Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7 lutego 2020 r. – zakończyło się 4. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 15 ustaw. Izba odrzuciła 4 ustawy, 3 przyjęła bez poprawek, a do 8 wprowadziła zmiany. Senatorowie zdecydowali o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

6 lutego 2020 r. – organizacje samorządowe przyjęły wspólne stanowisko dotyczące planowanego wdrożenia w Polsce systemu tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

RADA MINISTRÓW

4 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

 

Metody ustalania opłaty śmieciowej przez gminy – którą wybrać?

  TEMAT NUMERU     ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 1 / 2020

W ciągu ostatniego roku dwa zdarzenia wpłynęły na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Pierwszym z nich były znaczące wzrosty kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które do tej pory przekładają się na wzrost wysokości uiszczanych przez właścicieli nieruchomości tzw. opłat śmieciowych (czy też ściślej mówiąc: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Drugim była natomiast ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. i która to wymusza na wszystkich gminach, w ciągu roku od dnia jej wejścia w życie, przystosowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej.

Czytaj więcej: Metody ustalania opłaty śmieciowej przez gminy – którą wybrać?

 

Zapraszamy do udziału w sesji

II Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów

Terytorialnych Województwa Mazowieckiego

27 lutego 2020 r. -  WARSZAWA - Czytaj więcej ...

 

Konferencje i eksperci na targach EKOTECH

26-27 lutego 2020 r., – KIELCE

Prócz widowiskowej wystawy, na XXI Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odbędą się konferencje prowadzone przez ekspertów z branży.

Czytaj więcej: Konferencje i eksperci na targach EKOTECH

 

Edukacja przyszłości

VII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty

3-4 marca 2020r. - LUBLIN

Najważniejsze spotkanie liderów świata samorządu i oświaty, Z przyjemnością zapraszamy Państwa na VII edycję EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI, która odbędzie się 3-4 marca 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Istotnymi tematami, które będą poruszane podczas konferencji będą kluczowe zagadnienia związane z rozwojem oraz problemami w oświacie. Czytaj więcej ...

 

Zgromadzenie Ogólne ZMP

5 i 6 marca – WROCŁAW

Zapraszamy na doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów będą możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych. Czytaj więcej ...

 

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów

20-21 marca – USTROŃ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów, który odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. w Hotelu Olympic w Ustroniu****. Uczestnicy Kongresu zapoznani zostaną z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych. Czytaj więcej ...

 

XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

23-24 marca 2020 r. – WARSZAWA

Informujemy, że XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sangate, w dniach 23-24 marca 2020. Prosimy o zarezerwowanie terminu. Czytaj więcej ...

 

VI Europejski Kongres Samorządów

- Regiony jako lokomotywa gospodarcza Europy

2-3 kwietnia 2020 r. – KARPACZ

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Czytaj więcej: VI Europejski Kongres Samorządów

 

XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP

21-22 kwietnia – OSSA

W Hotelu Ossa Conference&Spa w Ossie odbędzie się XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP. Czytaj więcej ...

 

Postulaty ZPP dot. sytuacji w służbie zdrowia

INFORMACJA PRASOWA

13 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Szpitali Powiatowych. Uczestnicy spotkania podkreślali, że aktualny stan szpitali jest krytyczny. Po znaczącym pogorszeniu sytuacji finansowej szpitali w roku 2018, napływają sygnały, że wyniki finansowe za rok 2019 będą jeszcze gorsze, a perspektywa na rok 2020 też nie napawa optymizmem. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, które pomogłyby wydostać się szpitalom z finansowej zapaści. Na kanwie ustaleń podczas posiedzenia, Związek Powiatów Polskich wystąpił z postulatami związanymi z sytuacją szpitali i skierował je do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych.

Czytaj więcej: Postulaty ZPP dot. sytuacji w służbie zdrowia

 

Wystawa „Polska morska Niepodległa”

Z okazji świętowania stulecia zaślubin Polski z morzem, Biuro Programu "Niepodległa" we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem, stworzyło wystawę „Polska morska Niepodległa”. Można ją bezpłatnie pobrać i wydrukować albo powiesić na swojej stronie internetowej.

Czytaj więcej: Wystawa „Polska morska Niepodległa”

 

Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

Związek Powiatów Polskich publikuje listę zdobywców tytułu
Super Powiat i Super Gmina za rok 2019.

Czytaj więcej: Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

 

„Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady”

NOWA PUBLIKACJA ZPP

Od ponad dwudziestu lat Związek Powiatów Polskich aktywnie działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Działalność ZPP w tym zakresie przebiega dwutorowo – jest to bowiem zarówno szeroko zakrojone reprezentowanie interesów powiatów, jak i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń, a także wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych. Ostatnia publikacja kierowana jest natomiast do radnych. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. 

Czytaj więcej: „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” – nowa publikacja ZPP

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Powiaty: Augustowski, Ostródzki, Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Bolesławiec i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Czytaj więcej ...

 

Wielka Gala „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”

RELACJA

24 stycznia2020 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „SYLWETKI I MARKI 30-lecia WOLNOŚCI RP”, podczas której nagrodzone zostały podmioty, które świadczą o sile polskiej gospodarki: liderzy i marki, firmy i instytucje innowacyjne i rzetelne oraz ci, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczynili się rozwoju społecznogospodarczego naszego kraju. Czytaj więcej ...

 

Drożejące odpady i perspektywa ROP

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 1/2020

Lata dwudzieste XXI wieku zaczynamy od małego kryzysu odpadowego. Na wzrost opłat składa się szereg czynników – od prawnych, przez infrastrukturalne, po makroekonomiczne. Szansą na normalizację pozostają prace nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP).

Czytaj więcej: Drożejące odpady i perspektywa ROP

 

Wpis do BDO gmin prowadzących PSZOKi

samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami

 AKTUALNOŚCI | ALERTY PRAWNE  - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1 / 2020

Gminy, które prowadzą samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach), a w konsekwencji nie są wpisywane z urzędu przez właściwego marszałka województwa do rejestru BDO, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. prowadzona jest ewidencja i sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami. W konsekwencji powyższego zwolnienia ustawodawca zobligował takie gminy do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO. Brak wpisu takich gmin do BDO powoduje nie tylko prawną niemożność prowadzenia PSZOK, ale również faktyczną niemożność objawiającą się w tym, że gminy te nie mają fizycznej możliwości przekazania zbieranych w PSZOK odpadów komunalnych podmiotom zajmującym się ich przetwarzaniem, bowiem do takiego działania konieczne jest wystawienie karty przekazania odpadów (KPO), co z kolei możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem rejestru BDO.

 

Jakie odpady komunalne gmina odbiera

od mieszkańców po nowelizacji?

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6 / 2019

Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579,  dalej: „nowelizacja”), która po raz kolejny od dnia przeprowadzenia tzw. rewolucji śmieciowej (tj. od dnia 1 lipca 2013 r.) wymusza na wszystkich gminach w Polsce podjęcie działań niezbędnych do dostosowania zasad funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej. W świetle przywołanej nowelizacji pojawia się niezwykle istotne pytanie, jakie odpady komunalne – od dnia jej wejścia – gmina jest zobligowana odbierać od mieszkańców w świetle przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, dalej: „u.c.p.g.”).

Czytaj więcej: Jakie odpady komunalne gmina odbiera od mieszkańców po nowelizacji?

 

Czy możliwe jest przyznanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi)

lub staroście więcej niż jednego dodatku specjalnego?

PRAWO PRACY - SAS 6 / 2019

PYTANIE

Czy w świetle obecnych regulacji dotyczących pracowników samorządowych możliwe jest przyznanie burmistrzowi dwóch lub więcej dodatków specjalnych z powodu zwiększonego zakresu obowiązków?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o pracownikach samorządowych wyklucza przyznanie burmistrzowi więcej niż jednego dodatku specjalnego, nawet przypadku jego ponadstandardowego zaangażowania i powierzenia mu ponadstandardowego zakresu obowiązków.

Czytaj więcej: Czy możliwe jest przyznanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) lub staroście więcej niż jednego...

 

Nie można przenosić na samorząd

odpowiedzialności za zadłużenie szpitala

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6 / 2019

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 20 LISTOPADA 2019 R., SYGN. AKT K 4/17

Zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto, która jest ekonomicznym skutkiem stosowania przepisów powszechnie obowiązujących, wywołujących obligatoryjne skutki finansowe w zakresie kosztu świadczeń opieki zdrowotnej – bez zapewnienia adekwatnego finansowania – jest niezgodne z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2 Konstytucji.

Czytaj więcej: Nie można przenosić na samorząd odpowiedzialności za zadłużenie szpitala

 

Próba racjonalizacji procesów zmiany granic gmin

Z GMIN - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2019

4 listopada 2019 r. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Toruniu konferencję pn. „Racjonalizacja procesów zmiany granic gmin”. Konferencja, która zgromadziła wielu przedstawicieli gmin dotkniętych lub zagrożonych procesami podziałowymi służyła przede wszystkim zaprezentowaniu założeń zmian w ustawie o samorządzie gminnym, odnoszących się do procesów zmian granic. Jest to kolejny i konsekwentny krok Związku w kierunku unormowania procesów podziałowych. SAS w tym zakresie zamieszczał już moje wypowiedzi w numerach: 9 (248) w 2016 r. oraz 2 (265) w 2019 r., których przedstawiałem nasz punkt widzenia i kolejne działania.

Czytaj więcej: Próba racjonalizacji procesów zmiany granic gmin

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa