planszapfr1111

 

NIK o efektach programów rewitalizacji

14 WRZEŚNIA 2021

W badanym okresie we wszystkich 17 skontrolowanych gminach programy rewitalizacji były realizowane niezgodnie z przyjętymi założeniami, a większość gmin nie osiągnęła w przewidzianym czasie zakładanych efektów. Spośród 394 zaplanowanych do realizacji projektów zakończono mniej niż połowę - 124. W efekcie, w żadnej gminie nie udało się kompleksowo rozwiązać zdiagnozowanych problemów i wyprowadzić z kryzysu terenów objętych rewitalizacją. Czytaj więcej ...

NIK o (nie)dostępności usług pocztowych

26 SIERPNIA 2021

Poczta Polska S.A. nie zapewnia właściwej jakości powszechnych usług pocztowych. Nadal występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek i są one coraz droższe, a w niektórych miejscowościach mieszkańcy mają problemy z dostępnością do usług pocztowych. Działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy nie są w pełni skuteczne. Kontrola NIK odnotowała natomiast poprawę między innymi w kwestii terminowości rozpatrywania reklamacji. Czytaj więcej ...

NIK o wycenie świadczeń opieki zdrowotnej

25 SIERPNIA 2021

System wyceny świadczeń był nieefektywny, pomimo na ogół prawidłowej realizacji zadań przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i Narodowy Fundusz Zdrowia. Niejednolity sposób prowadzenia rachunku kosztów w podmiotach leczniczych znacząco utrudniał Agencji uzyskanie danych niezbędnych do opracowania taryf. Czytaj więcej ...

NIK o barierach rozwoju odnawialnych źródeł energii

17 SIERPNIA 2021

Działania ministra odpowiedzialnego za sprawy energii, a później ministra odpowiedzialnego za sprawy klimatu nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich utrudnień w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii. W okresie objętym kontrolą brakowało całościowej analizy rozpoznania oraz niwelowania problemów i barier rozwoju OZE. Istotne przyspieszenie, mające zaradzić utrudnieniom, nastąpiło dopiero w 2018 r. Wprowadzone zmiany dostosowały system wsparcia OZE do możliwości mikro, małych i średnich instalacji. Udoskonalono system aukcyjny, który stał się skuteczniejszy i wprowadzono stałą, Czytaj więcej ...

NIK o stabilizacji cen energii elektrycznej

17 CZERWCA 2021

Minister odpowiedzialny za sprawy energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej. Stało się tak, mimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej ograniczania emisji CO2 i świadomości jej skutków dla polskiej energetyki. Ceny uprawnień do emisji CO2 wciąż rosły, w konsekwencji musiały też rosnąć ceny energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Ustawa o cenach energii elektrycznej działała tylko w 2019 r. i miała charakter doraźny. Ustawa, która w ocenie NIK miała spełnić obietnice rządu o braku wzrostu cen energii została przygotowana w pośpiechu. W konsekwencji jej przygotowanie było niezgodne z zasadami legislacji, bez konsultacji z podmiotami podlegającymi regulacji ustawy, z niekompletną oceną skutków ustawy. Nie uzyskano też wymaganych opinii zgodności z unijnymi prawem. Choć stabilizacja cen miała obowiązywać tylko w 2019 r. ustawa była w tym czasie czterokrotnie nowelizowana, w tym dwukrotnie ze względu na naruszenie przepisów UE. Po wygaśnięciu ustawy, czyli po 1 stycznia 2020 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły o prawie 20 proc. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie wzmocnienia potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego

13 MAJA 2021

Inwestycje podejmowane przez samorządy powiatowe są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik rozwoju i kondycji finansowej samorządów. Czytaj więcej ...

NIK o usługach publicznych dla obywateli z wykorzystaniem platformy ePUAP

26 KWIETNIA 2021

Rośnie liczba osób zainteresowanych e-usługami udostępnianymi przez administrację publiczną. Widząc tę tendencję Minister Cyfryzacji w latach 2016-2020 podejmował odpowiednie kroki w celu zwiększenia liczby dostępnych usług. Zapewnił też realizację zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem Profilu Zaufanego  oraz platformy ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która umożliwia komunikację między obywatelami a administracją. NIK stwierdziła jednak nieprawidłowości w zarządzaniu przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki systemami ePUAP i PZ - głównie przy obliczaniu dostępności. Z kolei w urzędach miast i gmin nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niepełnej informacji o e-usługach i trudności w ich znajdowaniu na stronach internetowych. Ponadto, w większości tych urzędów nie zapewniono należytej organizacji bezpieczeństwa informacji, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i ciągłości pracy urzędów. Czytaj więcej ...

Znamy finalistów konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021

Wiele działań samorządów, których celem jest poprawa dobrostanu polskich rodzin, już dziś może być inspiracją dla innych – podkreśla minister Marlena Maląg ogłaszając nominowanych do tytułu Samorząd PRO FAMILIA 2021. Które z gmin ostatecznie zwyciężą? Tego dowiemy się już 13 maja br. podczas konferencji V4+ COALITION PRO FAMILIA. Tytuł zostanie przyznany w 5 kategoriach: Gmina wiejska, Gmina miejsko-wiejska, Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców, Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. Minister rodziny przyzna także 3 specjalne wyróżnienia. Czytaj więcej ...

Zapobieganie suszy rolniczej bez spójnego planu

Niemal 40 proc. obszarów rolnych i leśnych w Polsce jest ekstremalnie i silnie zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej, a w dorzeczu Odry ponad 50 proc. Jak ustaliła NIK, nie zapobiegły temu działania dotyczące gospodarki wodnej podejmowane w okresie objętym kontrolą, ale też wcześniejsze. Nie były bowiem ani konsekwentne, ani spójne, na co miało wpływ rozproszenie kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Czytaj więcej ...

Długa droga do zamkniętego obiegu odpadów

NIK o działaniach na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych
Niewielkie są szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wolne tempo prac koncepcyjnych i legislacyjnych zarówno Ministra Klimatu, jak i Ministra Rozwoju nie daje nadziei na rychłe ich zakończenie. Dodatkowo resorty nie mają pełnej wiedzy o problemie, gdyż system raportowania danych nie pozwala na ustalenie ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz zidentyfikowania pełnego i ostatecznego sposobu ich zagospodarowania. Zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym brakuje akcji informacyjnej, ukierunkowanej stricte na zapobieganie powstawaniu odpadów. Czytaj więcej ...

Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie

Władze Miasta na sfinansowanie inwestycji wybrały formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 4 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowych obiektów dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie wybudowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Gospodarzami wydarzenia były władze Miasta Piastowa oraz Warbud S.A. –partner prywatny zrealizowanej inwestycji. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie braku informacji o stanie i terminach realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 rok

Zgodnie z § 6 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 poz. 1693) naczelnicy urzędów skarbowych zobowiązani są do przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od jego upływu, informacji o stanie i terminach realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Czytaj więcej ...

Uwagi ZPP dot. wytycznych związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 28 lipca 2020 r., sygn. DPR-II.720.62.2020 rozesłanego w szczególności do wszystkich powiatów w Polsce, zwracamy uwagę na zasadność odmiennego zinterpretowania przepisu §3 ust. 3 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662), niż zostało to zawarte w Pana piśmie. Czytaj więcej ...

Fundusz Inwestycji Samorządowych - wyliczone kwoty dla gmin i powiatów

Ministerstwo rozwoju uruchomiło przeglądarkę na której można sprawdzić wyliczone kwoty jakie mogą otrzymać gminy i powiaty w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. ZGWRP jako pierwsza organizacja apelowała o utworzenie dla wszsytkich gmin "Gminnego Bonu Inwestycyjnego". Dziękujemy wszytkim gminom za poparcie naszej inicjatywy.

Czytaj więcej: Fundusz Inwestycji Samorządowych - wyliczone kwoty dla gmin i powiatów

Ośrodki sportu i rekreacji

Ośrodki sportu i rekreacji (OSiR-y) najczęściej skrupulatnie i na bieżąco dbają o stan techniczny infrastruktury, choć zdarzają się tu pojedyncze nieprawidłowości. Program stworzony przez Ministra Sportu i Turystyki stwarza odpowiednie ramy dla upowszechniania rekreacji społeczeństwa, ale mogą one być jeszcze lepsze. Czytaj więcej ...

O bezpieczeństwie na placach zabaw

Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Na placach zabaw i innych obiektach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej łatwo o wypadek - nadzór nad ich stanem technicznym i sanitarnym jest niewystarczający. Podobnie kuleje nadzór nad dopiero planowanymi i urządzanymi obiektami tego typu. Czytaj więcej ...

Strefy niespecjalnie ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne nie były należycie wykorzystywane, nie osiągały celów założonych przez rząd, a pomoc publiczna nie trafiała do przedsiębiorców działających w preferowanych gałęziach gospodarki w danym regionie. Zmiana prawa w 2018 r. pozwala mieć nadzieję na likwidację części stwierdzonych nieprawidłowości. Czytaj więcej ...

Ogłaszamy nabór do programu dotacyjnego „Kultura w sieci”!

Program dotacyjny „Kultura w sieci” to 15 mln zł na działania związane z prezentacją wydarzeń kulturalnych i udostępnianiem zasobów kulturalnych on-line. Czytaj więcej ...

Ukazały się rozporządzenia, m.in. ws. terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

7 kwietnia 2020r., w Dzienniku Ustaw ukazały się: rozporządzenie ws. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz nowela rozporządzenia ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej: Ukazały się rozporządzenia, m.in. ws. terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Nabór wniosków do programu LIFE w 2020 r. otwarty!

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów w ramach programu LIFE na rok 2020. W związku koronawirusem przewidziano wydłużenie terminów. Czytaj więcej ...

Nowe terminy sprawozdań finansowych dla samorządów. Instrukcja dla skarbników

W ubiegłym tygodniu (31.03.202 ) resort finansów wydał dwa rozporządzenia, które zmieniły terminy sprawozdawczości. Za RIO w Opolu publikujemy nowy harmonogram na najbliższe miesiące. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 570) zmienione zostały niektóre terminy przekazywania sprawozdań.

Czytaj więcej: Nowe terminy sprawozdań finansowych dla samorządów. Instrukcja dla skarbników

Opinia ZGW RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego pozytywnie opiniuje projekt w treści zawartej w druku senackim nr 79. Zarząd zwraca przy tym uwagę, iż znając w przeszłości skutki postępowań prokuratorskich w zakresie zastosowania przez nich środków zapobiegawczych w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, wielokrotnie postulował o zmianę prawa w tym zakresie i przekazanie tych decyzji wyłącznie sądom powszechnym. W załączeniu treść opinii. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stanu epidemii CoViD-19

Zarząd ZMP postuluje m.in. uzupełnienie ustawy o finansach publicznych o przepis przejściowy, umożliwiający or­ga­nowi wy­konawczemu JST dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie JST. Czytaj więcej ...

NIK o ochronie danych osobowych w szpitalach

Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych i prywatności pacjentów w szpitalach jest nie tylko konieczna, ale i pilna. Jak wykazała bowiem kontrola NIK rutyna i utarte schematy działania gubią personel szpitali, zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych pacjentów. Tylko pojedyncze ze skontrolowanych szpitali wprowadziły rozwiązania, które stwarzały warunki do odpowiedniego przechowywania papierowej dokumentacji medycznej oraz gwarantowały prawo pacjentów do prywatności w trakcie rejestracji lub na salach szpitalnych. W pozostałych placówkach nie zapewniono skutecznej ochrony danych osobowych i medycznych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa