Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6 marca 2019 r. – sejmowa Komisja ds. Petycji postanowiła nie nadawać dalszego biegu petycji dotyczącej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Autorzy postulowali w niej, aby lokalizacja sklepów wielkopowierzchniowych w gminie możliwa była tylko i wyłącznie na podstawie planu miejscowego.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

5 marca 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

5 i 6 marca 2019 r. – w Poznaniu odbyło się I w tej kadencji samorządowej Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PREZYDENT RP

11 lutego 2019 r. – Prezydent RP podpisał uchwaloną 31 stycznia 2019 r. nowelizację ustawy Kodeks wyborczy.

Czytaj więcej: Prezydent RP

 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta

w organach spółek komunalnych?

    A L E R T   P R A W N Y    

Od obecnej kadencji samorządowej (2018-2023) obowiązuje zakaz zasiadania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w organach spółek komunalnych gmin, w których sprawują oni swój mandat. Natomiast włodarze, którzy pełnią funkcję w takich spółkach jeszcze od czasu poprzednich kadencji samorządowych, mają obowiązek zrzeczenia się ich, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania pod rygorem ich utraty. Niejednoznaczne jest przy tym, czy – oprócz powyższej sankcji – wójtom, burmistrzom, prezydentom miast grozi utrata sprawowanego mandatu, co mogą zacząć wykorzystywać w najbliższym czasie organy nadzoru. Powyższy zakaz nie wyklucza zasiadania przez wójtów w organach spółek komunalnych innych jednostek samorządu terytorialnego niż te, w których sprawują oni mandat – pod warunkiem spełnienia wymogów uregulowanych w przepisie art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

Przypominamy o obowiązku sporządzenia

sprawozdania z zamówień udzielonych w 2018 r.!

    A L E R T   P R A W N Y    

Z obowiązku sporządzenia sprawozdania zamawiający muszą wywiązać się do 1 marca, każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Wskazany termin jest terminem zawitym, tzn. nie podlega przedłużeniu. Nieprzekazanie sprawozdania w wymaganym terminie, zostanie potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

V Kongres Młodego Samorządu w Dusznikach-Zdroju

3-5 Kwietnia 2019

Kongres Młodego Samorządu powstał jako odpowiedź na zagospodarowanie potencjału młodego pokolenia samorządowców. W tym roku, w dniach 3-5 kwietnia młodzi burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast spotkają się po raz piąty aby wymienić się doświadczeniami, poszerzyć swoją wiedzę i zastanowić się wspólnie nad kondycją polskiego samorządu.

Czytaj więcej: V Kongres Młodego Samorządu w Dusznikach-Zdroju

 

Prawo wodne – nowy przepis skierowany

do organów wykonawczych gmin i powiatów

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 1/2019

20 września 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722), w ramach których nie tylko zmodyfikowano regulacje bezpośrednio związane z gospodarowaniem wodami, lecz również wprowadzono rozwiązania, dotyczące zasad ogólnych postępowań w sprawach środowiskowych uwarunkowań i ponownych ocen oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej: Prawo wodne – nowy przepis skierowany do organów wykonawczych gmin i powiatów

 

Dotacje na gminne programy niskoemisyjne

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 1/2019

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów spowoduje, że w wybranych gminach powstaną gminne programy niskoemisyjne, wspierające termomodernizację budynków mieszkalnych i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Budżet pilotażowego programu termomodernizacji to ok. 1,2 miliarda zł.

Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw powołuje program przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, poprzez walkę z ubóstwem energetycznym mieszkańców naszego kraju. Zgodnie z raportem Instytutu Badań Strukturalnych z lutego 2018 r. gospodarstwo domowe jest ubogie energetycznie, jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych, czyli czynności codziennie wykorzystujących zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, niezbędnych do utrzymywania godnego poziomu życia. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że ok. 12 proc. mieszkańców Polski zostało dotkniętych ubóstwem energetycznym (3,47 miliona osób wchodzących w skład 1,3 miliona polskich gospodarstw domowych).

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2019 - Czytaj więcej ... 

 

Jak sprostać wymogom RODO?

ANALIZY / KOMENTARZE  - SAS 1/2019

Dzień Ochrony Danych Osobowych w Europie obchodzony był 28 stycznia 2019 r. – z tej okazji odbyło się wiele konferencji naukowych, spotkań i uroczystości. Żadne z nich nie dały jednak odpowiedzi na pytanie „Jak sprostać wymogom RODO?”.

Czytaj więcej: Jak sprostać wymogom RODO?

 

Rada gminy nie może przyznać

wójtowi drugiego dodatku specjalnego

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - DODATEK 1/2019

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 grudnia 2018 r., III SA/Gd 735/18

Rada gminy nie może przyznać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) dodatku specjalnego, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych pracownika samorządowego, ponieważ, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) otrzymuje już taki dodatek specjalny, który jest obligatoryjną składową jego wynagrodzenia. Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza. Określiła w niej dwa dodatki specjalne przysługujące burmistrzowi: pierwszy na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) oraz drugi na podstawie art. 36 ust. 5 u.p.s.

Czytaj więcej: Rada gminy nie może przyznać wójtowi drugiego dodatku specjalnego

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich
wybrało najaktywniejsze samorządy.
Czytaj więcej ...

 

Zdobywcy tytułów Super Powiat i Super Gmina 2018

Tytuł Super Powiat i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Czytaj więcej ...

 

Pamięci Pawła Adamowicza 1965-2019

XXIV ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że w poniedziałek 14 stycznia 2019 roku odszedł od nas Paweł Adamowicz, długoletni Prezydent Gdańska. Prezydent Adamowicz zmarł tragicznie wskutek ran odniesionych podczas brutalnego ataku, który miał miejsce dzień wcześniej – w niedzielny wieczór, gdy kierował do nieba światełko pomocy i wsparcia dla innych ludzi. Stało się to w momencie, gdy dziękował swojemu miastu i jego mieszkańcom za pomoc i zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne. Czytaj więcej ...

 

Nowa ustawa o dochodach JST jednym z wyzwań na 2019 rok

Zapraszamy do lektury wywiadu z Ludwikiem Węgrzynem, byłym prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym podsumowuje ubiegły rok i mówi o wyzwaniach w 2019 roku. Między innymi o kwestii dróg samorządowych w kontekście nowego funduszu.

Czytaj więcej: Ludwik Węgrzyn: Nowa ustawa o dochodach JST jednym z wyzwań na 2019 rok

 

Apel Zarządu Związku Miast Polskich

do liderów politycznych i mediów

Jesteśmy wstrząśnięci atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W niedzielny wieczór, podczas finału WOŚP w Gdańsku, została przekroczona ostateczna granica. Szaleniec wykrzykujący zwichrowany manifest polityczny, pozbawił życia prezydenta polskiego miasta, osobę publiczną, rozpoznawalną, ale pozbawioną ochrony przysługującej najwyższym funkcjonariuszom państwowym.

Czytaj więcej: Apel Zarządu Związku Miast Polskich do liderów politycznych i mediów

 

Oświadczenia majątkowe wójtów

i radnych gmin w nowej kadencji

ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2018

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę zarówno na osoby pełniące funkcję organu wykonawczego gminy (tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta), jak i na osoby sprawujące mandat radnego organu stanowiącego gminy (rady gminy, rady miejskiej, rady miasta) jest złożenie prawdziwego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. W jakim terminie, w jaki sposób i na jakich zasadach odbywa się realizacja tego obowiązku?

Czytaj więcej: Oświadczenia majątkowe wójtów i radnych gmin w nowej kadencji

 

Droga gmin do uzyskania

wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2018

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował raport na temat gospodarki odpadami i utrzymania czystości w gminach w 2017 r. Wynika z niego, że w minionym roku w Polsce zebranych zostało 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost o 2,7% w porównaniu z 2016 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 312 kg zebranych odpadów komunalnych, a więc o 9 kg więcej niż rok wcześniej. Z zebranych lub odebranych odpadów komunalnych do odzysku trafiło 56,6% ilości wytworzonych śmieci. Do recyklingu przeznaczono 26,7%, a do kompostowania trafiło 7,1% wytworzonych odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: Droga gmin do uzyskania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

 

Podatek od nieruchomości – opodatkowanie

elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6/2018

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2983/17

W roku 2017 opodatkowaniu podlegać powinna cała elektrownia wiatrowa nie zaś tylko jej część budowlana.

Spółka posiadająca elektrownię wiatrową wystąpiła do wójta o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2017 r. We wniosku wskazywała, że posiada cztery takie elektrownie. Każda z nich składa się z zespołu elementów konstrukcyjnych tj. turbiny wiatrowej, wieży, wyposażenia wieży i fundamentu.

Czytaj więcej: Podatek od nieruchomości – opodatkowanie elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa