adamowicz

  

Aktualności legislacyjne 

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

11 stycznia 2019 r. – ogólnopolskie organizacje samorządowe otrzymały tekst nowej propozycji Ministra Środowiska dot. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt datowany jest na 9 stycznia 2019 r. – informuje ZGWRP.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

RADA MINISTRÓW

8 stycznia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt przewiduje nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

28 grudnia 2018 r. – Sejm obradował na ostatnim w tym roku (75.) posiedzeniu. Posłowie znowelizowali ustawę o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Dobre praktyki budownictwa pasywnego

na przykładzie przedszkola w Rogowie

Konferencja odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r., w auli „Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
w Rogowie” SGGW w Rogowie, przy ulicy Leśnej 5b, 95-063 Rogów. Czytaj więcej ...

 

Pamięci Pawła Adamowicza 1965-2019

XXIV ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że w poniedziałek 14 stycznia 2019 roku odszedł od nas Paweł Adamowicz, długoletni Prezydent Gdańska. Prezydent Adamowicz zmarł tragicznie wskutek ran odniesionych podczas brutalnego ataku, który miał miejsce dzień wcześniej – w niedzielny wieczór, gdy kierował do nieba światełko pomocy i wsparcia dla innych ludzi. Stało się to w momencie, gdy dziękował swojemu miastu i jego mieszkańcom za pomoc i zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne. Czytaj więcej ...

 

Apel Zarządu Związku Miast Polskich

do liderów politycznych i mediów

Jesteśmy wstrząśnięci atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W niedzielny wieczór, podczas finału WOŚP w Gdańsku, została przekroczona ostateczna granica. Szaleniec wykrzykujący zwichrowany manifest polityczny, pozbawił życia prezydenta polskiego miasta, osobę publiczną, rozpoznawalną, ale pozbawioną ochrony przysługującej najwyższym funkcjonariuszom państwowym.

Czytaj więcej: Apel Zarządu Związku Miast Polskich do liderów politycznych i mediów

 

Nowa ustawa o dochodach JST jednym z wyzwań na 2019 rok

Zapraszamy do lektury wywiadu z Ludwikiem Węgrzynem, prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym podsumowuje ubiegły rok i mówi o wyzwaniach w 2019 roku. Między innymi o kwestii dróg samorządowych w kontekście nowego funduszu.

Jaki dla samorządów powiatowych był miniony rok kalendarzowy?

Rok 2018 był rokiem niezłym, ale jednocześnie trudnym oraz wymagającym wielu niestandardowych działań.
Po pierwsze był to rok wyborczy. Wybory te odbyły się w oparciu o nowe przepisy. Zmiany w zakresie długości i powtarzalności kadencji były dla samorządowców bardzo ważne. Jednocześnie, co trzeba sobie otwarcie powiedzieć, m.in. wybory przyczyniły się do realizacji wielu inwestycji.
W niektórych miejscach do miesięcy jesiennych nie były uruchomione pieniądze unijne na inwestycje w powiatach. Pierwsze środki pojawiły się dopiero pod koniec września. To wymusiło nadmierną aktywność na rynku, a co za tym idzie wygórowane ceny. Na wysokie koszty, poza faktem nawarstwienie się inwestycji, wpłynął także wzrost cen materiałów budowlanych oraz problemy na rynku pracy z pozyskaniem pracowników.

Czytaj więcej: Ludwik Węgrzyn: Nowa ustawa o dochodach JST jednym z wyzwań na 2019 rok

 

Podatek węglowy do likwidacji

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2018

29 listopada 2018 r. do konsultacji publicznych skierowany został opracowany przez resort finansów projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa uchyla ustawę z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym. Powodem jej uchylenia jest niespełnienie założeń ustawodawcy, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z tytułu wydobycia gazu łupkowego.

 

Nowelizacja ustawy o sporcie

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2018

29 listopada 2018 r. do uzgodnień międzyresortowych trafił opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekt nowelizacji ustawy o sporcie.

Projekt nowelizacji rozszerza katalog kompetencji ministra właściwego ds. sportu. Ten będzie mógł określać – w drodze rozporządzenia – wykaz międzynarodowych związków sportowych, do których przynależność stworzy możliwość zainteresowanym podmiotom na skuteczne ubieganie się o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zgody na utworzenie polskiego związku sportowego.

 

Nieruchomości rolne

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2018

27 listopada 2018 r. do Marszałka Sejmu trafił poselski (Platforma Obywatelska) projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Projekt dotyczy zaostrzenia przepisów w celu ograniczenia nabywania przez cudzoziemców gruntów w Polsce m.in. poprzez:

  • wyłączenie stosowania przepisów ustawy wszelkich gruntów położonych na terenach przeznaczonych na cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia w życie ustawy,
  • objęcie przepisami ustawy gruntów rolnych o pow. większej niż 5 ha;
  • konieczność osobistego prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy.

 

Przepisy antykorupcyjne

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2018

26 listopada 2018 r. do Marszałka Sejmu wpłynął poselski (KUKIZ’15) projekt ustawy o przejrzystości w zakresie zatrudniania
osób bliskich w jednostkach sektora publicznego oraz o przeciwdziałaniu protekcji w naborze na stanowiska w jednostce sektora publicznego.

Dotyczy uregulowania rozwiązań mających na celu wprowadzenie powszechnej jawności relacji rodzinnych w jednostkach sektora publicznego.

 

Krajowy Zasób Nieruchomości

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2018

Rząd kończy pracę nad nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) opracowanym w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Zasadniczym celem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane przez KZN. W projekcie zaproponowano zatem rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości (stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. Zaproponowano przekazywanie do KZN wykazu nieruchomości spółek Skarbu Państwa oraz instytutów badawczych. W zamian za przekazane nieruchomości spółkom, wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej nieruchomości. Jednocześnie nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania ustawy w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

 

Oświadczenia majątkowe wójtów

i radnych gmin w nowej kadencji

ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2018

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę zarówno na osoby pełniące funkcję organu wykonawczego gminy (tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta), jak i na osoby sprawujące mandat radnego organu stanowiącego gminy (rady gminy, rady miejskiej, rady miasta) jest złożenie prawdziwego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. W jakim terminie, w jaki sposób i na jakich zasadach odbywa się realizacja tego obowiązku?

Pomimo tego, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym [dalej: „u.s.g.”] w zakresie procedury składania oświadczeń majątkowych nie uległy w ostatnim czasie żadnym zmianom, to biorąc jednak pod uwagę konsekwencje, jakie grożą osobom, na które ów obowiązek został nałożony, za niezłożenie oświadczenia majątkowego w ogóle, bądź złożenie oświadczenia majątkowego, które jest wadliwe (niepełne lub niezgodne z prawdą), niezbędnym zdaje się być – na początku nowej kadencji samorządowej – przypomnienie najistotniejszych kwestii związanych ze składaniem tychże oświadczeń.

Czytaj więcej: Oświadczenia majątkowe wójtów i radnych gmin w nowej kadencji

 

Droga gmin do uzyskania

wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2018

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował raport na temat gospodarki odpadami i utrzymania czystości w gminach w 2017 r. Wynika z niego, że w minionym roku w Polsce zebranych zostało 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost o 2,7% w porównaniu z 2016 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 312 kg zebranych odpadów komunalnych, a więc o 9 kg więcej niż rok wcześniej. Z zebranych lub odebranych odpadów komunalnych do odzysku trafiło 56,6% ilości wytworzonych śmieci. Do recyklingu przeznaczono 26,7%, a do kompostowania trafiło 7,1% wytworzonych odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: Droga gmin do uzyskania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

 

Podatek od nieruchomości – opodatkowanie

elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6/2018

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2983/17

W roku 2017 opodatkowaniu podlegać powinna cała elektrownia wiatrowa nie zaś tylko jej część budowlana.

Spółka posiadająca elektrownię wiatrową wystąpiła do wójta o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2017 r. We wniosku wskazywała, że posiada cztery takie elektrownie. Każda z nich składa się z zespołu elementów konstrukcyjnych tj. turbiny wiatrowej, wieży, wyposażenia wieży i fundamentu. Spółka we wniosku zapytywała, czy wejście w życie (od 1 stycznia 2017 r.) art. 9 ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961), wprowadzającego zmiany do ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), w szczególności w zakresie definicji budowli, oraz wejście w życie przepisów ustawy o inwestycjach, powodują zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych i w konsekwencji w wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych wnioskodawcy?

Czytaj więcej: Podatek od nieruchomości – opodatkowanie elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.

 

Statut gminy nie może określać liczby komisji,

w których ma pracować radny

AKTUALNOŚCI / ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY - SAS 6 / 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 18 października 2018 r. nr P-II.4131.2.258.2018

Statut gminy nie może wskazywać liczby komisji, w pracach których radny winien uczestniczyć, a to dlatego, że udział w pracach komisji jest prawem, a nie obowiązkiem radnego.

Rada gminy podjęła 27 września 2018 r. uchwałę w sprawie zmiany statutu gminy (nr XL/285/2018). Nieważność części jej przepisów stwierdził wojewoda podkarpacki. W jego ocenie sprzeczne z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym są przede wszystkim zapisy § 1 pkt 2 uchwały wskazujące, że radny winien uczestniczyć w pracach co najmniej dwóch komisji.

Czytaj więcej: Statut gminy nie może określać liczby komisji, w których ma pracować radny

 

Odprawa emerytalna dla wójta

przed rozpoczęciem nowej kadencji?

PRAWO PRACY

PYTANIE:

Wójt gminy został wybrany na wójta na kolejną kadencję i zamierza pisemnie zrzec się mandatu z dniem 20 listopada 2018 r., na mocy art. 492 § 1, pkt 3 Kodeksu wyborczego. Natomiast 22 listopada na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej rady gminy złoży ślubowanie, przyjmując tym samym obowiązki wójta na nową kadencję. Działanie to ma na celu uzyskanie prawa do odprawy emerytalnej w 2018 roku. Zgodnie z informacją z ZUS prawo takie przysługuje wtedy, gdy przynajmniej na jeden dzień zostanie przerwany stosunek pracy w urzędzie. W tej chwili wójt już otrzymuje świadczenie emerytalne w połowie jego wysokości. Pytanie nasze dotyczy, czy w opisanym przypadku wypłata odprawy emerytalnej wójtowi jest prawnie możliwa?Ponadto, jak takie działanie wójta wpłynie na jego zastępcę, który w myśl art. 28e ustawy o samorządzie gminnym, z chwilą wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji zostaje odwołany? Zastępca nie nabył praw emerytalnych.

ODPOWIEDŹ:

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem powszechnym, przysługującym wszystkim pracownikom bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie). Oznacza to, że pracodawca nie może uchylić się od jej wypłaty, jeżeli pracownik spełnia odpowiednie warunki. W przeciwnym razie może zostać na niego nałożona kara grzywny (art. 282 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 

Czytaj więcej: Odprawa emerytalna dla wójta przed rozpoczęciem nowej kadencji?

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

Więcej artykułów…

  1. reklama
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa