKU 2020.

21 lutego 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z dnia 20 lutego 2020 r., poz. 278)

Czytaj więcej: SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA DLA BUDŻETU ROKU 2020.

PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lutego 2020 r., pod poz. 276 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa reguluje sprawy:

Czytaj więcej: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. TEKST JEDNOLITY

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 stycznia 2020 r. pod poz. 72 opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Czytaj więcej: KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2020 r. pod poz. 65 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2020 r. pod poz. 23 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

PRAWO PRZEWOZOWE

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 stycznia 2020 r., pod pozycją 8 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Czytaj więcej: PRAWO PRZEWOZOWE

PRAWO OŚWIATOWE

W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2019 r. pod pozycją 2248 opublikowana została ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: PRAWO OŚWIATOWE

WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI

W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2019 r. pod pozycją 2277 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czytaj więcej: WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W Dzienniku Ustaw z 20 listopada 2019 r., pod pozycją 2284 opublikowana została ustawa z 16 października 2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

Czytaj więcej: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMATYZACJA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2019 r. pod pozycją 2294 opublikowana została ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja obowiązuje od 22 grudnia 2019 r. Zmiana dotyczy stworzenia podstaw prawnych dla funkcjonowania rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym dane rejestrowane są w czasie rzeczywistym.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

W Dzienniku Ustaw z 28 listopada 2019 r., pod poz. 2325 opublikowany został jednolity tekst ustawy 
z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czytaj więcej: POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2019 r. pod pozycją 1874 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Czytaj więcej: CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – JEDNOLITY TEKST USTAWY

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2019 r., pod pozycją 1895 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.

Czytaj więcej: ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – JEDNOLITY TEKST USTAWY

BUDŻET ROKU 2019

23 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 8 października 2019 r., poz. 1907).

Czytaj więcej: BUDŻET ROKU 2019

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r. pod poz. 1579 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj więcej: CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH

POLITYKA ROZWOJU

W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2019 r., pod poz. 1295 opublikowany został jednolity tekst ustawy z z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Czytaj więcej: POLITYKA ROZWOJU

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2019 r., pod poz. 1292 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Czytaj więcej: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

KARTA NAUCZYCIELA NOWELIZACJA

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1287 opublikowana została ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela. Jej przepisy wchodzą w życie 1 września 2019 r.

Czytaj więcej: KARTA NAUCZYCIELA NOWELIZACJA

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1282 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

Czytaj więcej: PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa