Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

16 maja 2019 r. – zakończyło się 81. dwudniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

14 maja 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

25 i 26 kwietnia 2019 r. – odbyło się XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

„Niepodległa” wspiera obchody 40. rocznicy

pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

oraz 30. rocznicy pierwszych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Widowisko multimedialne dla tysięcy widzów, seria kameralnych koncertów fortepianowych, koncert pieśni Gintrowskiego i Kaczmarskiego oraz koncert muzyki symfonicznej w Teatrze Wielskim – Operze Narodowej to zaledwie część imprez przygotowanych na rocznice 2 i 4 czerwca. Biuro Programu „Niepodległa” na podstawie pełnomocnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje szereg wydarzeń związanych z obchodami 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Więcej ...

 

Elementy raportu o stanie gminy lub powiatu

    A L E R T   P R A W N Y    

Nowe przepisy, obowiązujące od obecnej kadencji, nałożyły na wójta i zarząd powiatu obowiązek przygotowania raportu o stanie jednostki samorządowej. W obu przypadkach raporty muszą zyskać akceptację rady, w przeciwnym razie w konsekwencji może dojść do odwołania wójta albo zarządu powiatu.

Czytaj więcej: Elementy raportu o stanie gminy lub powiatu

 

Seminarium - „Profilaktyka zdrowotna

- odpowiedzialny samorząd”

28 maja 2019 r. - UNIEJÓW

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne seminarium nt. „Profilaktyka zdrowotna - odpowiedzialny samorząd”, które odbędzie się 28 maja 2019 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uzdrowisku Uniejów, ul. Zamkowa 2, (rejestracja od godziny 9:30). Czytaj więcej ...

 

XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

RELACJA - 25-26 kwietnia 2019 r.

Pierwszy raz po wyborach samorządowych spotkali się delegaci z gmin członkowskich na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP. W spotkaniu uczestniczyli też liczni obserwatorzy z gmin członkowskich i nieczłonkowskich. Wybrano nowe władze. Czytaj więcej ...

 

Gratulacje dla Wójta Roku 2018

Wójtem Roku został pan Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza (woj. podkarpackie).

Konkurs na Wójta Roku organizowany jest przez Redakcję Audycji Rolnych oraz Telewizję Polską. Od osiemnastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem środowisk samorządowych oraz widzów TVP.  Celem plebiscytu jest wyłonienie wójta, który w minionym roku mógł poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Kapituła konkursu Wójt Roku 2018 wyłoniła dziesięciu finalistów. Głównym kryterium wyboru były osiągnięcia wójtów na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczysta Gala Wójta Roku 2018 odbyła się w sobotę 6 kwietnia, w siedzibie Telewizji Polskiej. źródło: TVP

 

PGE Energia Ciepła z ofertą dla samorządów

na rozwój i modernizację lokalnych systemów ciepłowniczych

AKTUALNOŚCI / OFERTA DLA SAMORZĄDÓW - SAS 2 / 2019

Po wyborach samorządowych, przed władzami gmin i miast ważne decyzje dotyczące sposobu finansowania aktywów ciepłowniczych, które w najbliższym czasie muszą zostać zmodernizowane, aby dostosować się do europejskich i krajowych wymogów środowiskowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw ciepła na lokalnych rynkach. PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE posiada wiedzę i doświadczenie, a także zaplecze finansowe potrzebne do tego, by móc wesprzeć samorządy w czekających je inwestycjach.

Czytaj więcej: PGE Energia Ciepła z ofertą dla samorządów na rozwój i modernizację lokalnych systemów...

 

Coraz mniej czasu na przygotowanie

raportu o stanie gminy/powiatu

    A L E R T   P R A W N Y    

Tylko do końca maja organy wykonawcze gmin i powiatów (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu) mają czas na przedstawienie radzie gminy/powiatu raportu o stanie gminy/powiatu. Raport jest nową instytucją prawa samorządowego i po raz pierwszy znajdzie zastosowanie w tym roku. Raport dotyczy podsumowania działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego. Jego rozpatrzenie musi nastąpić na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, a więc do końca czerwca.

Temat omawiamy w SAS nr 2 /2019

 

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia

inicjatyw obywatelskich obligatoryjna

w każdej gminie i w każdym powiecie

    A L E R T   P R A W N Y    

Od bieżącej kadencji samorządowej obowiązują przepisy ustawy o samorządzie gminnym (art. 41 a) oraz ustawy o samorządzie powiatowym (art. 42 a) dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ustawowe zakładają przy tym wydanie przez organ stanowiący (radę gminy, radę powiatu) obligatoryjnej uchwały określającej szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Brak tej uchwały co prawda nie uniemożliwia mieszkańcom składania projektów uchwał, jednakże utrudnia organom gminy czy powiatu prawidłowe procedowanie tych projektów. 

 

Rozpoczęto prace nad nową ustawą o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

    A L E R T   P R A W N Y    

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło prace nad nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 4 lutego 2019 r. minister Anna Moskwa skierowała do gmin w całej Polsce pismo zawierające m.in. prośbę o przesłanie do ministerstwa wszelkich opinii, wniosków i postulatów dotyczących zmian w aktualnie obowiązujących regulacjach sektorowych. Udział gmin na tym etapie konsultacji jest o tyle istotny, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest jednym z istotniejszych zadań własnych każdej gminy, a złożone opinie, wnioski i postulaty będą podstawą do przygotowania konkretnego dokumentu w postaci projektu nowej ustawy.

 

Co dla samorządów oznacza

wdrożenie tzw. „dyrektywy policyjnej”?

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2019

6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125), wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) – potocznie zwaną „dyrektywą policyjną”.

Czytaj więcej: Co dla samorządów oznacza wdrożenie tzw. „dyrektywy policyjnej”?

 

Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 2 / 2019

Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych. Z przepisów Kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”) wynika, że odbiór obiektu jest podstawowym obowiązkiem inwestora, ściśle związanym z obowiązkiem oddania obiektu przez wykonawcę. Przepis art. 654 k.c. dodaje, że w braku odmiennego postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Czytaj więcej: Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

 

Trybunał Konstytucyjny ponownie o janosikowym

SAMORZĄDOWE ANALIZY PRAWNE - SAS 2/2019

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., sygn. K 18/17

Trybunał Konstytucyjny po blisko 4 latach od złożenia wniosku przez gminę Międzyzdroje o zbadanie konstytucyjności jednego z elementów tzw. janosikowego (dokładnie art. 36 ust. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) orzekł o jego niezgodności z art. 167 ust. 1 i 2 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji. Sąd konstytucyjny podzielił zdanie wnioskodawcy, że kwestionowana regulacja w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której gmina, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymała część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej bądź dokonała wpłaty przeznaczonej na część równoważącą w kwocie wyższej od należnej jest niezgodny ze wskazanymi przepisami ustawy zasadniczej.

Czytaj więcej: TK ponownie o janosikowym

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich
wybrało najaktywniejsze samorządy.
Czytaj więcej ...

 

Czy raport o stanie gminy musi być samodzielnie

przygotowany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta?

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / SAMORZĄDOWE ANALIZY PRAWNE - SAS 2 / 2019

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który po raz pierwszy procedowany będzie w bieżącym roku. Został on wprowadzony do przepisów ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130). Raport o stanie gminy ustawodawca uregulował w nowym przepisie art. 28 aa u.s.g., w całości tej problematyce poświęconym. Jego przedmiotem ma być podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2019 - Czytaj więcej ... 

 

Święto Wolności i Praw Obywatelskich

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2019

28 lutego 2019 r. do Marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

W dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory, w których Polacy mogli dokonać wyboru po raz pierwszy po wojnie bez przymusu głosowania na jedną listę. Udzielając poparcia kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na wszystkie możliwe do obsadzenia miejsca w Sejmie oraz 99 miejsc w Senacie, głosujący Polacy dokonali przełomu ustrojowego. Zakończyli trwający od dziesięcioleci system dominacji jednej partii nad państwem i obywatelami. Projekt ustawy nawiązuje do Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o uznaniu dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich i ma na celu ustanowienie w tym dniu święta państwowego.

 

Związek Miast Polskich proponuje zmiany

w wynagradzaniu pracowników samorządowych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2019

30 stycznia 2019 r. prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz przekazał na ręce Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

ZMP proponuje system, którego głównym założeniem jest:

– całościowe uregulowanie kwestii wynagrodzeń w ustawie – a nie w łatwym do zmiany i zależnym od politycznego kaprysu rozporządzeniu Rady Ministrów,
– oparcie wynagrodzenia o przeciętną płacę w gospodarce podawaną przez GUS – a nie wskaźnik z budżetu państwa, z którym budżety samorządów nie są związane,
– zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od województwa, w którym leży dana gmina, miasto czy powiat – różnice płac między polskimi regionami są bezdyskusyjnym faktem.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa