planszapfr1111

 

Najnowszy komunikat ZUS. Ważne ostrzeżenie dla wszystkich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ważny komunikat: ostrzegamy przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. - W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków - ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj więcej ...

Nowości w rozliczeniu PIT za 2023 r.

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia w Twój e-PIT mogą szczególnie chętnie korzystać tzw. ryczałtowcy i osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą. Ministerstwo zachęca też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku. Czytaj więcej ...

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa za styczeń 2024 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa po styczniu 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2024 r. wyniosło: dochody 61,5 mld zł, tj. 9,0%; wydatki 47,8 mld zł, tj. 5,5%; nadwyżka 13,7 mld zł; Czytaj więcej ...

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł. Czytaj więcej ...

Rekordowe 1,5 miliarda złotych dla organizacji pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego otrzymały w tym roku rekordowe 1 mld 530 mln zł. wsparcia. 1,5% podatku przekazało 12,7 mln podatników. To 3,2 mln podatników mniej niż w roku ubiegłym. Pomimo tego OPP otrzymały łącznie 416 mln zł więcej niż rok temu. Czytaj więcej ...

Nowe rozporządzenie KE ws. tekstu jednolitego międzynarodowych standardów rachunkowości

Rozporządzenie z 13 sierpnia 2023 r. zastąpi rozporządzenie (WE) 1126/2008, które było wielokrotnie zmieniane. Czytaj więcej ...

Zmiany w podstawie programowej – rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński oraz uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych. Zmiany dotyczą także zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie. Czytaj więcej ...

Bezrobocie w Polsce spada – podaje Eurostat

Według danych unijnego urzędu statystycznego, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 2,9 proc., wobec 3 proc. w listopadzie. Niższy wskaźnik zanotowały jedynie Czechy – 2,3 proc., a równy – Niemcy. Czytaj wiecej ...

Systemowe błędy w prywatyzacji mieszkań komunalnych

Z powodu nierzetelnych działań, błędnej interpretacji przepisów i niewłaściwej organizacji pracy prywatyzacja lokali komunalnych wciąż przeprowadzana jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami. NIK po raz kolejny kontrolowała sprzedaż takich mieszkań przez gminy i po raz kolejny stwierdziła nieprawidłowości – powszechne i systemowe. Czytaj więcej ...

Rozpoczynamy przekazywanie dodatkowych środków dla JST

Środki te będą stanowić znaczące wsparcie JST w realizacji ich zadań. Samorządy będą mogły wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje, mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotnych obecnie, zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii  oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców. Czytaj więcej ...

ZPP w sprawie ustawy o lasach

Przedstawiamy uwagi Związku Powiatów Polskich do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (EW.020.787(2).2022). Czytaj więcej ...

ZPP w sprawie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przedstawiamy uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (nr UD316). Czytaj więcej ...

ZPP w sprawie zmian w KPA

Przedstawiamy uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu oceny funkcjonowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej ...

ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Uwagi Związku Powiatów Polskich do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie zagrożenia Ukrainy agresywną polityką Federacji Rosyjskiej

16 LUTEGO 2022 

Sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej, jaką od pewnego czasu obserwujemy, napawa niepokojem i wymaga zajęcia zdecydowanego stanowiska. Szczególne nasze obawy budzi fakt zgromadzenia kilkusettysięcznej armii i dużej ilości sprzętu wojskowego w terenie przygranicznym. Ponadto wygłaszane ustne żądania przedstawicieli Federacji Rosyjskiej co do rozciągnięcia strefy swoich wpływów na teren Ukrainy, będący w kontrze do woli i odczuć mieszkańców tego kraju, budzi nasz sprzeciw. Czytaj więcej ...

ZPP w sprawie zmian w Prawie oświatowym

W związku z planowanym II czytaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk 1812), trybem prowadzenia I czytania (głosy w dyskusji zostały ograniczone do 2 min.), a także brakiem możliwości późniejszego zabrania głosu przez przedstawiciela Związku Powiatów Polskich podczas omawiania konkretnych jednostek redakcyjnych, poniżej przedkładam poprawki Związku Powiatów Polskich do przedmiotowego projektu, uwzględniające zmiany przyjęte przez Komisje na etapie I czytania. Poniższe poprawki są zbieżne z nieuwzględnionymi przez resort edukacji propozycjami zgłaszanymi przez ZPP już na etapie opiniowania projektu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Czytaj więcej ...

NIK o działalności samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku

28 GRUDNIA 2021

Instytucje kultury nie w każdym przypadku z odpowiednią troską gospodarują środkami publicznymi. Opera Wrocławska zawarła kontrakt z dyrektorem artystycznym, bez negocjacji oferując sumę prawie trzech mln zł za niespełna cztery lata pracy. To zarobki czterokrotnie przekraczające stawki obowiązujące w innych polskich teatrach operowych. Z kolei Narodowe Forum Muzyki przez dwa lata wydało prawie 800 tys. zł na utrzymanie nie swojego parkingu podziemnego. Czytaj więcej ...

NIK o zanieczyszczeniu wód ściekami pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych

14 GRUDNIA 2021

Ponad 80% wszystkich wytworzonych ścieków komunalnych wytworzonych w nieruchomościach niepodłączonych do kanalizacji w kontrolowanych gminach trafiło do środowiska w stanie nieoczyszczonym. A w przypadku nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe - prawie 90% . Poprzednia kontrola NIK dotycząca tego tematu, przeprowadzona w 2011 r. wykazała, że prawie 92% ścieków z terenów nieskanalizowanych trafiało wprost do środowiska.  Wyniki obecnej kontroli pokazują, że gminy wciąż nie radzą sobie z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych przed ściekami komunalnymi pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych. Jedynie sześć spośród 28 skontrolowanych gmin miało stacje zlewne i oczyszczalnie zdolne przyjąć wszystkie ścieki z nieruchomości bez kanalizacji. W dwóch gminach w ogóle nie było takich urządzeń. Większość gmin starała się rozbudowywać swoją infrastrukturę do odbioru ścieków. Jednak koszty całościowego rozwiązania problemu przekraczały możliwości finansowe gmin. Czytaj więcej ...

NIK o efektach programów rewitalizacji

14 WRZEŚNIA 2021

W badanym okresie we wszystkich 17 skontrolowanych gminach programy rewitalizacji były realizowane niezgodnie z przyjętymi założeniami, a większość gmin nie osiągnęła w przewidzianym czasie zakładanych efektów. Spośród 394 zaplanowanych do realizacji projektów zakończono mniej niż połowę - 124. W efekcie, w żadnej gminie nie udało się kompleksowo rozwiązać zdiagnozowanych problemów i wyprowadzić z kryzysu terenów objętych rewitalizacją. Czytaj więcej ...

NIK o (nie)dostępności usług pocztowych

26 SIERPNIA 2021

Poczta Polska S.A. nie zapewnia właściwej jakości powszechnych usług pocztowych. Nadal występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek i są one coraz droższe, a w niektórych miejscowościach mieszkańcy mają problemy z dostępnością do usług pocztowych. Działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy nie są w pełni skuteczne. Kontrola NIK odnotowała natomiast poprawę między innymi w kwestii terminowości rozpatrywania reklamacji. Czytaj więcej ...

NIK o wycenie świadczeń opieki zdrowotnej

25 SIERPNIA 2021

System wyceny świadczeń był nieefektywny, pomimo na ogół prawidłowej realizacji zadań przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i Narodowy Fundusz Zdrowia. Niejednolity sposób prowadzenia rachunku kosztów w podmiotach leczniczych znacząco utrudniał Agencji uzyskanie danych niezbędnych do opracowania taryf. Czytaj więcej ...

NIK o barierach rozwoju odnawialnych źródeł energii

17 SIERPNIA 2021

Działania ministra odpowiedzialnego za sprawy energii, a później ministra odpowiedzialnego za sprawy klimatu nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich utrudnień w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii. W okresie objętym kontrolą brakowało całościowej analizy rozpoznania oraz niwelowania problemów i barier rozwoju OZE. Istotne przyspieszenie, mające zaradzić utrudnieniom, nastąpiło dopiero w 2018 r. Wprowadzone zmiany dostosowały system wsparcia OZE do możliwości mikro, małych i średnich instalacji. Udoskonalono system aukcyjny, który stał się skuteczniejszy i wprowadzono stałą, Czytaj więcej ...

NIK o stabilizacji cen energii elektrycznej

17 CZERWCA 2021

Minister odpowiedzialny za sprawy energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej. Stało się tak, mimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej ograniczania emisji CO2 i świadomości jej skutków dla polskiej energetyki. Ceny uprawnień do emisji CO2 wciąż rosły, w konsekwencji musiały też rosnąć ceny energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Ustawa o cenach energii elektrycznej działała tylko w 2019 r. i miała charakter doraźny. Ustawa, która w ocenie NIK miała spełnić obietnice rządu o braku wzrostu cen energii została przygotowana w pośpiechu. W konsekwencji jej przygotowanie było niezgodne z zasadami legislacji, bez konsultacji z podmiotami podlegającymi regulacji ustawy, z niekompletną oceną skutków ustawy. Nie uzyskano też wymaganych opinii zgodności z unijnymi prawem. Choć stabilizacja cen miała obowiązywać tylko w 2019 r. ustawa była w tym czasie czterokrotnie nowelizowana, w tym dwukrotnie ze względu na naruszenie przepisów UE. Po wygaśnięciu ustawy, czyli po 1 stycznia 2020 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły o prawie 20 proc. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie wzmocnienia potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego

13 MAJA 2021

Inwestycje podejmowane przez samorządy powiatowe są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik rozwoju i kondycji finansowej samorządów. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa