Aktualności legislacyjne 

RADA MINISTRÓW

6 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Związek Gmin Wiejskich RP

5 listopada 2019 r. – na zaproszenie ZGWRP wójtowie z całego kraju spotkali się w Toruniu, aby rozmawiać o racjonalizacji procesów zmian granic. Ich zdaniem ustawa z 1990 roku potrzebuje nowelizacji, bo daje prawo miastom oraz większym gminom do przejmowania gruntów mniejszych samorządów.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

30 października 2019 r. – obradowała na posiedzeniu plenarnym Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównymi tematami posiedzenia były – po raz kolejny – sprawy związane z finansowaniem oświaty oraz podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Szkolenie – Rozpoznawanie autentyczności

dokumentów przez pracowników samorządowych

22 listopada 2019 r. – WROCŁAW

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w sali Uniwersytetu SWPS (ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław). Rejestracja od godz. 9:30. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Czytaj więcej...

 

4. Forum Inteligentnego Rozwoju

28-29 listopada – UNIEJÓW
Czwarta edycja wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Forum to debata z udziałem branżowych liderów - innowatorów i inwestorów - platforma transferu technologii na linii nauka-biznes-samorząd. Czytaj więcej ...

 

Konferencja “Zrównoważony Rozwój

Społeczno-Gospodarczy JST”

2-3 grudnia 2019 r., - WARSZAWA

Obrady pierwszego dnia konferencji odbędą się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast drugiego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Organizatorami konferencji są: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Tematem przewodnim, podobnie jak w latach poprzednich, pozostają społeczne, prawne, gospodarcze i zarządcze aspekty zrównoważonego rozwoju. Czytaj więcej ...

 

Forum Bankowo - Samorządowe 2019

12 grudnia 2019 r. – WARSZAWA

Podczas tegorocznego Forum, które odbędzie się w Hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie, poruszone zostaną tematy stanu finansów JST w kontekście dostępu do finansowania wobec ostatnich i przyszłych zmian legislacyjnych, społecznych i gospodarczych. Zaprezentowany zostanie najnowszy raport INC Rating i Związku Banków Polskich nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego wraz z wnioskami i rekomendacjami na przyszłość.

Czytaj więcej: Forum Bankowo - Samorządowe 2019

 

Nabór na stanowisko pracy w ZGWRP

Ogłaszamy nabór na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP ds. legislacyjnych i programowych. Oferty prosimy składać elektroniczne do dnia 29 listopada 2019r. Szczegóły w załączeniu. Czytaj więcej ...

 

   ALERT PRAWNY   

Rady gmin muszą znowelizować uchwały

w sprawie stawek opłat za odbiór

odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE - SAS5/2019

Do końca 2019 roku rady gmin, które objęły gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe, muszą znowelizować uchwały w sprawie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości, jeżeli stawki te przekraczają maksymalne stawki, określone przepisem art. 6 k ust. 2 a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności”).

 

Opłata śmieciowa w świetle nowelizacji ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmiany w zakresie stawek opłat śmieciowych

  TEMAT NUMERU     ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 5 / 2019

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1579). Wprowadziła ona szereg zmian, które wymuszają na gminach podjęcie odpowiednich działań zmierzających do dostosowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej. Część tych zmian dotyczy tzw. opłat śmieciowych, czyli opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Wywiad z Szymonem Chrostowskim

– Prezesem Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - SAS5/2019

Od jak dawna działa Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”?

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2004 roku przez pacjentów i lekarzy. Ma na celu promowanie problematyki zdrowotnej i chorób cywilizacyjnych, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzimy działania edukacyjne w obszarze zdrowia zorientowane na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Czytaj więcej: Wywiad z Szymonem Chrostowskim – Prezesem Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”

 

Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania

Osteoporozie w Powiecie Wałeckim

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - SAS5/2019

Powiat Wałecki w 2018 r. rozpoczął intensywne działania na rzecz profilaktyki oraz diagnostyki osteoporozy i zapobiegania złamaniom. Na zaproszenie Starosty Wałeckiego 21 września 2018 r. przybyła do Wałcza delegacja na czele z panią prof. dr hab. med. Ewą Marcinowską-Suchowierską. Nasz gość zawodowo związany jest z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP oraz należy do Grupy Ekspertów ds. Osteoporozy. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi w wieku senioralnym.

Czytaj więcej: Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie w Powiecie Wałeckim

 

Prawie trzymilionowa kara za wyciek danych

dla spółki prowadzącej sklepy internetowe

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS5/2019

Jakie wnioski powinien wyciągnąć każdy administrator danych z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 10 września 2019 r.

WYCIEK DANYCH to hasło pojawia się niezwykle często w różnego rodzaju doniesieniach medialnych. Serwisy internetowe informowały swoich czytelników w ostatnich dniach o wycieku danych klientów spółki mFinanse S.A. (grupa mBanku) czy spółki PKO Leasing S.A. – obie organizacje padły ofiarą hakerów.

Czytaj więcej: Prawie trzymilionowa kara za wyciek danych dla spółki prowadzącej sklepy internetowe

 

O racjonalizacji procesów zmiany granic gmin w Toruniu

Na zaproszenie Związku Gmin Wiejskich RP wójtowie z całego kraju spotkali się w Toruniu, aby rozmawiać o racjonalizacji procesów zmian granic. Ich zdaniem ustawa z 1990 roku potrzebuje nowelizacji, bo daje prawo miastom oraz większym gminom do przejmowania gruntów mniejszych samorządów. 

Czytaj więcej: O racjonalizacji procesów zmiany granic gmin w Toruniu

 

Po XIX Kongresie Gmin Wiejskich

– czas na refleksje i działania

OSSA – 18-19 września 2019 r.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej był gospodarzem XIX Kongresu Gmin Wiejskich. W odróżnieniu od poprzednich Kongresów, miniony był kongresem tematycznym, poświęconym szeroko rozumianym zagadnieniom ochrony środowiska. Jednakże bieżące sprawy, tak mocno absorbujące samorządy, zdecydowały, iż część obrad poświęcona była sprawom kondycji finansów publicznych, związanych ze zdolnością inwestycyjną gmin oraz finansowania oświaty.

Czytaj więcej: Po XIX Kongresie Gmin Wiejskich – czas na refleksje i działania

 

Gospodarka wodna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS5/2019

11 października 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

Czytaj więcej: Gospodarka wodna

 

Energia ze źródeł odnawialnych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS5/2019

10 października 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

Czytaj więcej: Energia ze źródeł odnawialnych

 

Problematyka własnościowa dróg gminnych

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 4 / 2019

Rząd wiele uwagi poświęca rozbudowie dróg lokalnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd zwiększy i przeznaczy kilka miliardów złotych na drogi lokalne. W rzeczywistości sprawa finansowania i utrzymania wielu dróg lokalnych w terenach budowlanych jest bardzo skomplikowana, bowiem są one drogami prywatnymi osób fizycznych lub są współwłasnością gmin i osób fizycznych – obywateli.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

XX lat Konkursu Lider Zarządzania zasobami Ludzkimi

Już po raz dwudziesty Instytut Pracy i Spraw Socjalnych otwiera coroczną edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi i zaprasza do uczestnictwa firmy i urzędy administracji publicznej.

Czytaj więcej: XX lat Konkursu Lider Zarządzania zasobami Ludzkimi

 

Czy Warmia i Mazury to dobre miejsce dla inwestycji?

RELACJA z 9. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Oczywiście! Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to z kolei świetna okazja do rozmowy o tym, jak takie przekonanie czynić popularnym.

Czytaj więcej: Czy Warmia i Mazury to dobre miejsce dla inwestycji?

 

Polsko – węgierski model samorządowej

współpracy międzynarodowej

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka realizują projekt pt. Polsko-węgierski model samorządowej współpracy międzynarodowej. Jego celem jest przeprowadzenie analizy współpracy jednostek samorządowych z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podlaskiego z węgierskimi jednostkami samorządowymi. Czytaj więcej ...

 

Program STOP SMOG

INFORMACJA PRASOWA

Program STOP SMOG uruchomił mechanizm finansowania przedsięwzięć termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych połączonych z wymianą przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. 

Czytaj więcej: Program STOP SMOG

 

Dlaczego warto realizować samorządowe programy

polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy?

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH / BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 4 / 2019

Wywiad z dr Jerzym Gryglewiczem – członkiem Zespołu ds. Osteoporozy w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Czytaj więcej: Dlaczego warto realizować samorządowe programy polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy?

 

Raport MPiT ws deglomeracji

i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

INFORMACJA PRASOWA – 11 LIPCA 2019 r.

  • W Polsce jest 107 urzędów centralnych,
  • Tylko 14 z nich zlokalizowanych poza Warszawą,
  • Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – takie wnioski płyną z raportu „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów na zlecenie ministerstwa przedsiębiorczości i technologii. Czytaj więcej ...

Więcej artykułów…

  1. Zobacz również:
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa