NIK o stabilizacji cen energii elektrycznej

Minister odpowiedzialny za sprawy energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej. Stało się tak, mimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej ograniczania emisji CO2 i świadomości jej skutków dla polskiej energetyki. Ceny uprawnień do emisji CO2 wciąż rosły, w konsekwencji musiały też rosnąć ceny energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Ustawa o cenach energii elektrycznej działała tylko w 2019 r. i miała charakter doraźny. Ustawa, która w ocenie NIK miała spełnić obietnice rządu o braku wzrostu cen energii została przygotowana w pośpiechu. W konsekwencji jej przygotowanie było niezgodne z zasadami legislacji, bez konsultacji z podmiotami podlegającymi regulacji ustawy, z niekompletną oceną skutków ustawy. Nie uzyskano też wymaganych opinii zgodności z unijnymi prawem. Choć stabilizacja cen miała obowiązywać tylko w 2019 r. ustawa była w tym czasie czterokrotnie nowelizowana, w tym dwukrotnie ze względu na naruszenie przepisów UE. Po wygaśnięciu ustawy, czyli po 1 stycznia 2020 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły o prawie 20 proc. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie wzmocnienia potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego

Inwestycje podejmowane przez samorządy powiatowe są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik rozwoju i kondycji finansowej samorządów. Czytaj więcej ...

NIK o usługach publicznych dla obywateli z wykorzystaniem platformy ePUAP

Rośnie liczba osób zainteresowanych e-usługami udostępnianymi przez administrację publiczną. Widząc tę tendencję Minister Cyfryzacji w latach 2016-2020 podejmował odpowiednie kroki w celu zwiększenia liczby dostępnych usług. Zapewnił też realizację zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem Profilu Zaufanego  oraz platformy ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która umożliwia komunikację między obywatelami a administracją. NIK stwierdziła jednak nieprawidłowości w zarządzaniu przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki systemami ePUAP i PZ - głównie przy obliczaniu dostępności. Z kolei w urzędach miast i gmin nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niepełnej informacji o e-usługach i trudności w ich znajdowaniu na stronach internetowych. Ponadto, w większości tych urzędów nie zapewniono należytej organizacji bezpieczeństwa informacji, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i ciągłości pracy urzędów. Czytaj więcej ...

Znamy finalistów konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021

Wiele działań samorządów, których celem jest poprawa dobrostanu polskich rodzin, już dziś może być inspiracją dla innych – podkreśla minister Marlena Maląg ogłaszając nominowanych do tytułu Samorząd PRO FAMILIA 2021. Które z gmin ostatecznie zwyciężą? Tego dowiemy się już 13 maja br. podczas konferencji V4+ COALITION PRO FAMILIA. Tytuł zostanie przyznany w 5 kategoriach: Gmina wiejska, Gmina miejsko-wiejska, Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców, Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. Minister rodziny przyzna także 3 specjalne wyróżnienia. Czytaj więcej ...

Zapobieganie suszy rolniczej bez spójnego planu

Niemal 40 proc. obszarów rolnych i leśnych w Polsce jest ekstremalnie i silnie zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej, a w dorzeczu Odry ponad 50 proc. Jak ustaliła NIK, nie zapobiegły temu działania dotyczące gospodarki wodnej podejmowane w okresie objętym kontrolą, ale też wcześniejsze. Nie były bowiem ani konsekwentne, ani spójne, na co miało wpływ rozproszenie kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Czytaj więcej ...

Długa droga do zamkniętego obiegu odpadów

NIK o działaniach na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych
Niewielkie są szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wolne tempo prac koncepcyjnych i legislacyjnych zarówno Ministra Klimatu, jak i Ministra Rozwoju nie daje nadziei na rychłe ich zakończenie. Dodatkowo resorty nie mają pełnej wiedzy o problemie, gdyż system raportowania danych nie pozwala na ustalenie ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz zidentyfikowania pełnego i ostatecznego sposobu ich zagospodarowania. Zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym brakuje akcji informacyjnej, ukierunkowanej stricte na zapobieganie powstawaniu odpadów. Czytaj więcej ...

Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie

Władze Miasta na sfinansowanie inwestycji wybrały formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 4 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowych obiektów dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie wybudowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Gospodarzami wydarzenia były władze Miasta Piastowa oraz Warbud S.A. –partner prywatny zrealizowanej inwestycji. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie braku informacji o stanie i terminach realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 rok

Zgodnie z § 6 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 poz. 1693) naczelnicy urzędów skarbowych zobowiązani są do przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od jego upływu, informacji o stanie i terminach realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Czytaj więcej ...

Uwagi ZPP dot. wytycznych związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 28 lipca 2020 r., sygn. DPR-II.720.62.2020 rozesłanego w szczególności do wszystkich powiatów w Polsce, zwracamy uwagę na zasadność odmiennego zinterpretowania przepisu §3 ust. 3 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662), niż zostało to zawarte w Pana piśmie. Czytaj więcej ...

Fundusz Inwestycji Samorządowych - wyliczone kwoty dla gmin i powiatów

Ministerstwo rozwoju uruchomiło przeglądarkę na której można sprawdzić wyliczone kwoty jakie mogą otrzymać gminy i powiaty w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. ZGWRP jako pierwsza organizacja apelowała o utworzenie dla wszsytkich gmin "Gminnego Bonu Inwestycyjnego". Dziękujemy wszytkim gminom za poparcie naszej inicjatywy.

Czytaj więcej: Fundusz Inwestycji Samorządowych - wyliczone kwoty dla gmin i powiatów

Ośrodki sportu i rekreacji

Ośrodki sportu i rekreacji (OSiR-y) najczęściej skrupulatnie i na bieżąco dbają o stan techniczny infrastruktury, choć zdarzają się tu pojedyncze nieprawidłowości. Program stworzony przez Ministra Sportu i Turystyki stwarza odpowiednie ramy dla upowszechniania rekreacji społeczeństwa, ale mogą one być jeszcze lepsze. Czytaj więcej ...

O bezpieczeństwie na placach zabaw

Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Na placach zabaw i innych obiektach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej łatwo o wypadek - nadzór nad ich stanem technicznym i sanitarnym jest niewystarczający. Podobnie kuleje nadzór nad dopiero planowanymi i urządzanymi obiektami tego typu. Czytaj więcej ...

Strefy niespecjalnie ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne nie były należycie wykorzystywane, nie osiągały celów założonych przez rząd, a pomoc publiczna nie trafiała do przedsiębiorców działających w preferowanych gałęziach gospodarki w danym regionie. Zmiana prawa w 2018 r. pozwala mieć nadzieję na likwidację części stwierdzonych nieprawidłowości. Czytaj więcej ...

Ogłaszamy nabór do programu dotacyjnego „Kultura w sieci”!

Program dotacyjny „Kultura w sieci” to 15 mln zł na działania związane z prezentacją wydarzeń kulturalnych i udostępnianiem zasobów kulturalnych on-line. Czytaj więcej ...

Ukazały się rozporządzenia, m.in. ws. terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

7 kwietnia 2020r., w Dzienniku Ustaw ukazały się: rozporządzenie ws. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz nowela rozporządzenia ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej: Ukazały się rozporządzenia, m.in. ws. terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Nabór wniosków do programu LIFE w 2020 r. otwarty!

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów w ramach programu LIFE na rok 2020. W związku koronawirusem przewidziano wydłużenie terminów. Czytaj więcej ...

Nowe terminy sprawozdań finansowych dla samorządów. Instrukcja dla skarbników

W ubiegłym tygodniu (31.03.202 ) resort finansów wydał dwa rozporządzenia, które zmieniły terminy sprawozdawczości. Za RIO w Opolu publikujemy nowy harmonogram na najbliższe miesiące. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 570) zmienione zostały niektóre terminy przekazywania sprawozdań.

Czytaj więcej: Nowe terminy sprawozdań finansowych dla samorządów. Instrukcja dla skarbników

Opinia ZGW RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego pozytywnie opiniuje projekt w treści zawartej w druku senackim nr 79. Zarząd zwraca przy tym uwagę, iż znając w przeszłości skutki postępowań prokuratorskich w zakresie zastosowania przez nich środków zapobiegawczych w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, wielokrotnie postulował o zmianę prawa w tym zakresie i przekazanie tych decyzji wyłącznie sądom powszechnym. W załączeniu treść opinii. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stanu epidemii CoViD-19

Zarząd ZMP postuluje m.in. uzupełnienie ustawy o finansach publicznych o przepis przejściowy, umożliwiający or­ga­nowi wy­konawczemu JST dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie JST. Czytaj więcej ...

NIK o ochronie danych osobowych w szpitalach

Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych i prywatności pacjentów w szpitalach jest nie tylko konieczna, ale i pilna. Jak wykazała bowiem kontrola NIK rutyna i utarte schematy działania gubią personel szpitali, zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych pacjentów. Tylko pojedyncze ze skontrolowanych szpitali wprowadziły rozwiązania, które stwarzały warunki do odpowiedniego przechowywania papierowej dokumentacji medycznej oraz gwarantowały prawo pacjentów do prywatności w trakcie rejestracji lub na salach szpitalnych. W pozostałych placówkach nie zapewniono skutecznej ochrony danych osobowych i medycznych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Czytaj więcej ...

NIK o pomocy państwa osobom z zaburzeniami psychicznymi realizowanej w formie środowiskowych domów samopomocy

Osoby z zaburzeniami psychicznymi nie zawsze mogły liczyć na skuteczną pomoc państwa w formie środowiskowych domów samopomocy. W okresie 2016-2018 wzrosła w Polsce liczba takich ośrodków oraz liczba oferowanych przez nie miejsc, a także nakłady finansowe z budżetu państwa na ten rodzaj wsparcia. Jednak na koniec 2018 r. prawie 8,5% powiatów w skali kraju stanowiło jeszcze tzw. „białe plamy”, czyli nie funkcjonowała w nich żadna tego typu placówka, a niemal 20% wszystkich ośrodków wsparcia nie spełniało wymaganych standardów. W ocenie NIK potrzebne są zmiany w przepisach oraz lepsze rozeznawanie potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi przez wojewodów i organy gmin. Czytaj więcej ...

Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do wójtów, starostów i marszałków województw o wzmocnienie kontroli nad udzielaniem upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności. Stosowanie upoważnień jest bowiem w urzędach powszechną praktyką, tymczasem gdy przekaże je niewłaściwa osoba, zostaną one udzielone zbyt późno albo w niepełnym zakresie, to może to być podstawa do unieważnienia podjętych decyzji. Czytaj więcej ... 

Zespół roboczy złożony z przedstawicieli MZ, NFZ i ZPP będzie pracował nad poprawą ochrony zdrowia

27 marca br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z inicjatywy Związku Powiatów Polskich odbyło się spotkanie delegacji Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Andrzej Płonka, prezes Zarządu ZPP, starosta bielski; Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu ZPP, starosta poznański; Andrzej Nowicki, członek Zarządu ZPP, starosta piski; Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Ludwik Węgrzyn, ekspert ZPP. Obecny był także Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz Bernadeta Skóbel, radca prawny w Biurze ZPP.

Czytaj więcej: Zespół roboczy złożony z przedstawicieli MZ, NFZ i ZPP będzie pracował nad poprawą ochrony zdrowia

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)1, określone w filarze rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. Czytaj więcej ...

Umarzanie zaległości podatkowych przez gminy zbyt uznaniowe

Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe – zauważa NIK. W większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dochowują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo większość do wiadomości publicznej podaje nieprawdziwe kwoty umorzeń dla poszczególnych przedsiębiorców. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa