Zmiany w programie 500 +

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2017

6 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Celem zmian będzie natomiast likwidacja zjawiska dopasowywania dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Zaproponowano zatem, aby wyłączyć stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, i w okresie trzech miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto gminy sygnalizowały przypadki składania przez rodziców dziecka, którzy nie są małżeństwem, deklaracji, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko. Przyjęto zatem propozycję dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Zmiany dotyczą także pobierania świadczenia wychowawczego przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce. W przypadku wątpliwości gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień potwierdzających spełnianie tych warunków.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa