baner31stycznia2023

 

 

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

19 stycznia 2023 r., odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Zespół rozpatrzył pięć projektów aktów prawnych, do czterech z nich wydał opinię a jeden skierował do dalszych prac a także omówił jedną sprawę różną, zgłoszona przez Unie Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

17 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Związek Gmin Wiejskich RP

11 stycznia 2023 r. Związek Gmin Wiejskich RP wydal stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) jako organizacja powołana do reprezentowania spraw samorządu lokalnego, ma pełną świadomość znaczenia wolnych, demokratycznych, transparentnych i powszechnych wyborów.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych


 

Ulga podatkowa dla członków związków

zawodowych a obowiązki pracodawców

Nawet 500 zł odliczą od dochodu podlegającemu opodatkowaniu członkowie związków zawodowych, którzy odprowadzają składki na działalność organizacji związkowej. Prawo do ulgi mają wszyscy podatnicy, jednak żeby z ulgi skorzystać pracodawca powinien odpowiednie dane przedstawić w PIT-11.

Czytaj więcej: Ulga podatkowa dla członków związków zawodowych a obowiązki pracodawców

 

Prośba pełnomocnika rządu w sprawie SIDUSIS

Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o przekazanie komunikatu zachęcającego do weryfikacji danych znajdujących się w Systemie Informacyjnym o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS).

Czytaj więcej: Prośba pełnomocnika rządu w sprawie SIDUSIS

 

Postulat o obniżenie stawki VAT

na ciepło systemowe do 8% do końca 2023 r.

Unia Miasteczek Polskich postuluje do Rządu RP, aby do końca 2023 r. obniżyć stawkę VAT na ciepło systemowe do 8%. Czyli do takiej samej stawki VAT, jaka obowiązuje usługi związane z dostawą wody dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz odprowadzaniem ścieków. Pozwoli to końcowym odbiorcom ciepła – mieszkańcom zmniejszyć i tak już bardzo wysokie opłaty za ciepło. W 2022 roku na ciepło systemowe obowiązywała obniżona 5% stawka podatku VAT. Obniżona stawka VAT przy bardzo rosnących cenach netto ciepła systemowego powodowała mniej odczuwalny wzrost kosztów zakupu ciepła przez końcowych jego odbiorców – mieszkańców.

Czytaj więcej: Postulat o obniżenie stawki VAT na ciepło systemowe do 8% do końca 2023 r.

 

Konferencja Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

i Miejskiego  Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie

2-4 lutego 2023 r. – Kraków

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami zaprasza przedstawicieli samorządów i spółek komunalnych do udziału w 14. edycji krakowskiej konferencji Krajowej Izby Gospodarki Odpadami i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego – stabilizacja cen dla samorządów”, która odbędzie się w dniach 2–4 lutego 2023 r. w Hotelu QUBUS w Krakowie.

kigofoto1

Czytaj więcej: Konferencja Krajowej Izby Gospodarki Odpadami i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie

 

Widowisko muzyczne „1863 – Ku Wolności” rozpocznie oficjalne

obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego

Spektakl „1863 – Ku Wolności”, który połączy utwory muzyczne z epoki z animacjami i filmami historycznymi, zainauguruje oficjalne ogólnopolskie obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Na wyjątkowe widowisko muzyczne, które przybliży widzom najważniejsze wydarzenia oraz postacie zaangażowane w ten najdłużej trwający zryw narodowy, zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro „Niepodległa” oraz Muzeum Historii. Koncert będzie można obejrzeć w niedzielę 22 stycznia 2023 roku o godz. 19:00. na antenie TVP Historia. Retransmisja na antenie TVP1 została zaplanowana na godz. 22.20. Czytaj więcej ...

 

Czyste powietrze w miastach

Wprowadzenie zalecanych przez NIK zmian w programie rządowym „Czyste Powietrze”, konieczność pomocy najuboższym w wypełnieniu wniosku oraz rozliczeniu inwestycji, a także zwiększenie możliwości prefinansowania wymiany kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła – to tylko niektóre wnioski, które padły w czasie konferencji „Czyste powietrze w miastach” zorganizowanej pod patronatem Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.

Czytaj więcej: Czyste powietrze w miastach

 

Czy w imię oszczędności rezygnować z prenumeraty?

GŁOS STOWARZYSZEŃ SAMORZĄDOWYCH

W dobie ekstremalnie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego ciężko prowadzić jakąkolwiek działalność w sposób bezpieczny, bez monitoringu warunków zewnętrznych i bez wsparcia ekspertów. Dotyczy to zarówno sfery biznesowej, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Czy w imię oszczędności rezygnować z prenumeraty?

 

Prezes PGE: Dostawa węgla do gmin przebiega prawidłowo

PGE na bieżąco dostarcza węgiel do gmin. Spółka PGE Paliwa rozdystrybuowała już 5,2 mln ton węgla na potrzeby energetyki, przemysłu, ciepłownictwa, gmin i firm pośredniczących. 

Czytaj więcej: Prezes PGE: Dostawa węgla do gmin przebiega prawidłowo

 

Wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2022

RELACJA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie zrealizowała szóstą edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Gmina Puchaczów Liderem Województwa Lubelskiego oraz Liderem w kategorii gmin wiejskich! W kategorii gmin miejsko-wiejskich została Gmina Ryki, a w kategorii gmin miejskich Miasto Świdnik. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym samorządom! Czytaj więcej ...

 

Poznaliśmy wyniki Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego

RELACJA

Nowiny po raz kolejny zostały najlepszą gminą w woj. świętokrzyskim. Gmina zajęła pierwsze miejsce także w powiecie kieleckim. Wójt Nowin Sebastian Nowaczkiewicz przyznał, że nie spodziewał się, iż reprezentowana przez niego gmina po raz drugi zwycięży w rankingu. Czytaj więcej ...

 

Godziny nadliczbowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Przepis art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), dalej „u.p.s.”, stanowi, że pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Jednocześnie art. 43 ust. 1 u.p.s. stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

Czytaj więcej: Godziny nadliczbowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Obowiązek zmniejszenia zużycia

energii elektrycznej przez gminy i powiaty

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 6/2022

Już w grudniu 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli zobowiązane są do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10% w porównaniu do średniorocznego zużycia w latach 2018–2019 w jednym miesiącu. Podobne „oszczędności” będą musiały zostać osiągnięte w 2023 r. w porównaniu do zużycia energii w 2022 r.

Czytaj więcej: Obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez gminy i powiaty

 

Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta

rozpatrzenia wniosku i wydania

zaświadczenia dot. dodatku węglowego

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BS 6/2022

3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236), zwanej dalej: „u.z.p.p.s.”. Przepis art. 13 ust. 1 u.z.p.p.s. nakłada na osoby fizyczne, które chcą zakupić paliwo stałe na preferencyjnych zasadach określonych w tej ustawie, w gminie, w której nie mają miejsca zamieszkania (np. z uwagi na fakt nieprzystąpienia gminy ich miejsca zamieszkania do programu dystrybucji paliwa stałego) obowiązek przedłożenia zaświadczenia z gminy zamieszkania.

Czytaj więcej: Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta rozpatrzenia wniosku i wydania zaświadczenia dot....

 

Ceny energii elektrycznej dla JST

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BS 6/2022

785 zł za MWh zapłacą w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego oraz odbiorcy użyteczności publicznej. Tak wynika z przepisów ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ta sama regulacja wprowadza maksymalne ceny prądu dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej: Ceny energii elektrycznej dla JST

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6/2022

24 listopada 2024 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Projektowane w tej nowelizacji zmiany mają poprawić funkcjonowanie systemu przeciwdziałania takiej przemocy na szczeblu centralnym oraz samorządowym.

Czytaj więcej: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Za co mandat od gminnego strażnika

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6/2022

25 listopada 2022 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Czytaj więcej: Za co mandat od gminnego strażnika

 

Laureaci Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2022

RELACJA

24 listopada w Warszawie poznaliśmy zwycięzców kolejnego Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. W kategorii gmin wiejskich zwyciężyła Gmina Michałowice, w kategorii gmin miejsko-wiejskich Gmina Ożarów Mazowiecki, a w kategorii gmin miejskich Miasto Podkowa Leśna. Czytaj więcej ...

 

Znamy wyniki Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego

RELACJA

1 grudnia w Łodzi poznaliśmy zwycięzców kolejnego Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego. W kategorii gmin wiejskich zwyciężyła Gmina Kleszczów, w kategorii gmin miejsko-wiejskich Gmina Rzgów, a w kategorii gmin miejskich Miasto Brzeziny. Czytaj więcej ...

 

Wyniki Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022

RELACJA

rgwp

Czołowe miejsca w kategorii wojewódzkiej oraz rodzaju zajmują te same gminy co rok temu, ale na kolejnych pozycjach są spore przetasowania. Wśród liderów w powiatach mamy 5 zmian. Dynamikę rankingu podsumowuje statystyka ilości gmin, które zachowały swoją pozycję z 2021 roku. W rankingu wojewódzkim 9 gmin na 119 (7,56%) utrzymało zeszłoroczną lokatę, w powiatowym 58 na 119 (48,74%) a w kategorii rodzaj gminy 17 na 119 (14,29%). Wśród gmin miejskich na tej samej pozycji mamy 7 samorządów z 18 (38,89%), miejsko-wiejskich 5 z 20 (25,00%) a wiejskich 5 z 81 (6,17%). Listę laureatów oraz pełny ranking znajdą Państwo na stronie: 

https://gdansk.frdl.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-pomorskiego-2022

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa