Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4/2022

Już dwukrotnie w czerwcu i lipcu z posiedzeń Zespołu ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu KWRiST zdejmowany był na wniosek projektodawcy – Ministerstwa Rozwoju i Technologii – punkt poświęcony dyskusji nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt stanowi element Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Planowany termin wejścia w życie przepisów ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego oraz dalszej cyfryzacji aktów planistycznych, które wejdą w życie terminie późniejszym (1 stycznia 2026 r.). Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego. Plan ogólny nie będzie określał przeznaczenia terenu, a będzie jedynie wskazywał na katalog przeznaczeń terenu, możliwych do wyznaczenia w planach miejscowych. W ustawie wskazano, że plan ogólny, pomimo statusu aktu prawa miejscowego, nie kształtuje sposobu wykonywania prawa własności, w takim rozumieniu, że normy ustanawiane w planie ogólnym nie są wiążące wprost w przypadku podejmowania działań bezpośrednio wpływających na zagospodarowanie terenu, w tym procedur budowlanych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa