ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ

1 lutego 2022 r. wejdzie w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 1891).

Czytaj więcej: ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ

DOWODY OSOBISTE 

14 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1978).

Czytaj więcej: DOWODY OSOBISTE 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

30 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 1873).

Czytaj więcej: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

CUDZOZIEMCY

26 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1918).

Czytaj więcej: CUDZOZIEMCY

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

26 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Czytaj więcej: DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

USTAWA OKOŁOBUDŻETOWA

22 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1901).

Czytaj więcej: USTAWA OKOŁOBUDŻETOWA

OCHRONA ŚRODOWISKA 

18 grudnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1718).

Czytaj więcej: OCHRONA ŚRODOWISKA 

INFORMACJA PUBLICZNA

8 grudnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641).

Czytaj więcej: INFORMACJA PUBLICZNA

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH 

23 września 2021 r. weszła w życie uchwalona 11 sierpnia 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 poz. 1648).

Czytaj więcej: CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

16 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491).

Czytaj więcej: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

25 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 124 czerwca 2021 r., poz. 1135).

Czytaj więcej: DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

PRAWO ENERGETYCZNE_

3 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 18 czerwca 2021 r., poz. 1093).

Czytaj więcej: PRAWO ENERGETYCZNE_

OCHRONA ŚRODOWISKA

20 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 5 lipca 2021 r., poz. 1211).

Czytaj więcej: OCHRONA ŚRODOWISKA

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

22 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 7 lipca 2021 r., poz. 1240).

Czytaj więcej: KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

PANDEMIA COVID-19

23 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1 lipca 2021 r., poz. 1192).

Czytaj więcej: PANDEMIA COVID-19

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

22 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868).

Czytaj więcej: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

20 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 720).

Czytaj więcej: PRAWO O RUCHU DROGOWYM

STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

27 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 922).

Czytaj więcej: STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

FINANSOWANIE EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU ODBUDOWY

29 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz.U. z 2021 r. poz. 969).

Czytaj więcej: FINANSOWANIE EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU ODBUDOWY

POMOC  SPOŁECZNA

30 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2021 r. poz. 803).

Czytaj więcej: POMOC  SPOŁECZNA

PRAWO O RUCHU_DROGOWYM

1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463).

Czytaj więcej: PRAWO O RUCHU_DROGOWYM

KARTA DUŻEJ RODZINY

6 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 952).

Czytaj więcej: KARTA DUŻEJ RODZINY

INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

1 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 214 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Czytaj więcej: INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

DOZÓR TECHNICZNY

11 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 272 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Czytaj więcej: DOZÓR TECHNICZNY

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

17 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 303 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

Czytaj więcej: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa