autobus

 

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Trwa 43 posiedzenie Sejmu, które rozpoczęło się 30 listopada, a zakończy się 8 grudnia br. W trakcie posiedzenia, w dniach 30 listopada, 1 i 2 grudnia posłowie uchwalili m.in.: Ustawę o wyrobach winiarskich (projekt rządowy).

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

30 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

30 listopada br. Prezydenci 12 miast Unii Metropolii Polskich poparli Apel i List Otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie podjęcia przez Rząd RP pilnych działań w związku z COVID-19 z dnia 28 listopada 2021 r.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego

9 grudnia 2021 r. - Kielce

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Świętokrzyskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin. Czytaj więcej ...

 

Znamy Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021

2 grudnia 2021 r. zostały ogłoszone oficjalne wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021. Laureatem rankingu po raz pierwszy zostało Miasto Świdnik. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Puchaczów, która w zeszłorocznym rankingu zajmowała czwarte miejsce. Na trzeciej pozycji znajduje się Miasto Biłgoraj – awans z 14 pozycji. Należy podkreślić postęp w rozwoju Gminy Niedzwica Duża, która z 19 pozycji awansowała na 9 miejsce. Czytaj więcej ...

 

Samorząd jako element budowania wspólnoty

EKS – 6-7 grudnia 2021 r. - Mikołajki

O zbliżającym się VI Europejskim Kongresie Samorządów, który odbędzie się 6–7 grudnia 2021 r. w Mikołajkach, rozmawiamy z jego organizatorem Zygmuntem Berdychowskim, szefem rady programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.

Czytaj więcej: Samorząd jako element budowania wspólnoty

 

VI Europejski Kongres Samorządów

6-7 grudnia 2021 r. - Mikołajki

eks122021 2

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu. Na zróżnicowany program składać się będzie trzynaście ścieżek tematycznychobejmujących ponad 130 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę. Czytaj więcej ...

 

Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego

7 grudnia 2021 r. - Gala w Warszawie
8 grudnia 2021 r. - Gala w Łodzi

ranking 2

 

ranking 1

Ideą Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju zrównoważonego, łączącego kwestie społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców. Celem rankingu jest ocena, na podstawie danych pozyskanych przez system statystyki publicznej oraz ze źródeł zewnętrznych, potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa mazowieckiego w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. W ramach rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec i Warszawy. Czytaj więcej ...

 

Ochrona sygnalistów w JST

Relacja video z webinaru - 17 listopada 2021 r.

Dyrektywa PE i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów oraz projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wprowadzają katalog podmiotów zobowiązanych do ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i umieszcza wśród nich także podmioty administracji samorządowej – np. gminy, powiaty, województwa i ich jednostki zależne.

Czytaj więcej: Ochrona sygnalistów w JST

 

Zwiększa się zaangażowanie Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej w procedury udzielania zamówień publicznych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 5 / 2021

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1598) wprowadziła zmianę w zakresie obowiązku uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa opinii prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wzoru umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Zwiększa się zaangażowanie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w procedury...

 

Od nowego roku ważna zmiana  w wysokości stawek

maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych

FINANSE SAMORZĄDU - SAS 5 / 2021

Od 1 stycznia 2022 r. następuje ważna zmiana w wysokości stawek maksymalnych, które gmina może ustalić w podatkach i opłatach lokalnych – stawki ponownie znacząco rosną, bo aż o 3,6 % (od 1 stycznia 2020 r. wzrost stawek maksymalnych wynosił 1,8 %), aczkolwiek mniej, niż w 2021 r., gdy wzrost stawek wyniósł 3,9 %.

Czytaj więcej: Od nowego roku ważna zmiana w wysokości stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych

 

Partnerstwa samorządów Dolnego Śląska i Saksonii

– stan obecny, perspektywy i rekomendacje

„Po przemianach ustrojowych ludzie z obu stron byłej żelaznej kurtyny spragnieni byli wymiany począwszy od kulturowej, poprzez samorządową, a na zwykłej międzyludzkiej skończywszy. W Świdnicy w nowych czasach powstało również wtedy Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast. Biberach już takie stowarzyszenie miało. Nastąpiła era niezwykle owocnej współpracy” – tak źródła współpracy zagranicznej podejmowanej na początku lat 90-tych przez nowe, demokratycznie wybrane samorządy w Polsce sugestywnie opisuje Grzegorz Szwegler, pracownik Urzędu Miejskiego Świdnicy. Czytaj więcej ...

 

Coraz mniej czasu na zmiany w zakresie

funkcjonowania młodzieżowych rad i sejmików

AKTUALNOŚCI

Tylko do 23 grudnia 2021 r. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli mają czas na dostosowanie statutów młodzieżowych rad i sejmików do nowych przepisów. Zostały one wprowadzone do samorządowych ustaw ustrojowych z dniem 23 czerwca 2021 r. mocą ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. poz. 1038). Ustawodawca zdecydował się bowiem dać samorządom aż 6 miesięcy na dokonanie wspomnianych zmian. Szerzej na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze czasopisma.

 

Gminy korzystające z tzw. metody „od wody”

muszą do końca tego roku zmienić uchwałę

w sprawie stawki opłaty śmieciowej

AKTUALNOŚCI

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. poz. 1648), która weszła w życie z dniem 23 września 2021 r. wymusza na tych gminach, które zdecydowały się na wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, czas tylko do końca tego roku na dostosowanie uchwały w tym przedmiocie do nowych regulacji prawnych. Więcej i bardziej szczegółowo na ten temat piszemy w obecnym numerze czasopisma.sięcy na dokonanie wspomnianych zmian. Szerzej na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze czasopisma.

 

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości za nami!

Relacja

W dniach od 5 do 7 października odbył się VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości, największe mobilne wydarzenie gospodarcze w Polsce, które skupia przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz administracji państwowej i samorządowej. W tym roku Kongres został zorganizowany w Krakowie.

Czytaj więcej: VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości za nami!

 

Strategiczne wyzwania dla miast w nowej rzeczywistości

Relacja z XIII Smart City Forum

13-14 października 2021 r. odbyła się XIII edycja Smart City Forum. W trakcie dwóch dni kongresu, niemal 400 uczestników wysłuchało merytorycznych wystąpień oraz debat skupionych na tematyce miast inteligentnych w Polsce i na świecie. Czytaj więcej ...

 

Wiedzą, jak promować Warmię i Mazury

Relacja z X Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

warmia

W dniach 20-21 października w Kromerowie odbył się X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. To wydarzenie inspirujące do rozwijania kontaktów i dobrych praktyk współpracy między samorządem, instytucjami otoczenia biznesu i biznesem. I tym razem pojawiły się nowe inspiracje na najbliższą przyszłość.

Czytaj więcej: Wiedzą, jak promować Warmię i Mazury

 

Czwarta edycja Forum Praktyków branży

wod-kan EKOGMINA 2021 za nami Relacja

RELACJA

Czwarta edycja Forum Praktyków branży wod-kan EKOGMINA 2021 za nami. Chcemy się z Państwem podzielić kilkoma słowami podsumowania tych dwóch dni. Podczas tegorocznego Forum Ekogmina zgromadziliśmy około 150 uczestników zarówno stacjonarnie, jak i n a platformie streamingowej. Wysłuchaliśmy 17 prelekcji a we wszystkich dyskusjach udział wzięło łącznie 24 prelegentów ze świata nauki i branży wod-kan a także przedstawicieli władz samorządowych.

Czytaj więcej: Czwarta edycja Forum Praktyków branży wod-kan EKOGMINA 2021 za nami Relacja

 

Relacja z Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021

INFORMACJA PRASOWA

W dniach 4-5 października 2021 r. w Lublinie odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu. Czytaj więcej ... 

 

Spotkanie sekretarzy po dwóch latach przerwy

Relacja z V Krajowego Kongresu Sekretarzy 28-29 września 2021 r.

VKrajowyKongresSekretarzy

Zakończył się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Oprócz sekretarzy i ekspertów w Kongresie wzięli udział również przedstawiciele rządu. Sekretarze i eksperci mogli się spotkać na żywo w tak dużym gronie po raz pierwszy po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Blisko 400 uczestników Kongresu wzięło udział w kilkudziesięciu debatach i panelach wymiany doświadczeń oraz spotkaniach eksperckich odbywających się równolegle stacjonarnie w Warszawie i online. Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Rada Forów Sekretarzy. Czytaj więcej ...

 

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020: nagrody przyznane!

Aktualności z ZPP

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 września 2021 roku w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wręczono nagrody dla najlepszych powiatów i gmin. Czytaj więcej ...

 

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

jednostek samorządu terytorialnego

baner KUL

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Wydział Nauk Społecznych KUL zaprasza na studia podyplomowe w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostek samorządu terytorialnego, prowadzone pod patronatem Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Celem studiów jest wyposażenie pracowników samorządowych i innych zainteresowanych instytucji w wiedzę i umiejętności wspomagające realizację codziennych działań zawodowych związanych z cyberbezpieczeństwem. Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci,praktycy związani z przedmiotowo tematyką. Prowadzący posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze realizowanych studiów podyplomowych. Są pracownikami i współpracownikami instytucji państwowych, publicznych i prywatnych.

Szczegóły: Zarządzanie cyberbezpieczeństwem jednostek samorządu terytorialnego - - (kul.pl)

 

 

Relacja z Forum Miasteczek Polskich

16 i 17 września – Warszawa

Krajowy Plan Odbudowy, Rządowy Fundusz Polski Ład, perspektywa budżetowa UE oraz problemy demograficzne, oświatowe i ekologia to tematy, nad którymi dyskutowali uczestnicy dwudniowego Forum Miasteczek Polskich w Warszawie.

 fmp1 fmp2 rel 1

Czytaj więcej: Relacja z Forum Miasteczek Polskich

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa