Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

19 czerwca 2020 r. – zakończyło się 13. Jednodniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in.:

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

17 czerwca 2020 r. – Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich podjęły wspólne stanowisko w sprawie finansowania oświaty w Polsce. – W ciągu ostatnich lat dramatycznie pogłębiła się luka pomiędzy kwotą subwencji oświatowej a wydatkami bieżącymi jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

RADA MINISTRÓW

16 czerwca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z projektem wyższą emeryturę będą otrzymywać kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 r., którzy spełniają następujące warunki:

Czytaj więcej: Rada Ministrów

 

Tzw. Tarcza 4.0 mająca stanowić wsparcie

dla jednostek samorządu terytorialnego już obowiązuje

    ALERT!   

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086). Wprowadza ona m.in. do pierwotnej specustawy koronawirusowej (tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) szereg nowych przepisów, które mają m.in. z założenia stanowić wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, które dotkliwie odczuły, zwłaszcza w aspekcie finansowym, epidemię koronawirusa.

Czytaj więcej: Tzw. Tarcza 4.0 mająca stanowić wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego już obowiązuje

 

#Wiktoria1920 – obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej

Otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wielkie widowisko multimedialne na PGE Narodowy, premiera filmu VR pt. „Wiktoria 1920” oraz narodowe dokumentowanie pamiątek Cudu nad Wisłą znalazły się w planie obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Szczegóły działań realizowanych pod wspólnym hasłem #Wiktoria1920 zaprezentowali w poniedziałek na konferencji prasowej wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński oraz dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, Jan Edmund Kowalski. Czytaj więcej ...

 

Gminny Bon Inwestycyjny coraz bliżej urzeczywistnienia!

    ALERT!   

W piątek 19 czerwca br. Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker zwołał na pilne konsultacje stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rozpoczęły się one o godz. 14. Strona rządowa była silnie reprezentowana pod przewodnictwem Pani Wicepremier Jadwigi Emilewicz. Przedmiotem konsultacji była treść 2 poprawki rządowej do projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, którą to poprawkę rząd chce zgłosić podczas procedowania ustawy w komisjach sejmowych.

Czytaj więcej: Gminny Bon Inwestycyjny coraz bliżej urzeczywistnienia!

 

Nowy termin na przeprowadzenie procedury absolutoryjnej

    ALERT!   

Z uwagi na okres epidemii koronawirusa, Minister Finansów przesunął m.in. termin na przeprowadzenie procedury absolutoryjnej w jednostkach samorządu terytorialnego o 60 dni (patrz: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji; Dz. U. poz. 570). Oznacza to, że w 2020 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu w terminie do dnia 29 sierpnia 2020 r. (zamiast wynikającego z przepisu art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych terminu 30 czerwca).Konsekwencją powyższego jest również przesunięcie terminu na rozpatrzenie raportu o stanie samorządu (do tego samego dnia, tj. dnia 29 sierpnia 2020 r.). Niezmieniony został jednak termin na samo przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy przygotowanego raportu – w tym zakresie termin upływa z końcem maja.

 

Jak w trakcie zawieszenia wielu terminów

w postępowaniu administracyjnym wydać decyzję?

 WAŻNE! 

Dokonanie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) [dalej: „specustawa koronawirusowa”] zawieszenia wielu terminów biegnących w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [dalej: „K.p.a.”] sprawiło wiele problemów organom administracji publicznej. Zawieszenie to dotknęło bowiem m.in. terminów na zapoznanie się przez stronę ze zgormadzonym materiałem dowodowym w sprawie, tj. termin wyznaczany zawiadomieniem opartym o przepis art. 10 § 1 K.p.a.

Czytaj więcej: Jak w trakcie zawieszenia wielu terminów w postępowaniu administracyjnym wydać decyzję?

 

Gminny Bon Inwestycyjny - prośba o poparcie idei wniosku

 WAŻNE! 

W związku z trwającą pandemią COVID-19, Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej szuka systemowych rozwiązań pozwalających na minimalizowanie skutków nadchodzącego kryzysu gospodarczego, mogącego uchronić nasz kraj przed skutkami pandemii.  Zarząd ZGW RP wystąpił z wnioskiem o ustanowienie  „GMINNEGO BONU INWESTYCYJNEGO” w wysokości 1 mln zł dla każdej gminy wiejskiej i miejsko - wiejskiej. Prosimy Państwa o czynne wsparcie naszej inicjatywy, poprzez rozpowszechnienie jej w wymiarze lokalnym i regionalnym oraz przesłanie na ręce Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. Apele/listy popierające mogą przyczynić się do urzeczywistnienia naszych oczekiwań. Czytaj więcej ...

 

Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 WAŻNE! 

Szanowni Samorządowcy, w dobie pandemii koronawirusa w Polsce mamy do czynienia z utrudnionym dostępem do diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowano, że pacjenci zdiagnozowani pod kątem osteoporozy w bardzo znaczący sposób przestali realizować recepty na leki, niezbędne do kontynuacji terapii tej niebezpiecznej choroby. Tymczasem przerwanie ciągłości terapii skutkuje wzrostem ryzyka złamań, a co za tym idzie – niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Fundacja Wygrajmy Zdrowie zwraca się z prośbą o zaopiekowanie się seniorami chorymi na osteoporozę i pomoc im w dostępie do lekarza i leków w dobie epidemii COVID – 19, celem kontynuacji leczenia osteoporozy.

Czytaj więcej: Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 

Zagadnienia istotne dla gmin i powiatów zawarte

w nowelizacji specustawy koronawirusowej

 WAŻNE! 

Dnia 31 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [zwaną dalej: „nowelizacją specustawy koronawirusowej”]. Czytaj więcej ...

 

Obowiązki pracodawców samorządowych

w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE

Zgodnie z postanowieniami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych podmiot zatrudniający, choćby zatrudniał tylko jedną osobę, będzie obowiązany od 1 stycznia 2021 roku uruchomić PPK dla swoich pracowników. Ustawa o PPK rozłożyła w czasie wdrożenie nowej formy oszczędzania w jednostkach sektora finansów publicznych, jednak nie wykluczyła pracowników szeroko pojętej budżetówki z możliwości oszczędzania. W myśl art. 2 ust. 1, pkt 21 podmiotem zatrudniającym jest zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca, co oznacza, że dla osób obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom społecznym obowiązkowe będzie przygotowanie możliwości oszczędzania w ramach PPK. Zatem od 1 stycznia 2021 r. ustawa o PPK będzie mieć zastosowanie także do pracowników samorządowych, którzy do 10 kwietnia 2021 r. zostaną zapisani do PPK.

Czytaj więcej: Obowiązki pracodawców samorządowych w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

Samorząd w dobie pandemii

– konieczność zapewnienia potencjału finansowego

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE

Dotychczas uchwalone regulacje w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej częściowo odpowiadają na potrzeby samorządu. Jednak skutki pandemii, w tym gospodarcze, wpłyną na uszczuplenie dochodów budżetowych. Konieczne będzie pozyskiwanie środków z innych źródeł, w tym z finansowania dłużnego oraz dokonanie kolejnych zmian legislacyjnych.

Czytaj więcej: Samorząd w dobie pandemii – konieczność zapewnienia potencjału finansowego

 

Zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych

W załączeniu przedstawiamy materiał informacyjny dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Czytaj więcej ...

 

Gospodarowanie odpadami

komunalnymi w czasie pandemii/epidemii

3 kwietnia 2020 r. zostały ogłoszone "Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronowirusem SARS-COV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w tym czasie trwania pandemii/epidemii). Jakkolwiek wiele spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w czasie epidemii/pandemii jest w dalszym ciągu niejasnych i nie do końca zupełnie racjonalnych, szczególnie przez niewłaściwą zdaniem fachowców interpretację przepisów ROD - to jednak znajomość tych wytycznych, które są poniżej załączone, może przybliżyć włodarzy gmin i podmioty odbierające odpady do właściwego postępowania. Współpracujemy z wieloma podmiotami z całego kraju w zakresie dobrych regulacji i zapisów w kolejnej ustawie dot. tarczy antykryzysowej, aby gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie pandemii/epidemii nastręczało mniej, jak obecnie problemów. Czytaj więcej ...

 

Procedura absolutoryjna i raport o stanie

gminy, powiatu i województwa w 2020 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 3 / 2020

W 2019 r. po raz pierwszy wszystkie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rozpatrywały przedstawione przez organy wykonawcze raporty o stanie samorządu (gminy, powiatu albo województwa) za rok 2018. Przypomnijmy, że raporty zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustrojowego prawa samorządowego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130). Mają one przy tym stanowić swoistego rodzaju uzupełnienie procedury absolutoryjnej odnoszącej się w głównej mierze do spraw finansowych. Raporty natomiast są z założenia podsumowaniem działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów

18-19 września – USTROŃ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów, który odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. w Hotelu Olympic w Ustroniu****. Uczestnicy Kongresu zapoznani zostaną z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych. Czytaj więcej ...

 

Rok 2020 – Rokiem Samorządności!

FRDL

Nowo zawiązana Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020, zrzeszająca organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne, chce uczcić jubileusz 30-lecia uchwalenia ustawy samorządowej i pierwszych wolnych wyborów do samorządów poprzez liczne działania i akcje społeczne, skierowanie przede wszystkim do młodzieży. Czytaj więcej ...

 

Wystawa „Polska morska Niepodległa”

Z okazji świętowania stulecia zaślubin Polski z morzem, Biuro Programu "Niepodległa" we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem, stworzyło wystawę „Polska morska Niepodległa”. Można ją bezpłatnie pobrać i wydrukować albo powiesić na swojej stronie internetowej.

Czytaj więcej: Wystawa „Polska morska Niepodległa”

 

Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

Związek Powiatów Polskich publikuje listę zdobywców tytułu
Super Powiat i Super Gmina za rok 2019.

Czytaj więcej: Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

 

„Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady”

NOWA PUBLIKACJA ZPP

Od ponad dwudziestu lat Związek Powiatów Polskich aktywnie działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Działalność ZPP w tym zakresie przebiega dwutorowo – jest to bowiem zarówno szeroko zakrojone reprezentowanie interesów powiatów, jak i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń, a także wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych. Ostatnia publikacja kierowana jest natomiast do radnych. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. 

Czytaj więcej: „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” – nowa publikacja ZPP

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Powiaty: Augustowski, Ostródzki, Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Bolesławiec i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa