Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 października 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, przedłożoną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

24 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy budżetowej na rok 2020, przedłożony przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

18 i 19 września 2019 r. – w Ossie obradował XIX Kongres Gmin Wiejskich.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

VII Polski Kongres Przedsiębiorczości w Olsztynie!

24-25 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała w 2013 roku i na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju. W ramach wydarzenia odbywa się blisko 30 paneli dyskusyjnych, które swoją tematyką obejmują najistotniejsze tematy z punktu widzenia polskiej gospodarki. Czytaj więcej ...

 

„Niepodległa do hymnu”

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA HYMNU 11 LISTOPADA!

W 2018 roku – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – w kraju i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. W akcji „Niepodległa do Hymnu”, zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”, wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na sześciu kontynentach. Kolejna edycja akcji odbędzie się w tym roku. Już dziś zapraszamy Państwa do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada 2019 r., dokładnie o godzinie 12:00.

Czytaj więcej: „ Niepodległa do hymnu ”

 

Kongres Polityki Miejskiej – Krajowe Forum Miejskie

14-15 listopada 2019 r. – KIELCE

Kongres Polityki Miejskiej to wielkie wydarzenie, które da przedsmak Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. Kongres jest skierowany do wszystkich interesujących się miastem – ekspertów, akademików, urzędników, samorządowców, ale także mieszkańców. Czytaj więcej ...

 

Rola gmin we wdrożeniu najnowszej

nowelizacji „ustawy śmieciowej”

  TEMAT NUMERU     ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 4 / 2019

19 lipca 2019 r. ostatecznie uchwalono ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta jest niezwykle istotna dla wszystkich gmin oraz związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce. Wymusza na organach tych jednostek konieczność podjęcia szeregu działań zmierzających do dostosowania aktualnych gminnych (związkowych) systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Problematyka własnościowa dróg gminnych

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 4 / 2019

Rząd wiele uwagi poświęca rozbudowie dróg lokalnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd zwiększy i przeznaczy kilka miliardów złotych na drogi lokalne. W rzeczywistości sprawa finansowania i utrzymania wielu dróg lokalnych w terenach budowlanych jest bardzo skomplikowana, bowiem są one drogami prywatnymi osób fizycznych lub są współwłasnością gmin i osób fizycznych – obywateli.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

XX lat Konkursu Lider Zarządzania zasobami Ludzkimi

Już po raz dwudziesty Instytut Pracy i Spraw Socjalnych otwiera coroczną edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi i zaprasza do uczestnictwa firmy i urzędy administracji publicznej.

Czytaj więcej: XX lat Konkursu Lider Zarządzania zasobami Ludzkimi

 

Czy Warmia i Mazury to dobre miejsce dla inwestycji?

RELACJA z 9. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Oczywiście! Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to z kolei świetna okazja do rozmowy o tym, jak takie przekonanie czynić popularnym.

Czytaj więcej: Czy Warmia i Mazury to dobre miejsce dla inwestycji?

 

Polsko – węgierski model samorządowej

współpracy międzynarodowej

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka realizują projekt pt. Polsko-węgierski model samorządowej współpracy międzynarodowej. Jego celem jest przeprowadzenie analizy współpracy jednostek samorządowych z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podlaskiego z węgierskimi jednostkami samorządowymi. Czytaj więcej ...

 

Program STOP SMOG

INFORMACJA PRASOWA

Program STOP SMOG uruchomił mechanizm finansowania przedsięwzięć termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych połączonych z wymianą przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. 

Czytaj więcej: Program STOP SMOG

 

Dlaczego warto realizować samorządowe programy

polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy?

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH / BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 4 / 2019

Wywiad z dr Jerzym Gryglewiczem – członkiem Zespołu ds. Osteoporozy w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Czytaj więcej: Dlaczego warto realizować samorządowe programy polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy?

 

Raport MPiT ws deglomeracji

i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

INFORMACJA PRASOWA – 11 LIPCA 2019 r.

  • W Polsce jest 107 urzędów centralnych,
  • Tylko 14 z nich zlokalizowanych poza Warszawą,
  • Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – takie wnioski płyną z raportu „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów na zlecenie ministerstwa przedsiębiorczości i technologii. Czytaj więcej ...

 

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

    A L E R T   P R A W N Y    

19 lipca 2019 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona szereg niezwykle istotnych zmian tak dla gmin, jak i ich spółek komunalnych, czy też innych przedsiębiorców działających na rynku gospodarki odpadami. Oprócz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wymagających dostosowania, zasadniczo w terminie roku od jej wejścia w życie, gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej), nowelizacja dokonuje modyfikacji m.in. takich ustaw, jak ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska, czy też ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

Zmiany w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

    A L E R T   P R A W N Y    

31 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja wprowadza do porządku prawnego m.in. pierwsze przepisy umożliwiające praktyczne wykorzystanie instytucji postępowania uproszczonego, uregulowanego przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (m.in. w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o drogach publicznych, Prawa wodnego czy też ustawy o sporcie). Nowelizacja została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 8 sierpnia 2019 r. pod poz. 1495 i co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Prawo zamówień publicznych – nowelizacja

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2019

9 lipca 2019 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostały projekty: ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych – przedłożone przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj więcej: Prawo zamówień publicznych – nowelizacja

 

Przygotowanie zawodowe młodocianych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2019

13 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Przygotowanie zawodowe młodocianych

 

Ułatwienie załatwiania spraw urzędowych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2019

23 sierpnia 2019 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Ułatwienie załatwiania spraw urzędowych

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa